WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

 Uczelnie przedstawiono w porządku alfabetycznym.

Lp. Nazwa uczelni Wprowadzone procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi (z podaniem adresu strony internetowej, na której zostały opisane procedury) link do procedur Wdrożenie szkoleń prewencyjnych, dotyczących mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym na uczelnach Liczba osób, które zgłosiły mobbing na uczelni
Liczba osób Powołanie osoby mediatora Imię i nazwisko
mediatora
1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Procedury antymobbingowe zostały opracowano w 2016 r. i ujęto w Regulaminie Pracy. Procedury umieszczono na stronie internetowej AMW pod linkiem https://www.amw.gdynia.pl w zakładce: Uczelnia – Decyzje Rektora-Komendanta AMW – Decyzje ogólnouczelniane – Obwieszczenie nr 2 z 2 lipca 2016 r. http://bip.amw.gdynia.pl/images/Pliki/Decyzje%20Rektora%20-%20Komendanta%20AMW/Decyzje%20ogolnouczelniane/Decyzje%202016/Obwieszczenie%20nr%202%20-%20REGULAMIN%20PRACY%20AMW%20tekst%20jednolity.pdf Po wejściu w życie Aneksu nr 6 do Regulaminu Pracy zostały przeprowadzone szkolenia prewencyjne. W okresie ostatnich 10 lat nie wpłynęło żadne zgłoszenie od pracowników naukowych w związku z nieprawidłowym traktowaniem oraz działaniami mobbingowymi. 0 Zgodnie z art. 283 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rektor powołuje mediatora po otrzymaniu zawiadomienia o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego lub powzięciu w inny sposób informacji o możliwości popełnienia takiego czynu. brak
2. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Unormowania dotyczące procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi zostały wprowadzone z dniem 6.02.2014r do Regulaminu Pracy. Zarządzeniem Nr 5 z dn. 6.02.2014r Rektora Akademii został powołany Rzecznik ds. Mobbingu, którego zadaniem jest podejmowanie działań w zakresie określonym w Regulaminie. Regulamin Pracy został umieszczony na stronie internetowej amuz.lodz.pl/pl/akademia/o-nas/dokumenty. http://www.amuz.lodz.pl/pl/akademia/o-nas/dokumenty
(dostępny po zalogowaniu do systemu)
Akademia nie prowadziła szkoleń prewencyjnych, pracownicy Akademii zostali zapoznani z unormowaniami dotyczącymi przeciwdziałaniu mobbingowi w ramach zapoznania się z Regulaminem Pracy. Akademia w okresie ostatnich dziesięciu lat nie odnotowała żadnych zgłoszeń nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych, które podlegałyby zakwalifikowaniu jako mobbing. 0 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi nie powołała osoby pełniącej funkcję stałego mediatora (art. 286 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Mediację prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez Rektora. brak
3. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Przeciwdziałać mobbingowi ma na uczelni przestrzeganie wprowadzonego Kodeksu Etyki Pracownika Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a w przypadku zgłoszenia do Władz Akademii zawiadomienia o mobbingu istnieje obowiązek zastosowania przepisów dyscyplinarnych zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia z dnia 25 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1843). http://bip.amuz.wroc.pl/download/attachment/38/kodeks-etyki-pracownika%20akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.pdf Nie były przeprowadzane szkolenia prewencyjne, dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychologicznym w miejscu pracy W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu nie zgłoszono przypadków nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych w okresie ostatnich dziesięciu lat. 0 Na dzień sporządzenia niniejszego pisma nie został powołany mediator, gdyż nie zaistniała taka potrzeba. brak
4. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach W Akademii została opracowana i przyjęta Polityka Antymobbingowa. Polityka wejdzie w życie od dnia 1 października 2019 r. i wtedy zostanie udostępniona na stronie internetowej Akademii Nie podano linku W Akademii nie były przeprowadzane szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałaniu negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy W okresie ostatnich 10 lat nie odnotowano żadnych zgłoszeń pracowników dotyczących nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych. 0 Postanowienia przepisu art. 283 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie wymagają powołania nauczyciela akademickiego do stałego pełnienia roli mediatora. W przypadku skierowania konkretnej sprawy do mediacji i wyrażenia zgody przez zainteresowane osoby na przeprowadzenie mediacji, zgodnie z postanowieniami powołanego przepisu wskazany zostanie nauczyciel akademicki do przeprowadzenia tej mediacji. brak
5. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa) Procedura wewnętrznej Polityki antymobbingowej została opracowana i wprowadzona w kwietniu 2018 r. Została załączona do Regulaminu pracy z którym można się zapoznać na stronie ASP im. M. Grzegorzewskiej w zakładce Regulaminy www.aps.edu.pl (bezpośredniego linku nie podano) W związku z wprowadzeniem Polityki antymobbingowej przeprowadzone zostały wewnętrzne szkolenia o charakterze informacyjnym, kierowane do wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych, wraz ze zobowiązaniem ich do przeprowadzenia tożsamych spotkań z pracownikami w ich jednostkach. Ponadto oświadczenie o zapoznaniu się z ww. polityką zostało dołączone do umowy jako element z którym pracownik jest zobowiązany się zapoznać i potwierdzić podpisem. W ostatnich dziesięciu latach odnotowaliśmy 3 zgłoszenia o nieprawidłowym traktowaniu, działaniu mobbingowym 3 W chwili obecnej trwa proces dostosowywania Akademii do wymogów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym trwa proces przygotowania nowego Regulaminu pracy. Proces ten nie został jeszcze zakończony. Na obecną chwilę przywołany art. 283 tej ustawy pozostaje do wdrożenia. Na chwilę obecną nie było konieczności korzystania z pomocy mediatora. brak
6. Akademia Pomorska w Słupsku Uczelnia w ramach procesu wdrażania Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” opracowała procedurę, której celem jest przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Jest ona elementem Regulaminu Pracy w AP w Słupsku, który w chwili obecnej jest w fazie konsultacji ze związkami zawodowymi z perspektywą wprowadzenia z dniem 1 października 2019 r. Nie podano linku W procedurze przewiduje się podejmowanie czynności zapobiegawczych mających przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji polegających na organizowaniu szkoleń dotyczących mobbingu oraz przeciwdziałania jego negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym jak również monitorowanie nastrojów pracowniczych i diagnozowanie kultury pracy. Ze względu na fazę konsultacyjną Regulaminu Pracy i stanowiącej jego element Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji do chwili obecnej szkoleń przewidzianych procedurą nie prowadzono. Jednakże tematyka dotycząca przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Pomorskiej w Słupsku jest poruszana w ramach szkolenia ogólnego w trakcie zatrudniania pracownika (w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. „Kodeks pracy”) oraz w ramach szkolenia stanowiskowego przed dopuszczeniem nauczyciela akademickiego do pracy. W okresie ostatnich 10 lat w Akademii Pomorskiej w Słupsku nie zgłaszano przypadków nieprawidłowego traktowania oraz działania mobbingowego. 0 Ze względu na wspomnianą fazę konsultacyjną Regulaminu Pracy i Procedury antymobbingowej do chwili obecnej nie powołano w Akademii Pomorskiej w Słupsku osoby pełniącej funkcję mediatora. Potencjalną mediację w przypadkach nieprawidłowego traktowania oraz działania mobbingowego prowadzi w ramach swoich obowiązków Rzecznik ds. dyscyplinarnych nauczycieli akademickich AP, Prof. dr hab. Wojciech Skóra Prof. dr hab. Wojciech Skóra
7. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Procedura antymobbingowa została wprowadzona Zarządzeniem Rektora nr I/62/2019 w dniu 15.10.2018r. adres mailowy: https://bip.asp.wroc.pl/files/tinymce_browser/other/1.62.2018.pdf; https://bip.asp.wroc.pl/files/tinymce_browser/other/1.62.2018.pdf W ASP we Wrocławiu nie odbyło się żadne szkolenie dotyczące mobbingu. Przez ostatnie 10 lat żaden z prawników naukowych nie zgłaszał nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych. 0 Do chwili obecnej nie został powołany w tutejszej Uczelni mediator. brak
8. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie W Akademii obowiązuje zarządzenie nr 31 Rektora ASP w Krakowie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi (z późn. zm.), które określa procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w Uczelni. Zarządzenie dostępne jest na stronie BIP ASP (bip.asp.krakow.pl). bip.asp.krakow.pl (bezpośredniego linku nie podano) W Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nie były do tej pory przeprowadzane szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu, ani zagadnień pokrewnych. W okresie ostatnich 10 lat w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zanotowano oficjalne jedno zgłoszenie działania mobbingowego. 1 Zgodnie z art. 282 i 283 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mediację prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez rektora uczelni po otrzymaniu zawiadomienia o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego lub powzięciu w inny sposób informacji o możliwości popełnienia takiego czynu, w przypadku gdy rektor podejmie decyzję o skierowaniu takiej sprawy do mediacji. Taka sytuacja nie miała miejsca w okresie obowiązywania aktualnych przepisów, zatem nie było konieczności powoływania mediatora. brak
9. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia nie opracowała odrębnych regulacji dotyczących mobbingu. W Kodeksie Etyki znajdują się zapisy, w których wskazano na obowiązek przestrzegania zasady niedyskryminowania oraz przestrzegania reguł uprzejmości. brak Na Uczelni w dniu 28 lutego 2019 r. zostało przeprowadzone szkolenie pt. ,,Ochrona przed dyskryminacją i równe traktowanie na uczelni": W ostatnich dziesięciu latach żaden z pracowników naukowych ASP nie zgłosił nieprawidłowego traktowania. 0 Na ASP w Warszawie nie ma stanowiska mediatora. brak
10. Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Trwają prace zespołu powołanego przez rektora do opracowywania procedur antymobbingowych. Treść dokumentów zostanie wprowadzona zarządzeniem rektora i opublikowana na stronie www.ast.krakow.pl oraz BIP AST w nowym roku akademickim. brak Nie przeprowadzaliśmy dotychczas takich szkoleń. W Uczelni nie zgłoszono w okresie ostatnich 10 lat takich zgłoszeń od pracowników naukowych. 0 Zgodnie z art. 283 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Mediację prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez rektora. Na podstawie cytowane zapisu rektor AST będzie powoływał mediatora do określonej sprawy, aby zapewnić jak największą bezstronność. Nie planujemy powołania w Uczelni jednego mediatora. brak
11. Akademia Sztuki w Szczecinie Zagadnienie mobbingu wskazano w Regulaminie Pracy Akademii Sztuki w Szczecinie (Załącznik nr 2) z 28 czerwca 2013 r. jako wyciąg z Kodeksu Pracy, Art. 943; w aktach osobowych każdego pracownika znajduje się oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Pracy i jego załącznikami; Nie podano linku W Uczelni nie przeprowadzono dotychczas szkoleń o tematyce dotyczącej wyłącznie mobbingu; odbyły się szkolenia w zakresie efektywnej komunikacji w zespole i na uczelni oraz w zakresie technik radzenia sobie z agresją studenta oraz własnymi emocjami w trudnych sytuacjach, które zawierały elementy prewencji negatywnych skutków zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy; W Akademii Sztuki w Szczecinie nie odnotowano dotychczas zgłoszeń w sprawie zachowań mobbingowych. 0 W Akademii Sztuki w Szczecinie nie powołano dotąd funkcji mediatora; brak
12. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej Polityka antymobbingowa została wprowadzona Zarządzeniem Rektora ATH nr 729/2013/2014 z dnia 14 października 2013 roku. W intranecie, który jest dostępny dla wszystkich pracowników ATH jest zakładka - polityka antymobbingowa. link dostępny dla pracowników W 2017 r. odbyły się szkolenia z zakresu Systemu Kontroli Zarządczej dla wszystkich pracowników ATH i w ramach obszaru "środowisko wewnętrzne" standard "przestrzeganie wartości etycznych" była mowa o przeciwdziałaniu mobbingowi. W okresie ostatnich 10 lat działania mobbingowe zgłosił 1 pracownik naukowy. 1 Dotychczas w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nie było prowadzone postępowanie, w którym wystąpiłaby konieczność powołania mediatora. brak
13. Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu W Akademii obowiązują procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, w postaci Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej, stanowiące załączniki do Regulaminu Pracy AWL. Wskazane polityki szczegółowo regulują kwestie związane ze sposobem zgłaszania skarg oraz procedurę reagowania na złożone skargi przez powołane w tym celu odpowiednie Komisje. Rozwiązania te zostały wprowadzone z początkiem ubiegłego roku akademickiego, tj. z dniem 1 października 2018 r. Nie podano linku W Akademii Wojsk Lądowych zostały przeprowadzone szkolenia prewencyjne, dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania innym negatywnym zachowaniom w miejscu pracy. Ponadto każdy nowozatrudniony w AWL pracownik ma obowiązek zapoznać się z procedurami antymobbingowymi, na dowód czego podpisuje stosowne oświadczenie zamieszczane w jego aktach personalnych. W okresie ostatnich dziesięciu lat nieprawidłowe zachowania zostały zgłoszone jedynie przez dwóch pracowników naukowych, przy czym sprawy te były kierowane już po ustaniu stosunku pracy z AWL bezpośrednio do sądów pracy – w jednym przypadku zgłoszenie zostało prawomocnie uznane za bezpodstawne, druga sprawa obecnie jest w toku. 2 Od czasu wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do dnia sporządzenia niniejszej informacji, w AWL prowadzono jedno postępowanie, gdzie w roli mediatora występował nauczyciel akademicki będący jednocześnie osobą zaufania publicznego – Mężem Zaufania Korpusu Oficerów – ppłk Sławomir HAJT. W przyszłości, w podobnych przypadkach również jest planowane prowadzenie mediacji przez osobę pełniącą ww. funkcję. ppłk Sławomir Hajt
14. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Obecnie trwają prace nad „Regulaminem Pracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”, co bezpośrednio jest związane z opracowaniem i wprowadzeniem procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. brak Wraz z wejściem w życie powyższych procedur, na początku roku akademickiego 2019/2020 zostaną przeprowadzone szkolenia prewencyjne. W ostatnim czasie pracownicy nie zgłaszali informacji o nieprawidłowym traktowaniu. 0 brak odpowiedzi brak
15. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie W Akademii zostały wprowadzone procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Poruszaną kwestię regulują zał. nr 3 do uchwały Senatu AWF Warszawa nr 37/2010/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Pracowników AWF, zasad polityki antykorupcyjnej AWF, zasad polityki zarządzania ryzykiem w AWF oraz zasad wewnętrznej polityki antymobbingowej w AWF w Warszawie oraz Uchwała Nr 54/2017/2018 Senatu AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: zmian w załączniku C (zasady wewnętrznej polityki antymobbingowej w AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie do uchwały Nr 37/2010/2011 Senatu AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Pracowników AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zasad polityki antykorupcyjnej AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zasad polityki zarządzania ryzykiem w AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz zasad wewnętrznej polityki antymobbingowej w AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie https://awf.edu.pl/bip/dokumenty/uchwaly-senatu/20102011/37.pdf, https://awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/44642/54.pdf W AWF Warszawa zostało przeprowadzone szkolenie prewencyjne z zakresu mobbingu. Prowadzone było przez Pełnomocnika Rektora ds. Mobbingu. Szkolenie odbyło się w listopadzie 2018 r. Przed rokiem 2010 w AWF Warszawa dwoje pracowników zgłosiło rzekome działanie mobbingowe. Przeprowadzone zostało przez ówczesnego rzecznika dyscyplinarnego postępowanie wyjaśniające, które wykazało, że przedmiotowe działania nie nosiły znamion tego czynu. Ostatnie działanie mobbingowe zostało zgłoszone w listopadzie 2018 roku. Przeprowadzone przez Pełnomocnika Rektora ds. mobbingu postępowanie wykazało, że istotnie działania noszą cechy mobbingu. Z pracownikiem, który się takich działań dopuszczał rozwiązano umowę o pracę. 1 W AWF Warszawa nie powołano osoby pełniącej funkcji mediatora, zgodnie z art. 283 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Powołany natomiast został, w drodze zarządzenia Rektora nr 55/2017/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. Pełnomocnik ds. mobbingu, który pełni także funkcje mediatora. brak danych powołanego mediatora
16. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku Procedura antymobbingowa została wprowadzona w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Zarządzeniem nr 42/2019 Rektora AWFiS z dnia 25 października 2019 r. https://archiwumawfgdansk.sisco.info/zalaczniki/374/Z-42-2018_26-10-2018_09-50-26.pdf Do tej pory nie były przeprowadzane szkolenia w tym zakresie na skalę uczelni. Obecnie rozpatrywana jest przez Komisję Antymobbingową jedna skarga. 1 W AWFIS nie powołano do tej pory mediatora. Będzie to jednak poczynione niezwłocznie w przypadku zaistnienia potrzeby skierowania sprawy do mediacji. brak
17. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie W Uczelni obowiązują ogólne procedury dyscyplinarne. brak W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy do dyspozycji pracowników pozostaje psycholog. W okresie ostatnich 10 lat nie było zgłoszeń pracowników naukowych dotyczących nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych. 0 W Uczelni nie powołano osoby pełniącej funkcję mediatora. brak
18. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Wewnętrzna polityka antymobbingowa została wprowadzona w Uczelni Zarządzeniem Rektora nr 25/2010 z dnia 23.03.2010 r. Informacja ta znajduje się na stronie bip KPSW w zakładce Zarządzenia Rektora (wersja archiwalna) oraz na portalu pracowniczym, do którego dostęp mają tylko pracownicy po zalogowaniu http://nbip.kpswjg.pl/userfiles/file/doc/zr2010/zal%20do%20ZR_25_10_WewPolAnty.pdf (wersja archiwalna) Szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu nie były przeprowadzane, gdyż nie odnotowano takiej potrzeby. W ostatnich 10 latach nikt z pracowników naukowych ani pozostałych nie zgłosił nieprawidłowego traktowania. 0 W uczelni nie został powołany mediator, gdyż do tej pory nie było w Uczelni takiej potrzeby. Art. 284 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie narzuca obowiązku powoływania mediatora. brak
19. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Procedura antymobbingowa została wprowadzona w styczniu 2014 r. - w załączeniu przesyłam kopię zarządzenia Rektora PMWSZ w Opolu w sprawie wprowadzenia Regulaminu polityki antymobbingowej. Każdy pracownik niezwłocznie po zatrudnieniu na uczelni jest zapoznawany z procedurą oraz potwierdza zapoznanie się własnoręcznym podpisem. Nie podano linku Szkolenia dotyczące przeciwdziałania mobbingowi są elementem stałych szkoleń z zakresu bhp i są przeprowadzane w uczelni regularnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracowników naukowych, którzy zgłosili nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe - 5 osób. 5 Nie powołano osoby stałego mediatora (nie ma takiego obowiązku), osoba taka będzie powoływana w razie konieczności na bieżąco. brak
20. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej nie posiada opracowanych i wprowadzonych procedur w zakresie przeciwdziałania mobbingowi brak W uczelni nie zostały przeprowadzone szkolenia prewencyjne, dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy; W okresie ostatnich dziesięciu lat żaden pracownik nie zgłosił nieprawidłowego traktowania oraz działania mobbingowego. 0 W uczelni nie powołano osoby pełniącej rolę mediatora. brak
21. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Wewnętrzna procedura antymobbingowa, przeciwdziałająca mobbingowi, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu została wprowadzona Zarządzeniem Rektora nr 14/2012 dnia 17/02/2012 r. http://www.bip118.lo.pl/?cid=106&bip%20id=380 (Zarządzenie Rektora nr 14/2012) W PWSTE w Jarosławiu nie były przeprowadzane szkolenia prewencyjne, dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Dodatkowo informuję, iż pracownicy podpisywali oświadczenie informujące pracodawcę, że zapoznali się z wewnętrzną procedurą antymobbingową, przeciwdziałającą mobbingowi, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu. Dwóch pracowników naukowych PWSTE w Jarosławiu zgłosiło do Komisji Antymobbingowej nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe. 2 Zarządzeniem Rektora nr 74/2019 dnia 31/07/2019 r. została powołana osoba pełniąca funkcję Mediatora w PWSTE w Jarosławiu - Pani dr Małgorzata Grzesik-Kulesza. dr Małgorzata Grzesik-Kulesza
22. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu W PWSW w Przemyślu zarządzeniem Rektora nr 27/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zespołu wewnętrznych działań antymobbingowych (http://www.archiwum.pwsw.pl/2013-zr/id5136,Zarzadzenie-Nr-272013-Rektora-Panstwowej-Wyzszej-Szkoly-Wschodnioeuropejskiej-w-Przemyslu-z-dnia-25-lipca-2013-r..html) zostały wprowadzone odpowiednie procedury, które następnie zostały zaktualizowane na podstawie zarządzenia nr 57/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. link do zarządzenia nr 57/2019: file:///C:/Users/E5ACE-1.PIL/AppData/Local/Temp/Zarządzenie-nr-57-7-22.07.2019-1. W-sprawie-działań-antymobbingowych.pdf Link do zarządzenia nr 27/2013: http://www.archiwum.pwsw.pl/2013-zr/id5136.Zarzadzenie-Nr-272013-Rektora Panstwowej-Wyzszej-Szkoly-Wschodnioeuropejskiej-w-Przemyslu-z-dnia-25-lipca-2013 r.html (link nieaktywny) W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu nie zostały przeprowadzone szkolenia antymobbingowe. W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu nikt z pracowników nie zgłosił nieprawidłowego traktowania ani działań mobbingowych. 0 W PWSW W Przemyślu nie została powołana osoba pełniąca rolę mediatora. W sytuacjach konfliktowych mediatorem jest Rektor. Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych określone zostały w zarządzeniu nr 64/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad rozwiązywania sytuacji konfliktowych w PWSW w Przemyślu. Powołany został także Rzecznik Dyscyplinarny ds. nauczycieli Akademickich oraz Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów. Na Uczelni działa także Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność. brak
23. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Opracowany został regulamin przeciwdziałania mobbingowi. Dokument ten zostanie przedstawiony pracownikom uczelni i poddany konsultacjom na początku roku akademickiego 2019/2020. brak Nie zostały przeprowadzone szkolenia prewencyjne, dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Nie zgłoszono nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych w okresie ostatnich dziesięciu lat. 0 Osoba mediatora, będzie każdorazowo wskazywana przez rektora w zależności od zaistniałej sytuacji, tak by w najwyższym stopniu zachować bezstronność. brak
24. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Od 2004 r. każdy pracownik podpisuje informację o zapoznaniu się z zasadami dyskryminacji i równym traktowaniu w zatrudnieniu i przeciwdziałaniu mobbingowi tj. z art. 18 i art. 94 Kodeksu Pracy brak Nie przeprowadzono szkoleń prewencyjnych Nikt z pracowników nie zgłosił nieprawidłowego traktowania i działań mobbingowych. 0 Zgodnie z art. 283 UPoSWiN mediacje prowadzi się za zgodą osoby, której czyn dotyczy. Mediator będzie wyznaczany w zależności od potrzeb. brak
25. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie W PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie wprowadzono procedury przeciwdziałania mobbingowi po wejściu w życie poprzedniej ustawy o szkolnictwie wyższym – zarządzeniem nr 17/2007 Rektora Uczelni z dnia 11.06.2007 r. Obecnie przygoto-wywane są nowe rozwiązania, które wprowadzone zostaną w Uczelni po 1.10.2019 r. tj. z początkiem obowiązywania nowego statutu. brak linku Systematycznie prowadzi się szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy, także w trakcie zajęć ze studentami. W okresie ostatnich dziesięciu lat nie było żadnego zgłoszenia przez pracowników naukowych nieprawidłowego traktowania oraz działania mobbingowego. 0 Zgodnie z treścią art. 283 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przewiduje się ewentualne prowadzenie mediacji w konkretnej sprawie. Powoływanie zatem mediatora będzie następowało w każdej konkretnej sprawie, a zatem nie przewidujemy wyznaczenia z góry osoby do pełnienia funkcji mediatora. brak
26. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku W PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zapisy dotyczące przeciwdziałania mobbingowi zawarte zostały w Regulaminie pracy oraz w Informacji do umowy o pracę, z którymi pracownicy zostają zapoznani w momencie przyjęcia do pracy brak podanego linku W Uczelni do tej pory nie były przeprowadzane szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. W okresie ostatnich dziesięciu lat nie było przypadków zgłoszenia przez pracowników naukowych nieprawidłowego traktowania oraz działania mobbingowego. 0 W Uczelni nie powołano osoby pełniącej rolę mediatora, z uwagi na brak zgłoszeń dotyczących mobbingu. brak
27. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi zostały opracowane i wprowadzone: Zarządzeniem nr 0300.115.V.2018 Rektora PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Pracy PWSZ w Kaliszu oraz Uchwała Nr 0012.286.IV.2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie Kodeksu etyki nauczyciela akademickiego oraz standardów i wytycznych nauczyciela akademickiego PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu http://www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn/index.php?id=2004,3779,0 http://www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn/userfiles/file/praca/US-0012_286_IV_2016-KODEKS-ETYKI-NAUCZYCIELA-AKADEMICKIEGO.pdf W IV kwartale 2019 r. zaplanowane są szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Żaden z pracowników naukowych nie zgłosił nieprawidłowego traktowania oraz działania mobbingowego w okresie ostatnich dziesięciu lat. 0 Z rozpoczęciem nowego roku akademickiego planujemy powołać osobę pełniącą rolę mediatora zgodnie z art. 283 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. brak
28. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Zapisy dotyczące zachowań mobbingowych zostały w PWSZ im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu określone w regulaminie pracy. Obecnie trwają pracę dotyczące określenia procedur postępowania z tym zjawiskiem, jak również sposobu powoływania osoby pełniącej funkcję mediatora Uczelni. brak podanego linku Szkolenie w zakresie prewencji mobbingu jest przeprowadzane wraz ze szkoleniem wstępnym oraz okresowym w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W okresie ostatnich dziesięciu lat brak było zgłoszeń dotyczących zjawiska mobbingu w Uczelni. 0 Nie powołano brak
29. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie „Wobec braku prawnego obowiązku wynikającego z prawa pracy, w uczelni nie wprowadzono sformalizowanej procedury antymobbingowej. Z uwagi na fakt, że PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie stale doskonali procedury związane z kontrolą zarządczą, rozważane jest wprowadzenie w przypadku wystąpienia tego typu zjawiska, do aktów wydanych lub aktualizowanych w ramach ww. kontroli (np. w Kodeksie Etyki). brak Uczelnia stara się uświadamiać swoich pracowników o zagrożeniach związanych z negatywnymi czynnikami psychospołecznymi w pracy. Każdy z pracowników ma możliwość wnioskowania o dofinansowanie szkoleń, które go interesują, także z zakresu mobbingu. Obecnie uczelnia nie prowadzi rejestru tematyki szkoleń i nie jest w stanie określić, czy z tego typu szkoleń pracownicy korzystali. W ramach dobrej praktyki z omawianej tematyki na uczelni pełni dyżur psycholog, z którego pomocy również pracownicy, odczuwający taką potrzebę, mogą skorzystać. Uczelnia nie otrzymała w ciągu ostatnich 10 lat żadnego formalnego zgłoszenia dotyczącego działań mobbingowych, w tym dotyczącego mobbingu pionowego czy poziomego. W omawianym okresie przeciwko PWSZ w Krośnie nie wytoczono też żadnego powództwa o odszkodowanie z tytułu mobbingu. 0 Do tej pory nie powołano w uczelni formalnie mediatora, gdyż nie toczyła się żadna sprawa, w której z instytucji mediatora można byłoby skorzystać. Jednocześnie informujemy, że w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie od 2013 roku funkcję pełni rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich i komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich. brak
30. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie W celu prawidłowych relacji między pracownikami, jak również przeciwdziałaniu skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznych w miejscu pracy, Uczelnia opracowała procedurę w zakresie przeciwdziałania zjawisku mobbingu, konsekwencją czego zostało wydane Zarządzenie nr 59/2019 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w PWSZ w Chełmie Zarządzenie Rektora nr 59/2019 zamieszczone jest na stronie internetowej BIP PWSZ w Chełmie (obecnie niedostępne, ostatnia aktualizacja strony 20.05.2019) brak odpowiedzi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie dotychczas nie odnotowała żadnych zgłoszeń ani skarg w sprawie nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych wśród pracowników. 0 Dodatkowo, oprócz powołanego na podstawie Regulaminu Koordynatora ds. mobbingu, Rektor PWSZ w Chełmie na podstawie art. 283 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.poz.1668 z późn. zm.) powołał w Uczelni Mediatora. brak danych powołanego mediatora
31. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie W PWSZ w Ciechanowie nie zostały opracowane i wprowadzone procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. brak W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zostały podjęte działania zapobiegające mobbingowi i jego negatywnym skutkom oraz zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Polegają one na corocznym przeprowadzaniu wśród pracowników dydaktycznych i administracyjnych badań samooceny kontroli zarządczej, w tym również związanych z przestrzeganiem zasad etycznych. Dotyczą one umiejętności identyfikacji zachowań uznawanych w Uczelni za nieetyczne, właściwego zachowania w przypadku, gdy pracownik byłby świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Uczelni. Istotnym i motywującym do właściwych zachowań jest pytanie o przestrzeganie etycznego postępowania wśród kadry kierowniczej i promowania takich zachowań własną postawą i decyzjami, jak również o postawę pracowników. Analiza wyników badania, szczególnie pytań dotyczących aspektów etycznych zachęca do pielęgnowania, ale i wzmacniania wartości etycznych, jak również reagowania nawet na budzące najmniejsze wątpliwości przejawy dyskryminacji czy działań mobbingowych. Kolejnym działaniem, mającym na celu zapobieganie niekorzystnym zachowaniom wśród kadry są szkolenia dotyczące problematyki etycznej, m. in. „Etyka zawodu – inspiracja czy nawigacja?” czy „Etyka – drogą do satysfakcji?”. Celem prowadzonych szkoleń było zapoznanie z podstawową terminologią i koncepcjami etycznymi, nabycie umiejętności dokonywania etycznych wyborów i pogłębienie refleksji nad etycznymi postawami w miejscu pracy. Program szkoleń skupiał się wokół takich pojęć jak: etyka, moralność, cnota, godność człowieka, zawód. Dotyczył genezy, kompetencji i uwarunkowań etyki zawodu, koncepcji etycznych, etyki jako źródła sukcesu zawodowego oraz kodeksów etycznych snując rozważania między prawem a sumieniem. Podjęto problematykę godności osobowej i osobistej oraz poczucia godności zachęcając odbiorców nie tylko do szacunku dla innych, ale i dla samego siebie, poczucia własnej wartości, odwagi w obronie swoich wartości, zachowania wobec innych, w sposób który wzmacnia ich znaczenie i wartość, postępowania zgodnie z własnym systemem wartości i przekonań, bronienia swojej tożsamości i indywidualności, kontrolowania swoich emocji, małej podatności na manipulację, wykazywania powściągliwości, rezerwy wobec świata, wreszcie dostojności i wzniosłości. Ponadto przeprowadzono studium nad wartościami w celu wzmocnienia rozpoznawania ich przez uczestników szkolenia w codziennych doświadczeniach. Skłoniło odbiorców do porządkowania wartości w określony system, ustalenia ich hierarchii. Wartości wpływają na dokonywanie właściwych wyborów w relacjach międzyosobowych.Ze względu na pozytywny odbiór i zainteresowanie inicjatywa podjęta dwa lata temu ma szansę stać się stałą praktyką, może bowiem przynieść doskonałe rezultaty dla Uczelni i całej społeczności akademickiej w kształtowaniu etycznych postaw, a w szczególności przyczynić się do kreowania takich cech jak: sumienność, obiektywizm, niezależność, otwartość, które mogą stanowić profilaktykę mobbingu. W ostatnich dziesięciu latach funkcjonowania Uczelni nie zgłoszono nieprawidłowego traktowania, ani działań mobbingowych. 0 W Uczelni nie została dotąd powołana osoba pełniąca rolę mediatora, natomiast na każdym kierunku są wytypowane osoby wśród nauczycieli akademickich, które mogłyby być powołane do wypełnienia niniejszej roli, gdyby zaistniała taka potrzeba. brak
32. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu W związku z uregulowaniem w Kodeksie Pracy zagadnienia dotyczącego przeciwdziałania mobbingowi, nie zostały wprowadzone w Uczelni dodatkowe regulacje w tym zakresie. brak Nie przeprowadzano szkoleń prewencyjnych. W ostatnich dziesięciu latach pracownicy Uczelni nie zgłaszali nieprawidłowego traktowania, ani działań mobbingowych. 0 Wobec braku toczących się postępowań dyscyplinarnych nie zaistniała potrzeba powołania mediatora, o którym mowa w art. 283 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, brak
33. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie W obecnej chwili, z uwagi na zmiany Prawa o szkolnictwie wyższym, trwają prace nad wdrożeniem szczegółowych rozwiązań antymobingowych (poza zapisami ujętymi w naszym regulaminie pracy), które w ocenie władz uczelni wzmocnią jeszcze działania związane z w/w problemem. brak Nie brak odpowiedzi b.d. Nie brak
34. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu W Uczelni zostało wydane zarządzenie Nr 83/2010 Rektora PWSZ z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, obowiązujące do dnia dzisiejszego. Zarządzenie znajduje się w zbiorze aktów prawnych na stronie internetowej Uczelni.Wszyscy pracownicy zatrudnieni w okresie wydania zarządzenia byli zobowiązani do zapoznania się z jego treścią i potwierdzenia tego faktu złożeniem stosownego oświadczenia, które znajduje się w aktach osobowych pracownika. Każdy pracownik nowo zatrudniany przechodzi w tej kwestii taką samą procedurę. http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/bip/zarzadzenia_rektora/2010/zarz._nr_83.pdf Problemy mobbingu oraz przeciwdziałanie jego skutkom są, w miarę potrzeby, poruszane na Kolegiach Rektora z jednoczesną prośbą skierowaną do dyrektorów instytutów o uwrażliwienie podległych pracowników. W okresie ostatnich 10 lat - dwóch pracowników naukowych zgłosiło działania mobbingowe - skierowane do nich przez bezpośrednich przełożonych. 2 Dotychczas w Uczelni nie było osoby pełniącej rolę mediatora. Zamierzam taką osobę powołać w bieżącym roku akademickim. brak
35. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Od 2004 r. każdy pracownik PWSZ w Wałczu podpisuje informację o zapoznaniu się z zakazem dyskryminacji i zasadami równego traktowania w zatrudnieniu i przeciwdziałaniu mobbingowi. W Uczelni obowiązuje także Kodeks Etyki, z którym również zapoznaje się każdy pracownik. brak Nie prowadzono w Uczelni szkoleń prewencyjnych. Nikt z pracowników Uczelni nie zgłosił nieprawidłowego traktowania i działań mobbingowych. 0 Zgodnie z art. 283 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. mediację prowadzi się za zgodą osoby, której czyn dotyczy. Mediator będzie wyznaczany w zależności od potrzeb. brak
36. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku została opracowana i wdrożona Polityka antymobbingowa w 2014 r. Nie podano linku W uczelni są prowadzone szkolenia w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, a także zagadnienia te zostały ujęte w programach studiów na wszystkich kierunkach. W ciągu ostatnich 10. lat pracownicy nie zgłaszali działań mobbingowych. 0 W uczelni nie było potrzeby powoływania mediatora, o którym mowa w art. 283 ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce. brak
37. Politechnika Białostocka W Politechnice Białostockiej zostały opracowane i wprowadzone w życie procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi – Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa PB, dalej zwana Polityką, stanowiąca załącznik do regulaminu pracy w Uczelni od 2013 roku. Dokument archiwalny https://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=15281 obecnie obowiązujące: https://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=16276 W Politechnice Białostockiej, na przestrzeni ostatnich lat, przeprowadzone zostały kompleksowe szkolenia prewencyjne, dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w pracy. Tego rodzaju szkolenia są także na bieżąco przeprowadzane wśród nowozatrudnionych pracowników. Od czasu wprowadzenia w/w Polityki Antymobbingowej, do władz Uczelni zostały zgłoszone dwa przypadki nieprawidłowego traktowania wśród nauczycieli akademickich. 2 W Politechnice Białostockiej nie powołano osoby pełniącej funkcję stałego mediatora. brak
38. Politechnika Częstochowska W Politechnice Częstochowskiej wprowadzono Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 214/2019 z dnia 18.06.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Politechnice Częstochowskiej, dostępne dla pracowników na stronie internetowej wewnętrznej sieci uczelnianej, www.pcz.pl (dokument dostępny w sieci wewnętrznej) Zarządzeniem Rektora nr 228/2019 z dnia 31.07.2019 roku powołano Koordynatora ds. polityki antymobbingowej, którego zadaniem będzie między innymi zbieranie informacji na temat mobbingu w Politechnice Częstochowskiej, sporządzanie i dostarczanie do Rektora zestawień dotyczących skali występowania zjawiska mobbingu w Uczelni oraz realizacja polityki przeciwdziałania mobbingowi, a także realizowanie szkoleń dla pracowników o tematyce mobbingu i przeciwdziałaniu temu zjawisku oraz upowszechnianie wiedzy związanej z tymi zagadnieniami. W okresie ostatnich dziesięciu lat nie zgłoszono nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych 0 W Politechnice Częstochowskiej nie powołano mediatora, zadania związane z prowadzeniem postępowań oraz badaniem okoliczności przedstawionych w ewentualnych zawiadomieniach o mobbingu, wysłuchanie stron w sprawie oraz sporządzanie opinii w tym zakresie realizowane będą przez Komisję Antymobbingową, powołaną Zarządzeniem Rektora 229/2019 z dnia 31.07.2019. komisja antymobbingowa
