WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

AKTUALIZACJA – 20.09.2023, g. 15:00
Uzupełniliśmy indeks Hirscha kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinach Nauki humanistyczne oraz Nauki społeczne. Obecnie w tabelach zamieszczone są wskaźniki z baz Publish or Perish, Scopus, Web of Science.

Nie planujemy uzupełniania naszego zestawienia o pozostałe dziedziny, gdyż przekracza to nasze możliwości osobowo-czasowe i nie zdążymy przed terminem ogłoszenia wyników naboru do RDN. Przedstawienie dorobku kandydatów powinno być obowiązkiem uczelni i Ministerstwa Edukacji i Nauki, a nie osób zajmujących się działalnością społeczną.
Zdajemy sobie też sprawę, że ocena dorobku publikacyjnego kandydatów do RDN tylko w oparciu o IH może być niewystarczająca ze względu na brakujące dane, ale w interesie osób kandydujących do RDN powinno leżeć to, by aktualizować informacje o swoich publikacjach w najbardziej popularnych bazach.


Do wyborów do Rady Doskonałości Naukowej uczelnie i inne podmioty zgłosiły 469 członków. Od stycznia 2024 r. w szeregach RDN zasiądzie 165 osób (po 3 członków z każdej dyscypliny naukowej).
Wydaje się, że członkowie RDN nie potrzebują „doskonałego” dorobku naukowego, aby zasiadać w gronie osób nadających lub odmawiających stopnia lub tytułu naukowego. Kandydaci do RDN powinni w dorobku naukowym (z ostatnich 5 lat) posiadać co najmniej 1 monografię naukową lub 3 artykuły naukowe. Mogą posiadać w dorobku również wybitne osiągnięcie wdrożeniowe lub projektowe. Od artystów wymaga się wybitnego dzieła artystycznego, przy czym nigdzie nie jest zdefiniowane, na czym ma polegać wybitność dzieła i kto ją ocenia.

Zaznaczyć należy, że osoba ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora musi spełnić jedno z powyższych kryteriów, aby zostać kandydatem do RDN.

Osiągnięcia takie są w zasięgu doktoranta. A mówimy przecież o osobach, które w ciągu najbliższych 4 lat będą miały wpływ na awanse polskich naukowców!

Osiągnięcia poszczególnych kandydatów są niedostępne w domenie publicznej, choć wydaje się, że upublicznienie prac poszczególnych kandydatów powinno być obligatoryjne. O poszukiwaniu osiągnięć naukowych kandydatów na I kadencję do RDN pisaliśmy w artykule Osiągnięcia kandydatów na członków RDN

Z uwagi na brak możliwości weryfikacji osiągnięć kandydatów, postanowiono przyjrzeć się, jak wygląda ich indeks Hirscha. I wprawdzie wartość wskaźnika IH nie jest warunkiem kandydowania do RDN, to jednak wskazuje on na znaczenie osiągnięć publikacyjnych naukowców.

Indeks Hirscha to wskaźnik, który pokazuje znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora i charakteryzuje jego dorobek publikacyjny. Jeżeli IH danego naukowca wynosi 2 to znaczy, że ma on 2 publikacje, które są cytowane co najmniej 2 razy. Jeżeli IH wynosi 10, to znaczy, że dany naukowiec posiada w dorobku 10 publikacji, które są cytowane co najmniej 10 razy itd.

Przedstawiony w artykule wskaźnik IH wygenerowano z wykorzystaniem ogólnodostępnej wyszukiwarki Publish or Perish, która opiera się na się na cytowaniach zindeksowanych w wyszukiwarce Google Scholar. Dodatkowo z uwagi na zaniżone, zawyżone lub brakujące dane z bazy Publish o Perish dla większej obiektywności analizę uzupełniono o informacje z bazy Scopus. Tam gdzie w bazie Scopus indeks Hirscha wynosił zero lub brakowało danych (b.d.) analizę selektywnie uzupełniono o dane z bazy Web of Science (WoS). Jeśli kwerenda w bazie WoS nie była przeprowadzana, to zaznaczono to adnotacją „n. spr.” (nie sprawdzono).

