WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Regulamin Usług i Portalu Internetowego Fundacji Science Watch Polska

Regulamin obowiązujący od dnia 09 maja 2022 roku

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Administrator - Fundacja Science Watch Polska z siedzibą w Gliwicach (44-100) KRS 0000821168. REGON 385317017. Kontakt: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tel. 886 929 666 - w dni powszednie: od 12:00 do 16:00).

Usługi Fundacji – prowadzone przez Administratora platformy teleinformatycznej, umożliwiającej Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z usługami odpłatnymi oferowanymi przez Administratora oraz warunkami świadczenia tych usług.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Fundacji Science Watch Polska

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych urządzenia końcowego: Komputer klasy PC lub Mac, z procesorem: 1 Ghz, 1 GB pamięci RAM, dysk twardy, karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768, system Windows/Linux/OSX, przeglądarka wyświetlająca HTML oraz łącze internetowe.
 2. Użytkownik może również składać zamówienia, za pomocą urządzenia mobilnego jak np. tablet lub smartphone, które zdolne jest do wyświetlania stron w HTML oraz może utrzymywać połączenie internetowe. Do składania zamówień Użytkownik musi mieć zapewniony dostęp do sieci Internet. Koszty dostępu do sieci Internet zależne są od dostawcy usług internetowych, a korzystanie z infrastruktury Usługi FSWP.pl nie wiąże się po stronie Użytkownika z dodatkowymi opłatami po stronie Usługi FSWP.pl

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W ramach prowadzonych usług przez Fundację Science Watch Polska, Administrator oferuje odpłatnie usługi Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu przez nich zamówienia.
 2. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika w momencie złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „Zamawiam i płacę”. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przy uwzględnieniu form płatności, które oferuje Administrator.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia. Administrator zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).
 7. Realizacja zamówienia rozpocznie się bezpośrednio po zweryfikowaniu płatności na konto Fundacji Science Watch Polska
 8. Ceny usług znajdujących się w ofercie Fundacji wyrażone są w złotych polskich i stanowią kwoty całkowite.
 9. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług odpłatnych znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia, niemniej jednak zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 10. Dla usług, które oferuje Fundacja czas realizacji wynosi do 7 dni.
 11. W przypadku modyfikacji usługi przez Użytkownika w czasie realizacji zamówienia, czas realizacji może się wydłużyć o czym każdorazowo Użytkownik będzie informowany.
 12. Każda transakcja potwierdzana jest w aplikacji przelewy24
 13. Płatność za zamówione odpłatnie usługi następuje przelewem (przedpłata) na konto Administratora za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24
 14. Wszelkie kwestie formalne związane z nabyciem odpłatnej usługi, a niewymienione w powyższych warunkach, będą na bieżąco ustalane pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w formie mailowej lub telefonicznej.

VI. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik korzystając z usług Fundacji Science Watch Polska podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, w formularzu rejestracyjnym. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Fundacja przetwarza również dane Użytkowników:
  1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 3. Celem realizacji zamówienia usług Fundacja może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Science Watch Polska (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 6. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych usługach i promocjach dostępnych w Usługach Fundacji. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.
 9. Aby ułatwić korzystanie z usług Fundacji Science Watch Polska, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z usług Fundacji.
 10. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika
  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  3. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 11. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Reklamacje przyjmowane są na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i pod numerem telefonu 886 929 666 do dwóch tygodni.
 2. Odstąpienie od umowy związanej z zapłatą za zaświadczenie uczestnictwa w webinarze nie jest możliwe.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice. Więcej informacji znajduje się na stronie uokik.gov.pl.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
3.png0.png2.png3.png8.png7.png9.png