39. Politechnika Gdańska W Politechnice Gdańskiej od września 2015 r. obowiązuje Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa dostępna dla pracowników po zalogowaniu https://pg.edu.pl/pracownicyletyka (dokument dostępny sieci wewnętrznej) W Politechnice Gdańskiej nie odbywały się szkolenia tego typu, Nauczyciele akademiccy nie zgłaszali nieprawidłowości w tym zakresie 0 W Statucie Politechniki Gdańskiej, który wejdzie w życie w dniu 1 października 2019 r. przewidziana została funkcja rzecznika praw i wartości akademickich. Dotychczas nie zaistniała potrzeba powołania mediatora. brak
40. Politechnika Koszalińska W Politechnice Koszalińskiej w I kwartale 2019 r. przeprowadzono audyt wewnętrzny dotyczący zagadnienia mobbingu, w wyniku którego do dnia 20 grudnia 2019 r. powołany zespół opracuje wewnętrzną regulację dotycząca mobbingu z uwzględnieniem czynności mediacyjnych. brak Zorganizowany zostanie cykl szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów i zasad efektywnej komunikacji, po przeprowadzeniu których nastąpi wdrożenie struktury w zakresie rozstrzygnięć zachowań mobbingowych. brak odpowiedzi b.d. Nie powołano. brak
41. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Procedura dot. przeciwdziałaniu zjawisku mobbingu (Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa) została wprowadzona Zarządzeniem Rektora nr 14 z 28 kwietnia 2009 r.(Zał Nr 1). Do procedury zostały wprowadzone zmiany Zarządzeniem Rektora nr 13 z 27 kwietnia 2016 r. (Zał. Nr 2). http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=671 http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2112 Na Politechnice Krakowskiej nie było organizowanych szkoleń prewencyjnych dot. mobbingu. Trzech pracowników naukowych zgłosiło działania mobbingowe. Zgłoszenia były przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Antymobbingowej. 3 Nie powołano osoby pełniącej rolę mediatora. brak
42. Politechnika Lubelska W Politechnice Lubelskiej funkcjonuje Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa wprowadzona Zarządzeniem Nr R-62/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. http://www.pollub.pl/files/4/news/files/5008_Zarzadzenie,Nr,R-62-2018.pdf W Politechnice Lubelskiej nie były prowadzone szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy; W okresie ostatnich dziesięciu lat jeden pracownik Politechniki Lubelskiej zgłosił nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe w stosunku do swojej osoby. 1 W przypadku zaistniałego zgłoszenia działania mobbingowego powołana została, zgodnie z § 5 Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Politechnice Lubelskiej, Komisja Antymobbingowa, przewodniczącą której została prof. dr hab. inż. Anna Halicka, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym. Komisja pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Anna Halicka
43. Politechnika Śląska (Gliwice) Procedury zostały opisane i wprowadzone zarządzeniem nr 19/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. 53) oraz podane do wiadomości wszystkim pracownikom w sposób przyjęty w Uczelni, tj. przez ogłoszenie w Monitorze Prawnym Politechniki Śląskiej, serwisie internetowym, który pełni rolę publikatora aktów prawnych. Dostęp do witryny wymaga logowania przy użyciu danych pracowniczych. Dokument dostępny w sieci wewnętrznej Na Politechnice Śląskiej przeprowadzono w formie elektronicznej zapobiegawcze szkolenie dotyczące zjawisk mobbingowych, które objęło wszystkich pracowników Uczelni. Od momentu wprowadzenia Procedury, o której mowa w pkt 1, zarejestrowano 5 takich przypadków w grupie pracowników naukowych, 5 Nie powołano jeszcze takiej osoby. brak
44. Politechnika Warszawska W Politechnice Warszawskiej zostały opracowane i wprowadzone w życie procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi zarządzeniem 59/2014 Rektora z dnia 19 września 2014 r. Treść zarządzenia dostępna jest na stronie www.bip.pw.edu.pl w zakładce Wewnętrzne akty prawne https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2014/Zarzadzenie-Rektora-nr-59-2014-z-dnia-19-09-2014 brak odpowiedzi brak odpowiedzi b.d. W celu realizowania etapu mediacyjnego w Uczelni działają rzecznicy zaufania. Lista rzeczników dostępna jest na stronie https://www.bip.pw.edu.pl/Wladze/Zespoly-Rady-Komisje-Kapituly-Rzecznicy/Rzecznicy/Rzecznicy-Zaufania 22 rzeczników zaufania https://www.bip.pw.edu.pl/Wladze/Zespoly-Rady-Komisje-Kapituly-Rzecznicy/Rzecznicy/Rzecznicy-Zaufania
45. Politechnika Wrocławska W Politechnice Wrocławskiej sprawy poprawnych zachowań etycznych, w tym przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym, traktowane są jako dobro wspólne, stąd w procesie rozwiązywania problemów etycznych uczestniczą: Rektorska Komisja ds. Etyki, Mediator dla Pracowników i Doktorantów, Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich, Związki Zawodowe, Kierownicy jednostek organizacyjnych. Podstawą działań wszystkich ciał jest Kodeks Etyki Pracowników Politechniki Wrocławskiej uchwalony przez Senat Uczelni w dniu 18 lutego 2016. Kodeks ten zastąpił wcześniejszy Akademicki Kodeks Etyczny Politechniki Wrocławskiej obowiązujący od 3 lipca 2003.Treść Kodeksu Etyki jak i procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi zostały przedstawione na stronie obecnie niedostępnej. Ponieważ w Uczelni działania przeciw mobbingowi mają charakter uspołeczniony, konkretnymi przypadkami, na zasadzie prewencji, w pierwszej kolejności zajmują się nie ciała ogólnouczelniane a kręgi lokalne Uczelni, których to dotyczy. strona obecnie niedostępna https://pwr.edu.pl/pracownicy/kodeks-etyki Kodeks Etyki Pracowników Politechniki Wrocławskiej https://pwr.edu.pl/fcp/oGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUhZeUTgtCgg9ACFDCwgCFiFPFRYqCl5tDXdAGHpEQVgQaxMDOCAEDgMdLA5fRE0OPxZSBw/_users/code_eCVYRPgYXNVg5Xh09GgBLGl9XR3g8Gh9MDCEUHxYb/dokumenty-2016/kodeks_etyki_2016.pdf brak odpowiedzi Zjawisko mobbingu ma na tyle bogate formy występowania, że nie wszystkie przypadki się uzewnętrzniają w skali Uczelni, stąd od roku 2015 do chwili obecnej zarejestrowano 4 przypadki, które były rozpatrywane przez Rektorską Komisję ds. Etyki. 4 Zgodnie z art. 283 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oficjalnym Mediatorem dla Pracowników i Doktorantów Politechniki Wrocławskiej jest prof. dr hab. inż. Andrzej Matynia - członek Rektorskiej Komisji ds. Etyki. Zgodnie z obowiązującą w Politechnice Wrocławskiej tradycją akademicką rolę mediatorów pełnią również pozostali członkowie Rektorskiej Komisji ds. Etyki w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak - przewodniczący prof. dr hab. inż. Ryszard Poprawski dr inż. Janusz Górniak, doc. inż. Kazimierz Pabisiak prof. dr hab. inż. Andrzej Matynia, doc. inż. Kazimierz Pabisiak, prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak, prof. dr hab. inż. Ryszard Poprawski, dr inż. Janusz Górniak,
46. Pomorski Uniwersytet Medyczny Procedura antymobbingowa w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie została wprowadzona Zarządzeniem Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z nr 87/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. Jest ona udostępniona na stronie www.pum.edu.pl https://www.pum.edu.pl/data/assets/pdf%20file/0005/104855/15-87-procedura-antymobingowa.pdf (strona obecnie nieaktywna) W Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie nie były prowadzone szkolenia dedykowane przeciwdziałaniu mobbingowi i zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy, jednakże ich przeprowadzenie jest zaplanowane w niedługim czasie. Uczelnia nie prowadziła przed wprowadzeniem procedury antymobbingowej odrębnego rejestru praw dotyczących mobbingiu. W okresie 2016-2019 zostały zgłoszone cztery sprawy o mobbing. 4 W Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie nie został powołany mediator, o którym mowa w art. 283 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.). Osoba taka zostanie wyznaczona w ramach pierwszego postępowania dyscyplinarnego prowadzonego w oparciu o przepisy nowej ustawy. brak
47. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie W SGGW w Warszawie procedury antymobbingowe zostały wprowadzone w 2013 roku Zarządzeniami Rektora SGGW: Zarządzeniem Nr 31 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie Polityki przeciwdziałania mobbingowi w SGGW w Warszawie Polityka Przeciwdziałania Mobbingowi została szczegółowo opisana w Załączniku do Zarządzenia Nr 31 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie Polityki przeciwdziałania mobbingowi w SGGW w Warszawie - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W SZKOLE GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Zarządzeniem Nr 33 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi w 2016 roku ze względu na zmianę funkcji kilku członków Komisji Antymobbingowej decyzją Rektora SGGW nastąpiła zmiana w jej składzie, procedury pozostają natomiast niezmienne od 6 lat i stosowane są we wszystkich jednostkach organizacyjnych SGGW. https://sgw0.bg.sggw.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/P5VK54NXTEHSNMQUSEBJ6PUHH5UXRN.pdf W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 2014-2016 prowadzono szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz administracyjnej każdego szczebla w ramach szkoleń BHP. Były to szkolenia wewnętrzne prowadzone przez pracownika Wydziału Nauk Społecznych SGGW, eksperta w dziedzinie przeciwdziałania patologiom organizacyjnym dr hab. Joannę Wyleżałek, prof. SGGW. Obecnie w SGGW prowadzone są szkolenia skierowane do kadry zarządzającej pt. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w relacjach pracowniczych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, POWR.03.05.00-00-7033/17. Szkolenia prowadzą: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW oraz dr Emilia Paprzycka. Planuje się również kolejne szkolenia dla pracowników SGGW. W ciągu ostatnich 10 lat 3 pracowników naukowych zgłosiło nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe. 3 Wszelkie sprawy związane z mobbingiem w relacjach pracowniczych kierowane są do Rzecznika ds. Mobbingu, pełniącego jednocześnie funkcję mediatora, którym obecnie jest prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk (Zarządzenie nr 100 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania Rzecznika ds. Mobbingu). Zgłoszone sprawy, które noszą znamiona mobbingu, Rzecznik kieruje do Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi, gdzie są rozpatrywane. Wszyscy członkowie Komisji, podobnie jak Rzecznik ds. Mobbingu zobowiązani są do podpisania klauzuli poufności, co uniemożliwia szczegółowe przekazywanie informacji o rozpatrywanych zgłoszeniach. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na bazie dostępnej wiedzy eksperckiej, w oparciu o współpracę ze związkami zawodowymi, wprowadziła procedury antymobbingowe jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce. Prowadzone w SGGW szkolenia pozwalają jednocześnie jasno zdefiniować realne przypadki mobbingu akademickiego, odróżniając je od innych organizacyjnych patologii, zgłoszeń bezprzedmiotowych lub nawet „gier organizacyjnych” mających na celu zdeprecjonowanie współpracownika. prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
48. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach W Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, od 2017 r. obowiązuje „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach", stanowiąca załącznik do regulaminu pracy Uczelni (link do strony - https://bip.ue.katowice.pl/regulacje-prawne/regulamin-pracy.html) https://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/bip/Inne/zarz%C4%85dzenie_nr_75-17_-_za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_do_regulaminu_pracy.pdf W związku z realizacją projektu ,,Blisko-Międzynarodowo-Przez cale życie. Kompleksowy program zróżnicowanego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", przeprowadzono szereg szkoleń z pracownikami Uczelni, w ramach których był również poruszany problem mobbingu w zakładzie pracy; W ciągu ostatnich 10 lat problem mobbingu zgłosiło 4 pracowników; 4 Aktualnie w Uczelni trwa proces wdrażania reformy szkolnictwa wyższego, co z pewnością będzie skutkowało powołaniem osoby mediatora zgodnie z dyspozycją art. 283 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce brak
49. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - zasady postępowania w zakresie przeciwdziałania mobbingowi – zostały opracowane w 2014 roku i stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu pracy, który jest dostępny na stronie Uczelni w zakładce Akty prawne. Z dokumentem tym zostali zapoznani wszyscy pracownicy Uczelni w sposób przyjęty w Uczelni tj. poprzez rozpropagowanie tej informacji do wszystkich jednostek organizacyjnych. http://uek.krakow.pl/files/common/akty-prawne/regulaminy/Regulamin-pracy_tekst-ujednolicony_2017.pdf brak odpowiedzi W okresie ostatnich 10 lat – 7 pracowników z grupy nauczycieli akademickich zgłosiło nieprawidłowe traktowanie oraz działania noszące znamiona działań mobbingowych, które po zbadaniu przez działającą w Uczelni Komisję Antymobbingową okazały się oskarżeniami, które nie nosiły znamion mobbingu. Komisja Antymobbingowa pełni rolę pojednawczą, wyjaśniającą a zarazem mediacyjną. 7 Aktualnie nie został powołany w Uczelni nauczyciel akademicki do pełnienia funkcji mediatora o którym mowa w art. 283 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. brak
50. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi zostały opracowane w Zarządzeniu Rektora nr 14/2010 z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie wewnętrznej polityki antmobbingowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/zarzadzenia,c30/zarzadzenia-rektora,c77/zarzadzenie-nr-14-2010,a7614.html W latach akademickich 2017/2018 oraz 2018/2019 zorganizowane zostały następujące szkolenia: 21 marca 2017 roku „Równość vs. różnorodność" - otwarty panel dyskusyjny; 11 stycznia 2018 roku „Jak reagować na molestowanie seksualne” – wykład szkoleniowy prowadzony przez dr hab. Bahę Kalinowską. Sufinowicz – Pełnomocniczkę Rektora ds. Równego Traktowania; 3 października 2018 roku „Dyskryminacja i mobbing w sferze zatrudnienia” – organizatorami byli: NSZZ „Solidarność” UEP oraz Państwowa Inspekcja Pracy. W okresie ostatnich dziesięciu lat zgłoszone zostały przez pracowników naukowych dwie sprawy. 2 Zarządzeniem Rektora nr 102/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku, z dniem 1 stycznia 2017 roku powołano na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Pełnomocniczkę Rektora ds. Równego Traktowania, dr hab. Bahę Kalinowską-Sufinowicz, prof. nadzw. UEP, https://ue.poznan.pl/pl/pelnomocniczka-rektora-ds-rownego-traktowania,a57428.html W razie wystąpienia sytuacji konfliktowej Uczelnia przewiduje możliwość powołania mediatora spośród grupy nauczycieli akademickich. dr hab. Baha Kalinowska Sufinowicz, prof. nadzw. UEP, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
51. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzeniem Rektora 62/2018 z 11.04.2017 r. wprowadzono politykę antymobbingową stanowiącą załącznik zarządzenia: http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2018/zr62_2018.pdf http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2018/zr62_2018.pdf Tak ostatnie 4 grudnia 2018 r. prelekcja i warsztaty nt. problematyki związanej ze stresem, wypaleniem zawodowym, depresjami, zaburzeniami snu, odżywiania oraz mobbingiem. 1 pracownik naukowy zgłosił działania mobbingowe w ostatnich 10 latach. 1 Będzie powołana przez Rektora do sprawy jeżeli zajdzie taka konieczność. brak
52. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Wewnętrzną Politykę Antymobbingową i Antydyskryminacyjną Uczelnia wprowadziła zarządzeniem Nr R-0161/176/2017 z dnia 28.12.2017 r. jako załącznik do Regulaminu Pracy. W nowym Regulaminie Pracy wprowadzonym zarządzeniem Nr R-0161/76/2019 z dnia 23.07.2019 r. w/w Polityka również się znajduje. http://www.info.ujd.edu.pl (Dokument dostępny w sieci wewnętrznej) Nie zostały przeprowadzone masowe szkolenia prewencyjne. Powołano natomiast Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania w osobie dr Joanny Górnej. Bliższe informacje dostępne są pod adresem http://www.ujd.edu.pl/articles/view/penomocnik-rektora-ds-rownego-traktowania. Celem powołania Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania było wdrożenie systemowych działań o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym służących zapewnieniu równego traktowania na terenie Uniwersytetu, a w szczególności: - udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy, - przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń naruszającym zasady równego traktowania studentów, doktorantów i pracowników UJD, - promowanie postaw zapewniających równe traktowanie studentów, doktorantów i pracowników UJD. 1 pracownik naukowy zgłosił działania mobbingowe w ostatnich 10 latach. 1 Tak, powołano osobę pełniącą funkcję mediatora do pojedynczej sprawy dot. zgłoszenia nieprawidłowego traktowania – był to Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD. dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD
53. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Rektor UAM w Poznaniu zarządzeniem nr 36/2016/2017 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym w UAM w Poznaniu wprowadził procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Niniejsze zarządzenie dotyczy pracowników, doktorantów oraz studentów UAM. https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0017/314225/Zarzadzenie-36-strategia-dyskryminacja.pdf W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zorganizowano następujące konferencje dotyczące mobbingu i dyskryminacji: seminarium naukowe na temat: „Uniwersytet bez dyskryminacji”, Poznań, 25 maja 2017 r. seminarium naukowe na temat: „Kobiety w polskiej przestrzeni publicznej – doceniane czy dyskryminowane?", Poznań, 12 czerwca 2018 roku. Ponadto zorganizowano szkolenie dla społeczności akademickiej dotyczące: „Równego traktowania osób transpłciowych studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Poznań, 15 marca 2019 r. W październiku 2017 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza przeprowadzono badanie dotyczącego zjawiska molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych, którego organizatorem było Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2018 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zrealizował wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą projekt pt. Lęk przed homoseksualizmem w Europie Środkowej i Wschodniej. Był on finansowany z Funduszu W okresie od dnia powołania Pełnomocnika ds. równego traktowania oraz Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji sprawy nieprawidłowego traktowania lub działań mobbingowych zgłosiło 5 osób. 5 Działa Pełnomocnik ds. równego traktowania (prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak) oraz dodatkowo Komisja ds. przeciwdziałania dyskryminacji w składzie dziesięciu pracowników (w tym przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) oraz przedstawiciel doktorantów i studentów. prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak
54. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Na mocy Zarządzenia Rektora UKSW nr 83/2014 z dnia 26.11.2014r. w Uniwersytecie (opublikowanego w Monitorze UKSW) została wdrożona wewnętrzna procedura antymobbingowa regulująca zasady postępowania w przypadku zaistnienia zjawiska mobbingu. https://monitor.uksw.edu.pl/docs/257 Z uwagi na trwające w 2019 roku prace nad przygotowaniem tego rodzaju szkoleń w wersji on line, nie zostały one jeszcze przeprowadzone. Po zakończeniu wspomnianych prac, członkowie społeczności akademickiej podlegać będą obowiązkowemu szkoleniu w zakresie przeciwdziałania miobbingowi. W okresie dziesięciu ostatnich lat (rok 2012) jeden pracownik naukowy zgłosił niepożądane zachowanie o charakterze mobbingu. Był to jedyny przypadek tego rodzaju zawiadomienia w Uniwersytecie. 1 W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego nie powołano osoby pełniącej funkcję mediatora. Zgodnie z wewnętrzną procedurą antymobbingową w Uniwersytecie działają mężowie zaufania (5 pracowników), do których członkowie społeczności akademickiej mogą zgłaszać przypadki nieprawidłowego zachowań w miejscu pracy. brak