Analizy w bazie PoP przeprowadzono z najwyższą starannością z wykorzystaniem opcji Google Scholar Profile. Dodatkowo jeżeli kandydatki do RDN miały 2 nazwiska (np. Anna Kowalska-Nowak) - a PoP wygenerował IH=0, w kolejnym kroku analizowano zarówno pierwsze jak i drugie nazwisko. Ponadto, jeżeli w nazwisku znajdowały się polskie znaki (np. ś, ł) a PoP wygenerował danemu kandydatowi IH=0, analizowano nazwisko bez polskich znaków. Jeżeli PoP wskazał kilka osób o tym samym imieniu i nazwisku wybierano osobę z afiliacją wskazaną w tabeli kandydatów, która zamieszczona jest na stronie RDN - https://www.rdn.gov.pl/wybory-do-rdn.lista-kandydatow-na-czlonkow-rady-doskonalosci-naukowej/p/2.html.

Wskaźniki uzyskane z bazy Publish or Perish uzupełniono wskaźnikami z bazy SCOPUS oraz Web of Science.

Nauki humanistyczne

W dziedzinie nauk humanistycznych znajduje się 9 dyscyplin: archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce i polonistyka.

W tej dziedzinie kandyduje do RDN 75 osób.

Baza Publish or Perish

28 kandydatów (37,33%) nie istnieje w bazie. Ponadto:
- wartość IH od 1 do 5 posiada 17 kandydatów (22,66%),
- wartość IH od 6 do 10 posiada 21 kandydatów (28%),
- wartość IH powyżej 10 posiada 9 kandydatów (12%).
Kandydatem do RDN z najwyższym IH=23 jest prof. Michał Buchowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Baza Scopus

W bazie Scopus 26 kandydatów (34,67%) nie istnieje. Ponadto:
- wartość IH=0 posiada 12 kandydatów (16%),
- wartość IH od 1 do 5 posiada 35 kandydatów (46,67%),
- wartość IH od 6 do 10 posiada 2 kandydatów (2,67%),
- wartość IH powyżej 10 posiada 0 kandydatów.
Kandydatem do RDN z najwyższym IH=9 jest prof. Przemysław Żywczyński z UMK w Toruniu.

 Aż 15 kandydatów (20%), to osoby z zerowym IH lub nieindeksowane w bazach.

 1. prof. dr hab. Andrzej Pelisiak (archeologia)
 2. dr hab. Monika Golonka-Czajkowska (etnologia i antropologia kulturowa)
 3. dr hab. Wiesława Sajdek (filozofia)
 4. dr hab. Dorota Suska (językoznawstwo)
 5. dr hab. Joanna Rychter (językoznawstwo)
 6. prof. dr hab. Agata Zawiszewska-Semeniuk (literaturoznawstwo)
 7. prof. dr hab. Jarosław Ławski (literaturoznawstwo)
 8. prof. dr hab. Piotr Śliwiński (literaturoznawstwo)
 9. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (historia)
 10. dr hab. Sławomir Nowinowski (historia)
 11. dr hab. Tomasz Gałuszka (historia)
 12. prof. dr hab. (Janusz?) Spyra (historia)
 13. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk (nauki o kulturze i religii)
 14. dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera (nauki o sztuce)
 15. prof. dr hab. Katarzyna Fazan (nauki o sztuce)

W tabeli 1. przedstawiono kandydatów na członków do RDN wraz ze wskaźnikami IH z nauk humanistycznych.

