STATUT FUNDACJI SCIENCE WATCH POLSKA

I. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Science Watch Polska, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Joannę Grubę, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez Dorotę Sułkowską w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 26, w dniu 29 października 2019 r. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.
 4. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem RP.
 5. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice w województwie śląskim.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 7. Fundacja może posługiwać się skrótami SWP lub FSWP.

II. Cele Fundacji

 1. Działalność prospołeczna na rzecz jawności i etyki w postępowaniach administracyjnych w nauce i oświacie oraz innych organach administracji państwowej.
 2. Pomoc osobom mobbingowanym oraz pokrzywdzonym pracującym w obszarze nauki i edukacji.
 3. Działalność naukowa, badawcza i wdrożeniowa.
 4. Działalność wydawnicza.
 5. Działalność szkoleniowa (organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji, seminariów, debat itd.).
 6. Współpraca międzynarodowa w zakresie nauki, edukacji, kultury, sztuki, wzmacniania demokracji, wspierania równouprawnienia.
 7. Działalność na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 8. Działalność charytatywna.
 9. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i instytucjami państwowymi.
 10. Działalność legislacyjna i lobbingowa.

III. Formy realizacji celów statutowych

 1. Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Fundacja promuje i organizuje wolontariat.
 3. W zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi Fundacja może powodować wszczęcie postępowań i reprezentować jednostki przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi, a także wstępować do tych postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego oraz podejmować inne działania prawne.
 4. Fundacja może organizować jednostki terenowe lub zadaniowe. Do zarządzania pracą jednostki terenowej lub zadaniowej Zarząd może powołać w drodze uchwały osobę odpowiedzialną za reprezentowanie i prowadzenie spraw na danym terenie lub w zakresie danego zadnia.
 5. Fundacja nie może:
  - udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  - przekazywać lub wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie majątku wynika bezpośrednio z celów statutowych Fundacji,
  - korzystać ze zwrotnych mechanizmów finansowania działalności, np. kredytów, pożyczek i innych.

IV. Organy Fundacji

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.

V. Zarząd Fundacji

 1. Zarząd jest naczelnym organem Fundacji, który kieruje jej działalnością.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 osób w tym Prezesa.
 3. Prezesa i skład Zarządu powołuje Fundator na czas nieokreślony.
 4. Fundator może odwołać w dowolnym czasie członka Zarządu. Ponadto członkostwo w Zarządzie może ustać w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, utraty przez członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych lub w przypadku śmierci Członka Zarządu.
 5. Prezes i Członkowie Zarządu mają wyłączny dostęp do rachunków bankowych Fundacji i mogą dokonywać operacji finansowych
 6. Zarząd sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji.
 7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i wyznacza jej strategiczne cele, zadania oraz plany działalności.
 8. Zarząd uchwala, zatwierdza i realizuje akty wewnętrzne Fundacji.
 9. Zarząd przyjmuje darowizny, spadki i zapisy.
 10. Zarząd tworzy oraz znosi jednostki organizacyjne Fundacji.
 11. Zarząd sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji, roczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają co najmniej raz w roku.
 13. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
 14. Członków Zarządu Fundacji w celu rozszerzenia składu Zarządu lub na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą decyzją Fundator.
 15. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do reprezentacji Fundacji na zewnątrz uprawniony jest każdy Członek Zarządu.
 16. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu i reprezentacją Fundacji, w tym zwrot kosztów podróży.
 17. Zarząd Fundacji może powołać i odwołać uchwałą dodatkowe organy doradcze Fundacji, np. Radę Fundacji,
 18. W razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych Fundatora, jego kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu przysługują członkom Zarządu Fundacji

VI. Majątek Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz dochody Fundacji, pochodzące z:
  - darowizn, spadków, zapisów, subwencji,
  - odsetek bankowych,
  - dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  - grantów i projektów krajowych i zagranicznych,
  - dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
  - dotacji budżetowych,
  - funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
  - dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
  - dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  - organizowania kongresów, konferencji naukowych i innych form szkoleń.
 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 VII. Zmiany statutu Fundacji

 1. Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień.
 2. Zmiany statutu uchwala Fundator.

VIII. Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w wyniku jednomyślnej uchwały.

4.png6.png3.png7.png2.png3.png