WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

UWAGA!

Szanowni Państwo, wykład prof. Jana Miodka zaplanowany na 6 grudnia br. odbędzie się w godz. od 15:00 do 17:00. Za zmianę godziny przepraszamy.

Konieczny audyt w nauce! I co dalej?
1.
W powyborczym upuście emocji już 18.10.23 pewien znany profesor, a w  portalu Studio Opinii dobrze znany jako Hazelhard, opublikował krótki artykuł „Konieczny Audyt!!!”. I napisał w nim słusznie, że „nowy rząd powinien zrobić audyt, co dziedziczy po poprzednikach”, sugerując przy tym, że audyt powinien również dotyczyć „stanu nauki polskiej” do czego dorzucił kilka różnych przykładów na to jaki jest zły. Jednocześnie wskazał, że „nasz dobrostan w dużej mierze zależy od tego, jaki poziom badań naukowych będziemy mieli”. Co też może być prawdą, choć bardziej złożoną i pod wieloma warunkami.

Dydaktyka i nauka – system zbieżny czy rozbieżny?
Gratulacje dla Autora za zainicjowanie dyskusji o „kulejącym systemie” dydaktyki funkcjonującym obecnie w polskim szkolnictwie wyższym i jego negatywnym wpływie na relacje ludzkie nauczyciel akademicki - student.

We wrześniu 2023 do Fundacji Science Watch Polska wpłynęło zapytanie związane z interpretacją art. 182 ust. 4 dotyczącego kosztów ponoszonych przez osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej.

W imieniu Fundacji Science Watch Polska serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar - Prawidłowości i niespodzianki w języku. Webinar odbędzie się w środę, 6 grudnia 2023 r. w godzinach od 15.00 do 17.00. Zapisy przyjmujemy do poniedziałku, 4 grudnia 2023 r. Liczba miejsc ograniczona!

Poniższy tekst zdecydowałem się przesłać do Fundacji Science Watch mając na uwadze zaangażowanie tej organizacji w walkę z nieprawidłowościami w polskiej nauce. Pragnę przedstawić swój w miarę całościowy pogląd na sposób w jaki funkcjonują w systemie polskiej nauki pracownicy naukowo dydaktyczni.

W październiku br. ukazały się wyniki dwóch popularnych rankingów - TOP2% 2022/2023 wyd. Elsevier oraz Uniwersytetu Stanforda i XXIV Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Nowa wersja (6) światowego rankingu cytowań TOP2% została oparta  na kopii danych z dnia 1 października 2023 r., które  zostały uaktualnione do końca roku kalendarzowego 2022.  Dostęp  do danych jest możliwy przez stronę: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6).

W artykule przedstawiono uwagi autorów publikacji pt. Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2%. Część I oraz Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2%. Część II do późniejszego komentarza Stan nauki polskiej - komentarz opublikowanego w dn. 21 kwietnia 2022 r. przez Pana dr. hab. K. Konsztowicza z ATH w Bielsku- Białej.

Krótka refleksja o wygenerowanych przez środowisko naukowe problemach i próbach ich przezwyciężania. Jako autor publikacji diagnozującej stan nauki polskiej i wskazującej niektóre przyczyny środowiskowe  i instytucjonalne (Czy wzmocnienie pozycji polskiej nauki jest realne?, FA, nr 4/2023, s. 28-31) zapoznałem się z kilkoma sprawozdaniami z ostatniej ewaluacji (2017-2021) i interesującymi artykułami polemicznymi, które w różny sposób i z różnego poziomu (prof. uczelni, rektor, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, przewodnicząca  Uniwersyteckiej Komisji Nauki przy KRUP i sam Redaktor Naczelny we wprowadzeniu do tematu) dotykają bieżących i utrwalonych/nawarstwionych problemów polskiej nauki.

W Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rozdział I poświęcony jest Odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. To zaledwie 31 artykułów zajmujących 13 stron. Czy jest zatem możliwe, aby osoba, która przyjmuje funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego, nie zapoznała się z podstawowym aktem prawnymi? Rzecznik Dyscyplinarny musi wiedzieć, że w postępowaniu jest funkcjonariuszem publicznym, który powinien rozstrzygać spory powstałe na uczelni w sposób rzetelny, uczciwy i bezstronny z zachowaniem podstaw prawa i etyki.