Dyscyplina Kandydaci Podmioty zgłaszające Indeks Hirscha
PoP Scopus WoS
archeologia prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
b.d. b.d. 2
prof. dr hab. Janusz Czebreszuk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
18 4 n. spr.
prof. dr hab. Michał Kara Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk b.d. 2 2
dr hab. Bartosz Kontny Uniwersytet Warszawski 13 3 n. spr.
prof. dr hab. Andrzej Pelisiak Uniwersytet Rzeszowski b.d. b.d 0
prof. dr hab. Jerzy Piekalski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 10 3 n. spr.
etnologia i antropologia kulturowa prof. dr hab. Michał Buchowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 23 b.d. 3
dr hab. Monika Golonka-Czajkowska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie b.d. b.d. 0
dr hab. Anna Malewska-Szałygin Uniwersytet Warszawski 6 1 1
filozofia prof. dr hab. Tomasz Bigaj Uniwersytet Warszawski 12 7 n. spr.
dr hab. Janusz Ciuciura Uniwersytet Łódzki b.d. 4 n. spr.
dr hab. Tomasz Kubalica Uniwersytet Śląski w Katowicach 4 1 0
dr hab. Paweł Polak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 7 3 n. spr.
dr hab. Wiesława Sajdek Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie b.d. b.d. b.d.
prof. dr hab. Andrzej Szahaj Akademia Ignatianum w Krakowie;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
19 b.d. 1
prof. dr hab. Tadeusz Szubka Akademia Ignatianum w Krakowie; 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
Uniwersytet Szczeciński
9 2 2
dr hab. Adam Świeżyński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 5 2 2
dr hab. Alfred Wierzbicki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie b.d. b.d. 1
prof. dr hab. Hanna Wojtczak Uniwersytet Śląski w Katowicach 1 0 b.d.
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak Akademia Ignatianum w Krakowie; 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
7 1 0
historia dr hab. Tomasz Gałuszka Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie b.d. b.d. b.d.
prof. dr hab. Waldemar Graczyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie b.d. b.d 0
prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 0 3
prof. dr hab. Rafał Kubicki Uniwersytet Gdański 6 0 1
prof. dr hab. Cezary Kuklo Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
Uniwersytet Rzeszowski;Uniwersytet w Białymstoku
10 2 1
prof. dr hab. Piotr Madajczyk Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 10 1 0
dr hab. Sławomir Nowinowski Uniwersytet Łódzki b.d. b.d. b.d.
prof. dr hab. Danuta Okoń Uniwersytet Szczeciński 8 1 2
prof. dr hab. Stanisław Rosik Uniwersytet Warszawski;
Uniwersytet Wrocławski
6 b.d. 1
prof. dr hab. (Janusz?) Spyra Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie b.d. 0 0
prof. dr hab. Stanisław Sroka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie b.d. 0 1
prof. dr hab. Mariusz Wołos Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
Uniwersytet Pedagogiczny im.Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
6 b.d. 0
prof. dr hab. Michał Zwierzykowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 6 b.d. b.d.
językoznawstwo dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; 4 2 1
prof. dr hab. Magdalena Danielewicz Uniwersytet Warszawski b.d. 1 1
dr hab. Mariusz Leńczuk Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk 6 0 b.d.
prof. dr hab. Artur Rejter Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet Szczeciński;
Uniwersytet Wrocławski;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Uniwersytet w Białymstoku;
Uniwersytet Śląski w Katowicach
10 1 0
dr hab. Joanna Rychter Akademia im. Jakuba z Paradyża b.d. b.d. b.d.
dr hab. Dorota Suska Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie b.d. 0 b.d.
prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 12 1 2
prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk; 9 1 0
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Rafał Zarębski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 
Uniwersytet Łódzki
6 2 2
prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu b.d. 9 9
literaturoznawstwo prof. dr hab. Anna Branach-Kallas Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 5 2 n. spr.
prof. dr hab. Marcin Cieński Uniwersytet Wrocławski 5 2 n. spr.
prof. dr hab. Adam Dziadek Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet Szczeciński; Uniwersytet Śląski w Katowicach
12 3 n. spr.
prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska Uniwersytet Warszawski 4 1 6
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
Uniwersytet Wrocławski;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Uniwersytet w Białymstoku
5 0 1
prof. dr hab. Andrzej Hejmej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
b.d. b.d. 1
prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz Uniwersytet Łódzki 8 2 n. spr.
prof. dr hab. Jarosław Ławski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie b.d. 0 0
Prof. dr hab. Paweł Próchniak Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 5 1 b.d.
prof. dr hab. Adam Regiewicz Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie b.d. 1 1
dr hab. Magdalena Saganiak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 3 b.d. 2
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 4 b.d. b.d.
prof. dr hab. Piotr Śliwiński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
b.d. b.d. b.d.
prof. dr hab. Agata Zawiszewska-Semeniuk Uniwersytet Szczeciński b.d. 0 0
nauki o kulturze i religii prof. dr hab. Dariusz Brzostek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 1 1
prof. dr hab. Dorota Ilczuk SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie b.d. b.d. 1
dr hab. Marta Kubiszyn Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 5 1 1
dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie b.d. b.d. 0
dr hab. Tomasz Rakowski Uniwersytet Warszawski 9 b.d. 0
prof. dr hab. Małgorzata Sugiera Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 11 2 3
nauki o sztuce dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie b.d. b.d. 0
prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu b.d. 1 1
prof. dr hab. Katarzyna Fazan Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk b.d. b.d. b.d.
dr hab. Iwona Lindstedt Uniwersytet Warszawski 3 0 1
prof. dr hab. Krzysztof Loska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 7 1 b.d.
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk Uniwersytet Gdański;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
9 0 0
prof. dr hab. Andrzej Witko Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 4 1 1
dr hab. Ewa Wójtowicz Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 4 b.d. 2
polonistyka prof. dr hab. Anna Łebkowska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Uniwersytet Śląski w Katowicach
b.d. b.d. 1
prof. dr hab. Dariusz Pawelec Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet Śląski w Katowicach
6 1 0
prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska Uniwersytet Gdański 3 b.d. b.d.
prof. dr hab. Krzysztof Trybuś Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu
b.d. 1 0

