WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) jest polskim organem państwowym, który rozpoczął swoją kadencję 1 czerwca 2019 r. - poprzedzoną wyborami w kwietniu 2019 r. RDN zastąpiła działającą od 1951 r. Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.

RDN, stosownie do zapisów art. 232. ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2021.0.478), działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wstąpiła w prawa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (w związku z zakończeniem działalności tego organu).

W listopadzie 2021 r. do Fundacji Science Watch Polska wpłynęło pytanie: Gdzie można znaleźć osiągnięcia naukowe osób, które kandydowały do Zespołu VIII Sztuki RDN?

Odpowiedź wydawała się oczywista – na stronie internetowej. Jednak po przeszukaniu całej strony dokumentów nie znaleziono. Nie znaleziono ich również na stronie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Ponieważ informacje o reformie nauki i szkolnictwa wyższego zamieszczane były na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl (obecnie strona jest nieaktywna), sprawdzono również tę stronę, podległą Ministerstwu Edukacji i Nauki. Bezskutecznie.

Historia korespondencji

Wobec zaistniałego stanu rzeczy w imieniu Fundacji Science Watch Polska zwróciliśmy się 23 listopada 2021 r. do Rady Doskonałości Naukowej z prośbą udostępnienie kopii osiągnięć naukowych członków Zespołu VIII Sztuki RDN, stanowiących podstawę zgłoszenia swojej kandydatury do Rady Doskonałości Naukowej następujących osób:
- prof. dr hab. Andrzej Banachowicz,
- prof. dr hab. Piotr Tadeusz Kusiewicz,
- prof. dr hab. Marek Adamczewski,
- prof. dr hab. Wojciech Adamczyk,
- prof. dr hab. Maciej Wacław Buszewicz,
- prof. dr hab. Jolanta Góralczyk,
- prof. dr hab. Andrzej Pikul,
- prof. dr hab. Paweł Wojciech Łukaszewski,
- prof. dr hab. Alicja Barbara Panek-Piętkowska.

Dwa dni później, 25 listopada 2021 r. przyszła odpowiedź z RDN z informacją, „iż nie jest w posiadaniu osiągnięć naukowych (…)”

 

Ponieważ wybory do RDN prowadzone były na podstawie przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 3 stycznia 2022 r. zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie żądanej informacji do Ministerstwa Edukacji i Nauki. W odpowiedzi otrzymanej 20 stycznia 2022 r. Ministerstwo informuje, że „dokumentację z przeprowadzonych wyborów do Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji komisja wyborcza przekazała do Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (…)”

Zatem pojawia się pytanie: gdzie znajdują się dokumenty z osiągnięciami kandydatów do RDN, skoro Rada Doskonałości Naukowej wyraźnie wskazuje, że ich nie posiada, a zgodnie z informacją z Ministerstwa Edukacji i Nauki tam właśnie zostały przekazane?

27 stycznia 2022 r. wysłaliśmy kolejny wniosek, tym razem do obu organów: RDN i MEiN z prośbą o ustalenie miejsca przechowywania dokumentów.

Rada Doskonałości Naukowej w odpowiedzi z 31 stycznia 2022 r. podtrzymuje stanowisko, że „iż nie jest w posiadaniu osiągnięć (…).

Ponieważ wybory do RDN odbywały się za pośrednictwem Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB), kolejny wniosek wysłaliśmy 9 lutego 2022 r. do OPI z prośbą o udostępnienie dokumentów, a „w przypadku nieposiadania dokumentów o wskazanie, do jakiej jednostki dokumentacja została przekazana po wyborach do RDN oraz kto obecnie jest w posiadaniu ww. dokumentacji”.

Tydzień później, 15 lutego 2022 r. w odpowiedzi z OPI uzyskaliśmy informację, „że dane, o które Państwo wnioskujecie zostaną przekazane bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji i Nauki (na prośbę MEiN z 3 lutego 2022 r.), który jest właścicielem i dysponentem przedmiotowych danych”.

Zatem pani Anna Ostrowska, Zastępca Dyrektora Biura Ministra Edukacji i Nauki w odpowiedzi skierowanej do Fundacji podała nieprawdę, pisząc, że po wyborach, dokumenty zostały przekazane do RDN. Z analizy korespondencji wynika, że dopiero po wniosku Fundacji, MEiN zwróciło się do OPI o przekazanie dokumentacji z osiągnięciami członków RDN.

Strony internetowe

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy – w lutym 2022 r. przestały działać strony internetowe związane z wyborami do RDN.

 Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

komunikat ministra w sprawie harmonogramu wyborów RDN pierwszej kadencji.

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn#podmiot

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn#kandydat

Pozostał natomiast film opisujący wybory do RDN zamieszczony na YT https://www.youtube.com/watch?v=rC8OtyfJKHw

Ponieważ sprawa wydaje się ważna ze społecznego punktu widzenia, w dalszym ciągu będziemy szukać dokumentów, które po otrzymaniu zamieścimy na stronie internetowej.

Joanna Gruba

3.png0.png2.png4.png1.png0.png9.png