Słowo wdzięczność odgrywa w naszym życiu, także naukowym, ważną i często bardzo motywującą rolę. W Słowniku Języka Polskiego PWN jest zdefiniowane jako „Pozytywne uczucie związane z pamięcią o wyświadczonej  przez kogoś przysłudze, o doznanym dobrodziejstwie, itp.” Wdzięczność rodzi naturalnie chęć zrewanżowania się za doznaną życzliwość, czy bardziej konkretnie za wyświadczoną przysługę.

AKTUALIZACJA – 20.09.2023, g. 15:00
Uzupełniliśmy indeks Hirscha kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinach Nauki humanistyczne oraz Nauki społeczne. Obecnie w tabelach zamieszczone są wskaźniki z baz Publish or Perish, Scopus, Web of Science.

Od wiosny 2023 r. trwają wybory członków do Rady Doskonałości Naukowej na II kadencję. W wyborach do RDN powinni brać udział kandydaci charakteryzujący się najwyższymi standardami etyczno-naukowymi, gdyż to oni, jako członkowie RDN, odpowiedzialni są za rozwój kadr naukowych w Polsce.

"Kompendium wiedzy na temat przemocy w środowisku pracy" to publikacja, w której znajdziecie Państwo prawne aspekty prawa pracy oraz check-listy dla pracowników i pracodawców które, powinny pomóc pracownikom odzyskać sprawczość, a pracodawcom zabezpieczyć się przed roszczeniami z tytułu mobbingu i dyskryminacji. 

ABM przekazało Fundacji dane dotyczące kierowników projektów
Po prawie dwóch latach oczekiwania Fundacja Science Watch Polska wygrała w NSA sprawę przeciwko Prezesowi Agencji Badań Medycznych.

Jak etycznie i skutecznie wykorzystywać indeks Hirscha w ocenie publikacji naukowych – przyczynek do zastosowania w praktyce naukowej
W 2005 r. Hirsch zaproponował, aby wpływ publikacji naukowych mierzyć w odniesieniu do liczby wydanych publikacji za pomocą indeksu h, w ten sposób, że uwzględnia się największą liczbę artykułów, które są cytowane h lub więcej razy.

„Akademickie SelfCare" to lektura skierowana do osób, które osiągnęły poziom młodego dorosłego: przede wszystkim do studentów i doktorantów oraz tych, których niebawem czeka wybór dalszej ścieżki po ukończeniu szkoły średniej. Porady zawarte w tej książce powstały w oparciu o recenzowane publikacje naukowe, konsultacje ze specjalistami, a także przemyślenia i pomysły autorów, którzy sami zmagali się z tymi problemami w trakcie swoich studiów.

Po ostatnio opublikowanej "Mapie mobbingu na uczelniach w Polsce" do na skrzynkę mailową Fundacji wpłynęło mnóstwo maili, w których doceniacie Państwo podejmowane przez nas inicjatywy. Dzwoniło również wiele osób, a przeprowadzone rozmowy wskazują, że bardzo pozytywnie oceniacie naszą działalność. Bardzo dziękujemy za te życzliwe sygnały!

Nierówność stron w postępowaniach dyscyplinarnych - interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich
W ramach działalności Fundacji wielokrotnie uczestniczyliśmy w postępowaniach dyscyplinarnych na różnych uczelniach. Stajemy w obronie zarówno pokrzywdzonych pracowników naukowo-dydaktycznych jak i pracowników administracji uczelnianej.

Mapa mobbingu na uczelniach - analiza wyników
Bardzo dziękuję wszystkim 1805 osobom, które wypełniły ankietę. Bez Państwa głosów diagnoza problemu byłaby niemożliwa.

Błędy, przewlekłość i... umarzanie postępowań awansowych? RPO o potrzebie zmian
Zbliża się koniec 2022 roku, a wraz z nim nadchodzi czarny scenariusz dla wielu osób, które rozpoczęły postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora przed 30 kwietnia 2019 r., czyli zgodnie z Ustawą o stopniach i tytule
[1].