 

Nauki społeczne

W dziedzinie nauk społecznych znajduje się 13 dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, stosunki międzynarodowe.

W tej dziedzinie kandyduje do RDN 98 osób.

Baza Publish or Perish

27 kandydatów (27,55%) nie istnieje w bazie. Ponadto:
- wartość IH od 1 do 5 posiada 7 kandydatów (7,14%),

- wartość IH od 6 do 10 posiada 19 kandydatów (19,39%),
- wartość IH powyżej 10 posiada 45 kandydatów (45,92%).

Kandydatem do RDN z najwyższym IH=56 jest prof. prof. Maciej Karwowski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Baza Scopus

36 kandydatów (36,73%) nie istnieje w bazie. Ponadto:
- wartość IH=0 posiada 9 kandydatów (9,18%),
- wartość IH od 1 do 5 posiada 30 kandydatów (30,61%),

- wartość IH od 6 do 10 posiada 10 kandydatów (10,21%),
- wartość IH powyżej 10 posiada 13 kandydatów (13,26%).

Kandydatem do RDN z najwyższym IH=39 jest prof. Maciej Karwowski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aż 15 kandydatów (15,31%), to osoby z zerowym IH lub nieindeksowane w bazach.

 1. dr hab. Konrad Malasiewicz (nauki o bezpieczeństwie)
 2. prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (ekonomia i finanse)
 3. prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska (nauki prawne)
 4. prof. dr hab. Konrad Kohutek (nauki prawne)
 5. prof. dr hab. Marek Konopczyński (pedagogika)
 6. prof. dr hab. Marian Nowak (pedagogika)
 7. prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz (pedagogika)
 8. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (pedagogika)
 9. prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (nauki o komunikacji społecznej i mediach)
 10. dr hab. Sławomir Soczyński (nauki o komunikacji społecznej i mediach)
 11. dr hab. Ambroży Skorupa (prawo kanoniczne)
 12. dr hab. Arkadiusz Domaszk (prawo kanoniczne)
 13. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski (prawo kanoniczne)
 14. dr hab. Elżbieta Szczot (prawo kanoniczne)
 15. dr hab. Beata Molo (stosunki międzynarodowe)

W tabeli 2. przedstawiono kandydatów na członków do RDN wraz ze wskaźnikami IH z nauk społecznych.

Dyscyplina Kandydaci Podmioty zgłaszające Indeks Hirscha
PoP Scopus WoS
ekonomia i finanse prof. dr hab. Bazyli Czyżewski

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy;
Politechnika Koszalińska;
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
Uniwersytet Rzeszowski;
Uniwersytet Zielonogórski;
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