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości – ciekawa inicjatywa uczelni we wsparciu ochrony swoich pracowników i studentów
Biorąc pod uwagę główne cele Fundacji Science Watch Polska warto przybliżyć ważną inicjatywę oddolną osób pełniących różne funkcje na uczelniach w obszarze ochrony praw, równości i bezpieczeństwa. Jest to Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości, organizacja, która określa siebie wspólnotą doświadczeń i wartości.

Klucz do „Prawdy” na UWM
Gdy na uczelni jeden z pracowników wyraża niezadowolenie z warunków pracy, można przyjąć tezę o niedostosowaniu jednostki do otoczenia. Gdy tego samego rodzaju niezadowolenie wykazuje kilka osób, należy uznać, że występuje problem na uczelni.

Raport w sprawie nagrań z posiedzeń organów nadających stopień doktora habilitowanego
W Raporcie przedstawiono odpowiedzi dotyczące nagrań posiedzeń organów nadających stopień doktora habilitowanego otrzymane od 82 retorów uczelni oraz 60 dyrektorów instytutów badawczych i instytutów PAN.

Czy opłaca się być rektorem?
Rok minął od czasu, kiedy pierwszy raz w nowej kadencji 2020-2024 opracowaliśmy i opublikowaliśmy dla Państwa wynagrodzenia rektorów uczelni publicznych w artykule Gruba przesada czy godne życie rektora?

W listopadzie 2021 r. do Fundacji Science Watch Polska wpłynęło pytanie: Gdzie można znaleźć osiągnięcia naukowe osób, które kandydowały do Zespołu VIII Sztuki RDN?

„Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier…” - komentarz
Trzeba zacząć od pochwał, bo to świetne opracowanie – zwarte i przejrzyste. Należą się szczere gratulacje i podziękowania dla Autora za czas poświęcony na ekstrakcję istotnych danych. Wniosków i komentarzy może być wiele, prawdopodobnie w zależności od tzw. „punktu siedzenia”.

Historia Enni
Jestem ofiarą wyrafinowanego mobbingu ze strony kierownika oraz wspierającego, w tych działaniach, jego bezpośredniego przełożonego. Do opisania problemów zostałam przymuszona sytuacją i postawą ludzi stojących po drugiej stronie „sprawy”. Do 27 października 2021r byłam pracownikiem jednego z większych uniwersytetów w Polsce i największego zakładu pracy w moim mieście. Uczelnia – to brzmi szczytnie. Jednak tajemnicą poliszynela, jest prawdziwe oblicze tej instytucji i ludzi w niej pracujących.

Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier. Charakterystyka dziedzin i dyscyplin naukowych
W listopadzie 2021 r. został opublikowany nowy ranking TOP2% Stanford University & Elsevier za 2021 r. w kategorii kariery naukowej i cytowań. O ile osoby, które znalazły się na liście rankingowej, i z tego powodu należą im się serdeczne gratulacje, o tym wiedzą, o tyle zbiorowe dane odnośnie miejsca polskich uczelni i rozkładu liczby zajętych miejsc w kategorii dziedzin i dyscyplin naukowych nie były jeszcze publikowane.

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) jest polskim organem państwowym, który rozpoczął swoją kadencję 1 czerwca 2019 r. - poprzedzoną wyborami w kwietniu 2019 r. RDN zastąpiła działającą od 1951 r. Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.

Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier. Charakterystyka instytucjonalna

W listopadzie został opublikowany nowy ranking TOP2% Stanford University & Elsevier za 2021 r. w kategorii kariery naukowej i cytowań. O ile osobom, które znalazły się na liście rankingowej, należą się gratulacje, o tyle zbiorowe dane dotyczące miejsca polskich uczelni w nauce światowej nie napawają optymizmem.

Wyszukiwarka parametryczna Publish or Perish

Nauka już od dawna jest globalna i istotne jest czy oraz ile kto wnosi do światowej wiedzy. Ten wkład jest wymierny i można go określić, za wyjątkiem rzadkich sytuacji zastrzeżonych.

9.png5.png6.png5.png1.png5.png