23 14 n. spr.
prof. dr hab. Marian Gorynia Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie;
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk;
Politechnika Gdańska;
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
Uniwersytet Gdański;Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie;
Uniwersytet Szczeciński;
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Uniwersytet Warszawski;Uniwersytet Zielonogórski;
Uniwersytet w Białymstoku;
Uniwersytet Łódzki;
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
37 10 n. spr.
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie;
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
Uniwersytet Szczeciński;
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Uniwersytet Warszawski
25 4 n. spr.
prof. dr hab. Magdalena Osińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Uniwersytet Szczeciński;
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
11 5 n. spr.
dr hab. Tomasz Skica Wyższa Szkoła Informatykii Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 11 3 n. spr.
  prof. dr hab. Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie 33 14 n. spr.
prof. dr hab. Marzenna Weresa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
16 4 n. spr.
dr hab. Tomasz Wołowiec Lubelska Akademia WSEI 13 6 n. spr.
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie;
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
Politechnika Gdańska;
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie;
Uniwersytet Szczeciński
b.d. 0 b.d.
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 14 11 11
prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu 20 3 3
prof. dr hab. Tomasz Komornicki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie
33 11 n. spr.
prof. dr hab. Iwona Sagan Uniwersytet Gdański 17 9 n. spr.
dr hab. Ewa Skowronek Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 10 7 n. spr.
prof. dr hab. Marcin Solarz Uniwersytet Warszawski 9 5 n. spr.
prof. dr hab. Paweł Swianiewicz Uniwersytet Przyrodniczy weWrocławiu 37 12 n. spr.
nauki o bezpieczeństwie prof. dr hab. Bogusław Jagusiak Akademia Policji w Szczytnie;
Wojskowa Akademia Techniczna im.
Jarosława Dąbrowskiego
b.d. 1 0
prof. dr hab. Wojciech Jakubowski Uniwersytet Warszawski 11 b.d. b.d.
dr hab. Marcin Jurgilewicz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 7 2 1
dr hab. Andrzej Krzak Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie 5 1 0
dr hab. Konrad Malasiewicz Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego b.d. b.d. b.d.
prof. dr hab. Bernard Wiśniewski Akademia WSB 24 b.d. b.d.
prof. dr hab. Marek Wrzosek Akademia Sztuki Wojennej 8 b.d. 0
nauki o komunikacji społecznej i mediach dr hab. Arkadiusz Gut Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 9 4 n. spr.
prof. dr hab. Iwona Hofman Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie b.d. b.d. 1
prof. dr hab. Marek Melnyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 4 b.d. 1
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk Uniwersytet Jagielloński w Krakowie b.d. 1 b.d.
dr hab. Sławomir Soczyński Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie b.d. b.d. 0
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński Uniwersytet Śląski w Katowicach 14 0 b.d.
prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek Uniwersytet Warszawski;Uniwersytet Wrocławski b.d. b.d. 0
nauki o polityce i administracji prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
Uniwersytet Rzeszowski;
Uniwersytet Warszawski
8 1 b.d.
prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 7 b.d. 1
prof. dr hab. Jacek Knopek Politechnika Koszalińska 7 0 b.d.
dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 3 0 b.d.
prof. dr hab. Andrzej Podraza Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 8 b.d. b.d.
prof. dr hab. Jacek Sroka Uniwersytet Pedagogiczny im.Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 12 b.d. b.d.
prof. dr hab. Bogdan Szlachta Akademia Ignatianum w Krakowie 10 0 1
prof. dr hab. Tadeusz Wallas Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4 1 0
prof. dr hab. Radosław Zenderowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 12 b.d. b.d.
prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10 0 1
nauki o zarządzaniu i jakości dr hab. Paula Bajdor Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 13 6 n. spr.
prof. dr hab. Szymon Cyfert Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie;
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie;
Akademia WSB;
Politechnika Białostocka;
Politechnika Częstochowska;
Politechnika Łódzka;
Politechnika Śląska;
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi;
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Uniwersytet Szczeciński;
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Uniwersytet Zielonogórski;
Uniwersytet Łódzki
20 6 4
prof. dr hab. Wojciech Czakon Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie;
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie;
Akademia WSB;
Politechnika Białostocka;
Politechnika Częstochowska;
Politechnika Gdańska;Politechnika Łódzka;
Politechnika Śląska;
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Uniwersytet Szczeciński;
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Uniwersytet Zielonogórski;
Uniwersytet Łódzki
41 18 17
prof. dr hab. Wojciech Dyduch Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie;
Akademia WSB;
Politechnika Białostocka;
Politechnika Częstochowska;
Politechnika Łódzka;
Politechnika Śląska;
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi;
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Uniwersytet Szczeciński; 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Uniwersytet Zielonogórski;
Uniwersytet Łódzki
17 4 3
prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska Politechnika Gdańska;Uniwersytet Gdański 14 4 4
nauki prawne prof. dr hab. Ewa Bagińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
Uniwersytet Gdański
16 b.d. 1
prof. dr hab. Krzysztof Baran Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 15 b.d. b.d.
prof. dr hab. Rafał Blicharz Uniwersytet Śląski w Katowicach 8 b.d. b.d.
dr hab. Tomasz Demendecki Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie;
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie;
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
Uniwersytet Pomorski w Słupsku;
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
b.d. 1 b.d.
prof. dr hab. Robert Grzeszczak Uniwersytet Warszawski 11 b.d. 0
dr hab. Ksenia Kakareko Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 4 b.d. b.d.
prof. dr hab. Konrad Kohutek Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie b.d. b.d. b.d.
prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska Uniwersytet Wrocławski b.d. b.d. b.d.
dr hab. Monika Namysłowska Uniwersytet Łódzki b.d. 2 1
prof. dr hab. Andrzej Sakowicz Uniwersytet w Białymstoku 13 1 1
prof. dr hab. Bronisław Sitek Akademia Policji w Szczytnie;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie;
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie;
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Uniwersytet Opolski;
Uniwersytet Pomorski w Słupsku;
Uniwersytet Rzeszowski;
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Uniwersytet Zielonogórski;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Uniwersytet w Białymstoku;
Uniwersytet Śląski w Katowicach;
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z
siedzibą w Rzeszowie
9 1 1
dr hab. Igor Zgoliński Akademia Kujawsko-Pomorska 8 0 b.d.
nauki socjologiczne prof. dr hab. Rafał Drozdowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 15 2 0
prof. dr hab. Kaja Kaźmierska Uniwersytet Łódzki b.d. 4 2
prof. dr hab. Monika Kostera Uniwersytet Warszawski 37 16 9
prof. dr hab. Marek Kucia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 8 4 0
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk b.d. 1 0
prof. dr hab. Tomasz Szlendak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 28 7 6
dr hab. Joanna Wyleżałek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 4 1 1
pedagogika prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska Uniwersytet Szczeciński;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
b.d. 2 2
prof. dr hab. Stanisław Dziekoński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie b.d. b.d. 0
prof. dr hab. Joanna Głodkowska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 14 b.d. b.d.
prof. dr hab. Ewa Jarosz Uniwersytet Śląski w Katowicach 13 2 2
prof. dr hab. Marek Konopczyński Uniwersytet Szczeciński;
Uniwersytet w Białymstoku
b.d. b.d. b.d.
dr hab. Izabela Krasiejko Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie b.d. 2 2
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 15 3 3
prof. dr hab. Marian Nowak Akademia WSB;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
Uniwersytet Łódzki
b.d. b.d. b.d.
prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz Akademia WSB b.d. b.d. b.d.
dr hab. Beata Orłowska Akademia im. Jakuba z Paradyża 2 b.d. b.d.
prof. dr hab. Krzysztof Rubacha Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 12 3 n. spr.
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski Akademia WSB;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie;
Uniwersytet Szczeciński;
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Uniwersytet Zielonogórski;Uniwersytet Łódzki
30 0 b.d.
prof. dr hab. Anna Wiłkomirska Uniwersytet Warszawski 11 b.d. 0
prof. dr hab. Jolanta Zielińska Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 9 0 3
prawo kanoniczne dr hab. Arkadiusz Domaszk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie b.d. b.d. b.d.
prof. dr hab. Zbigniew Janczewski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie b.d. b.d. b.d.
prof. dr hab. Piotr Kroczek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 6 b.d. 2
dr hab. Ambroży Skorupa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie b.d. b.d. 0
dr hab. Elżbieta Szczot Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie b.d. b.d. 0
psychologia dr hab. Łukasz Baka Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 14 8 n. spr.
prof. dr hab. Mariola Bidzan Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 23 15 n. spr.
prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz Uniwersytet Łódzki 12 8 n. spr.
dr hab. Jan Cieciuch Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 46 34 n. spr.
prof. dr hab. Dariusz Doliński SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
32 17 n. spr.
prof. Maciej Karwowski Uniwersytet Wrocławski 56 39 n. spr.
prof. dr hab. Eugenia Mandal Uniwersytet Śląski w Katowicach 15 5 n. spr.
prof. dr hab. Piotr Oleś Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie b.d. 9 5
prof. dr hab. Romuald Polczyk Uniwersytet Jagielloński w Krakowie b.d. 13 10
dr hab. Hanna Przybyła-Basista Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 13 5 n. spr.
prof. dr hab. Bogdan Zawadzki Uniwersytet Warszawski b.d. 12 13
stosunki międzynarodowe prof. dr hab. Robert Kłosowicz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 10 b.d. b.d.
dr hab. Beata Molo Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie b.d. b.d. b.d.
prof. dr hab. Marek Pietraś Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 10 b.d. 1
dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Akademia WSB 26 17 15

Bardzo dziękuję Panu Michałowi B. za opracowanie wskaźników z bazy Scopus i Web of Science.

Joanna Gruba

 

2.png7.png7.png4.png4.png1.png3.png