55. Uniwersytet Łódzki W UŁ opracowano i wdrożono procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Wydane zostało zarządzenie Rektora UŁ nr 35 z 5.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie Łódzkim. www.uni.lodz.pl, zakładka „Baza aktów wewnętrznych”, dokument dostępny w sieci wewnętrznej. W Uniwersytecie Łódzkim przeprowadzono szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu http://www.solidarnosc.uni.lodz.pl/node/129 oraz http://www.solidarnosc.uni.lodz.pl/node/13 W okresie po wprowadzeniu Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w UŁ dwóch pracowników zgłosiło nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe. W obu wypadkach, zgodnie z Regulaminem, powołano zespoły do zbadania zgłoszonych problemów, w skład których wchodziło m.in. 2 psychologów oraz specjaliści z zakresu prawa pracy. W każdej z tych spraw członkowie zespołów spotykali się na posiedzeniach, na których wysłuchiwano zainteresowanych pracowników. Postępowania w obu sprawach zostały zakończone, w tym w jednej z nich doszło do pojednania pracowników. 2 W Uniwersytecie Łódzkim powołano Komisję Antymobbingową. To spośród jej członków przewodniczący Komisji powołuje zespoły w celu zbadania problemów zgłaszanych przez pracowników. Członkowie zespołu (w tym m.in. 2 psychologów oraz profesorowie prawa – specjaliści z zakresu prawa pracy) prowadzą działania mediacyjne w konkretnych sprawach. Komisja antymobbingowa
56. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Procedura w sprawie przeciwdziałania mobbingowi uregulowana została wewnętrznym aktem prawnym, tj. Zarządzeniem Rektora nr 57/XIV R/2009 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 28.08.2009 r. w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej: https://www.zarz.umed.wroc.pl/images/rektor/2009/057_t.ob.pdf https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/39-2009-8325/1113-nr-57xiv%20r2009-wewnzna-polityka-antymobbingowa. Dotychczas nie przeprowadzono szkoleń prewencyjnych dot. mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. W okresie ostatnich dziesięciu lat nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe zgłosiło 6 pracowników zatrudnionych w grupie badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej oraz 1 pracownik w grupie naukowo-technicznej. 7 Na podstawie art. 283 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie powołano do sprawowania funkcji mediatora konkretnej osoby. W Uczelni funkcjonuje Senacka Komisja Arbitrażowa, której zakres działania uregulowany został w Regulaminie pracy Senackiej Komisji Arbitrażowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kadencję 2016-2020, stanowiący załącznik do uchwały Nr 1719 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2016 r. Zgodnie z ww. Regulaminem społeczność akademicka ma możliwość skierowania wniosku o mediację, a zadaniem Komisji są próby polubownego rozwiązywania konfliktów powstałych między pracownikami Uczelni. brak
57. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 kwietnia 2014 r. zarządzeniem nr 25/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi powołano Zespół do spraw przeciwdziałania mobbingowi na UM w Łodzi. Zadaniem Zespołu jest rozpatrywanie spraw związanych z zaistnieniem działań lub zachowań skierowanych przeciwko członkom wspólnoty Uniwersytetu lub dotyczących członków tej wspólnoty. 2 lipca 2019 r. Zarządzeniem nr 45/2019 Rektor UM w Łodzi powołano nowy skład Zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi. Nie podano linku Uniwersytecie Medycznym w Łodzi nie zostały przeprowadzone szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Przygotowywane jest szkolenie e-learningowe w tym zakresie. W okresie ostatnich dziesięciu lat nieprawidłowości zgłosiło czterech pracowników naukowych. 4 Mediator jest każdorazowo wybierany do prowadzenia mediacji w konkretnej sprawie. Nie jest to jedna osoba odgórnie wyznaczona do przeprowadzania szeregu mediacji w ramach powierzonej funkcji. brak
58. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W zakresie przeciwdziałania mobbingowi w UMK respektowane są przepisy: Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1043); - Regulaminy pracy UMK (Biuletyn Prawny UMK, Nr 6 z dnia 12 września 2011 roku) Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (Biuletyn Prawny UMK z 2016 r., poz. 54). Ostatni wprowadzono z dniem 1 marca 2016 r. https://www.wf.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/ZARZ-REKTOR-2016-13-wewnetrzna-polityka-antymobbingowa-w-UMK.pdf Szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu są prowadzone na bieżąco w ramach szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto po wprowadzeniu Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej dokument ten został zaprezentowany i omówiony w trakcie spotkań z kadrą kierowniczą administracji UMK. Jednocześnie wszyscy pracownicy uczelni zostali zobowiązani do zapoznania się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową i do jej przestrzegania, co potwierdzają w pisemnym oświadczeniu. Treść oświadczenia znajduje się pod adresem: https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/WbijGz/13 wewnetrzna_polityka_antymobbingowa_w_ UMK_zal.pdf link nieaktywny Uczelnia nie prowadzi osobnej statystyki dotyczącej zgłoszeń mobbingu wśród nauczycieli akademickich. Jednak można stwierdzić, że od momentu wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w 2016 roku do lipca 2019 roku procedura ta znalazła zastosowanie czterokrotnie. 4 Art. 283 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1668 ze zm.) reguluje pewne aspekty mediacji prowadzonej w ramach postępowania dyscyplinarnego. Kwestia wyboru mediatora została poddana regulacji na gruncie przedmiotowej ustawy (por. art. 283 ust.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. z 2018, poz. 1843). Tryb powołania mediatora uzależniony jest od etapu postępowania dyscyplinarnego i co do zasady warunkowany zgodą uczestników mediacji. W związku z powyższym mediator w postępowaniach dyscyplinarnych powoływany jest ad casum spośród nauczycieli akademickich. Jednocześnie informuję, że w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2013 r. powołano Rzecznika Akademickiego, którego podstawowym zadaniem jest pomaganie studentom, doktorantom i pracownikom uczelni w polubownym rozwiązywaniu sporów. Funkcję tę sprawuje dr Bartłomiej Chludziński z Wydziału Prawa i Administracji UMK. dr Bartłomiej Chludziński
59. Uniwersytet Opolski W dniu 28 maja 2013 r. zarządzeniem nr 31/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego wprowadzono zasady polityki antymobbingowej. http://www.uni.opole.pl/list/aktyprawne/2/ Uaktualnione zarządzeniem 4/2016 z dnia 15.02.2016 r. https://apps.uni.opole.pl/zarzadzenia/upload/2018-10-03-103346_zarz.pdf Nie przeprowadzono specjalnych szkoleń dot. mobbingu, 1 pracownik naukowy zgłosił działania mobbingowe w ostatnich 10 latach. 1 Z dniem 1 kwietnia 2019 r. powołano pełnomocnika ds. równego traktowania. Jest to Pani dr Marzanna Pogorzelska, zatrudniona w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. dr Marzanna Pogorzelska
60. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Pierwsza procedura antymobbingowa została opracowana i wprowadzona w życie na terenie Uczelni z dniem 7.11.2008 r. - Zarządzenie Rektora Nr 25/2008, znowelizowana Zarządzeniem Rektora nr R/Z.0201-59/201814.12.2018 r. https://bip.up.krakow.pl/zarzadzenie-rektora-nr-r-z-0201-59-2018/ Każdy pracownik Uczelni jest zobowiązany do zapoznania się z przepisami wewnętrznej procedury antymobbingowej i potwierdzenia tej czynności własnoręcznym podpisem. Na terenie Uczelni przeprowadzono 3 postępowania mobbingowe na wniosek osób poszkodowanych, postępowania te zakończyły się wydaniem orzeczenia o braku zaistnienia mobbingu. 3 W związku z odejściem z pracy pracownika naukowego aktualnie Uczelnia nie posiada mediatora, nowy zostanie powołany od października b.r. brak
61. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Procedura antymobbingowa została wprowadzona Zarządzeniem Rektora z dnia 25. Stycznia 2016 roku. Adres strony internetowej, na której jest zamieszczone zarządzenie: https://www.upwr.edu.pl/akty prawne/44108/zarzadzenie nr 5 2016 rektora uniwersytetu przyrodniczego we wroclawiu z dnia 25 stycznia 2016 roku.html https://www.upwr.edu.pl/akty_prawne/44108/zarzadzenie_nr_5_2016_rektora_uniwersytetu_przyrodniczego_we_wroclawiu_z_dnia_25_stycznia_2016_roku.html W Uczelni zostały przeprowadzone przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom psychospołecznym w miejscu pracy. W okresie ostatnich dziesięciu lat nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe zgłosiło czterech pracowników naukowych. 4 W Uczelni nie została powołana osoba pełniąca rolę mediatora. brak
62. Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet obecnie jest w trakcie opracowywania aktów prawnych, w których znajdą się zapisy o przeciwdziałaniu mobbingowi. brak Nie W okresie ostatnich trzech lat (tj. pełnienia funkcji Rektora ) w Uniwersytecie Rzeszowskim pracownicy nie zgłaszali działań mobbingowych. 0 W związku z powyższym nie wystąpiła potrzeba, od wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, powołania mediatora. brak
63. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu W uniwersytecie nie zostały dotychczas wprowadzone odrębne procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Regulacje piętnujące tego rodzaju zjawiska wprowadzone zostały do obowiązujących w Uczelni kodeksów etyki: - Zarządzenie Rektora R-77/2013 z dnia 31.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki nauczycieli akademickich Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wraz z Uchwałą Senatu nr 000-7/7/2013 r. z dnia 30.10.2013 r. w sprawie zaopiniowania treści ww. kodeksu etyki, - Zarządzenie Rektora R-78/2013 z dnia 31.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wraz z Uchwałą Senatu nr 0007/8/2013 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie zaopiniowania treści ww. kodeksu etyki. brak Nie były prowadzone szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu w miejscu pracy, W okresie ostatnich 10 lat zarzuty stosowania mobbingu zgłoszone zostały przez dwóch pracowników Uczelni. W pierwszym przypadku zarzuty nie zostały potwierdzone w przeprowadzonym postępowaniu sądowym. W drugim przypadku zarzuty również nie zostały potwierdzone w ramach postępowania dyscyplinarnego prowadzonego w Uczelni wobec osoby obwinianej o tego rodzaju działania, natomiast sąd pracy – przed którym toczy się postępowanie obejmujące swym przedmiotem również zarzut stosowania mobbingu – jeszcze nie rozstrzygnął sprawy; 2 Art. 283 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie przewiduje obowiązku powołania osoby, która miałaby stale wykonywać zadania mediatora w postępowaniach dyscyplinarnych. Mediator może być wskazany przez rektora ad hoc do danej sprawy. W chwili obecnej w Uczelni nie jest prowadzone żadne postępowanie dyscyplinarne, w związku z powyższym od dnia wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zaistniała potrzeba powoływania mediatora. brak
64. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Z dniem 11 lutego 2019 r. Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich została wprowadzona Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa. dokument dostępny w sieci wewnętrznej Wśród pracowników Uczelni zostały przeprowadzone szkolenia dot. przeciwdziałaniu mobbingowi w miejscu pracy. 1 osoba zgłosiła mobbing. 1 W zależności od charakteru sprawy Rektor wyznacza osobę do pełnienia funkcji mediatora. brak
65. Uniwersytet w Białymstoku W Uniwersytecie w Białymstoku wprowadzono wewnętrzną politykę antymobbingową na podstawie Zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej i obowiązek zapoznawania z jej treścią każdego pracownika. http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2014-4-2.pdf W Uniwersytecie w Białymstoku nie zostały przeprowadzone szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy, Trzech nauczycieli akademickich w ciągu ostatnich 10 lat zgłosiło działania mobbingowe. W przypadkach tych, Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji i po wysłuchaniu stron uznał skargi za bezzasadne, 3 Zgodnie z art. 283 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mediację prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez rektora i można ją przeprowadzić tylko za zgodą osoby, której czynu dotyczy zawiadomienie lub informacja oraz pokrzywdzonego. W naszym przekonaniu, ustawa nie przewiduje powołania mediatora, ale wskazanie go do konkretnej sprawy. brak
66. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostały opracowane i wprowadzone procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi – Zarządzeniem Rektora Nr 31/2016 z 22.03.2016 roku http://bip.uwm.edu.pl/node/5091 Zostało przeprowadzone szkolenie prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zakrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy z udziałem eksperta - inspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, w którym każdy zainteresowany pracownik mógł wziąć udział. Z posiadanych przez obecne władze Uczelni informacji wynika, że w okresie ostatnich 10 lat nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe zgłosiło sześciu pracowników, w tym czterech z nich zatrudnionych jest w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. 6 Władze uczelni nie podjęły ostatecznie decyzji w zakresie utworzenia stałej funkcji mediatora. Taka funkcja będzie powierzana ad hoc według potrzeb do rozpatrzenia konkretnych spraw. brak
67. Uniwersytet Warszawski Na UW została opracowana i wprowadzona procedura w zakresie przeciwdziałania mobbingowi Zarządzeniem Rektora nr 49 z 14.05.2018 r. w sprawie przeciwdziałania mobbingowi na UW. Każdy pracownik został zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej procedury opublikownej w Monitorze UW poz. 140 https://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4520/M.2018.140.Zarz.49.pdf W ramach działań w obszarze przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim podejmowane są liczne inicjatywy obejmujące rozpowszechnianie działalności w zakresie przeciwdziałania mobbingowi poprzez przeprowadzanie m.in. szkoleń związanych z tą tematyką. Rokrocznie przeprowadzone są nieodpłatne szkolenia skierowane do zainteresowanych w obszarze działań prewencyjnych mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi. Ostatnie szkolenie skierowane do pracowników Uniwersytetu Warszawskiego pt.: „Konflikty międzyludzkie, a zjawiska mobbingu i dyskryminacji - profilaktyka, diagnoza, reagowanie,, miało miejsce w dniach 10 i 11 czerwca 2019 r. poprowadziła je Rzeczniczka akademicka dr Anna Cybulko. Sprawy tego typu w okresie ostatnich dziesięciu lat trafiały do różnych instytucji pomocowych działających w strukturach Uniwersytetu. W dniu 14 maja 2018 roku Zarządzeniem nr 49 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego została wprowadzona procedura w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Zgodnie z Zarządzeniem każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, powinien zgłosić sprawę do Koordynatora przeciwdziałania mobbingowi. Jeśli Koordynator po wstępnym zbadaniu zgłoszenia uzna, że opisaną sytuację można uznać za mobbing, przekazuje sprawę do Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi. Komisja rozpoczyna wtedy postępowanie w tej sprawie. W przypadku, gdy zgłoszonej przez pracownika sytuacji nie będzie można uznać za mobbing, Koordynator skieruje sprawę do Rzeczniczki akademickiej (Ombudsmana) lub Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. Może też przekazać zgłoszenie do odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej bądź zakończyć sprawę. Zgodnie z Zarządzeniem nr 53 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Koordynatorem przeciwdziałania mobbingowi została wyznaczona Pani Magdalena Miksa. Z Koordynatorem można skontaktować się telefonicznie (22) 55 27 019 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. b.d. W ramach struktur uczelni od 7 lutego 2006 roku funkcjonuje fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Celem Centrum jest prowadzenie mediacji, promowanie idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sporach akademickich oraz edukacja w zakresie metod ADR. Informacje na temat działalności Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów dostępne są na stronie http://mediacje wpia.uw.edu.pl/kontakt Z dniem 16 sierpnia 2011 roku na podstawie Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Pani dr Anna Cybulko objęła funkcję Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych. Ombudsman czyli rzecznik akademicki działa na terenie Uniwersytetu. Jego zadaniem jest wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Z Rzeczniczką akademicką można się skontaktować pod numerem telefonu (22) 55 27 214 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dr Anna Cybulko, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
68. Warszawski Uniwersytet Medyczny 23.10.2008 r. na mocy Zarządzenia Rektora 101/2008 wprowadzono ,,Procedurę przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wykorzystywaniu seksualnemu w WUM". Zarządzeniem z 17.10.2017 r. powołano Rektorską Komisję Antymobbingową oraz Męża Zaufania przyjmującego zgłoszenia, a w Regulaminie Pracy WUM jest wyciąg KP z dnia 26.06.1974 r. zawierający Art. 943, który reguluje kwestie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. http://dokumenty.wum.edu.pl/?rodzaj=3 (zakładka: Zarządzenie Rektora 101/2008 z 23.10.2008) W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nie przeprowadzano szkoleń prewencyjnych dotyczących mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. W okresie ostatnich 10 lat 14 pracowników naukowych zgłosiło nieprawidłowe traktowanie lub działania potencjalnie kwalifikujące się jako mobbingowe. 14 W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym powołano osobę pełniącą rolę mediatora w osobie Ombudsmana-Rzecznika Akademickiego Pana mgr Michała Czapskiego. mgr Michał Czapski
69. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie W ZUT w Szczecinie została wprowadzona procedura przeciwdziałania mobbingowi ZARZĄDZENIE NR 27 Rektora ZUT z dnia 18.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi na ZUT w Szczecinie 23.04.2018r. opublikowana w wewnętrznej sieci internetowej Uczelni oraz pod linkiem w kolumnie obok. https://bip.zut.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora-zut/browse/27.html W dniu 15 maja 2018 r. odbyły się w ZUT w Szczecinie „Warsztaty antymobbingowe” dla pracowników Uczelni. Procedura przeciwdziałania mobbingowi na ZUT w Szczecinie, wydana zarządzeniem rektora, zobowiązuje każdego pracownika do zapoznania się z dokumentem. Fakt zapoznania się z Procedurą potwierdza złożeniem oświadczenia o zapoznaniu i przestrzeganiu jej postanowień. W ZUT w Szczecinie, nie było zgłoszeń przez pracowników naukowych nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych. 0 Dotychczas nie było potrzeby powoływania osoby pełniącej rolę mediatora w myśl art. 283 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ZUT w Szczecinie zostali powołani: Rzecznicy dyscyplinarni do spraw nauczycieli akademickich, Rzecznik Akademicki (Ombudsman), rzecznik zaufania (w ramach Procedury przeciwdziałania mobbingowi). brak

 


 

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

Komentarze   
0 # Delilah 2021-12-09 02:33
Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
NIP: 573-011-14-01
Informacje

bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

Informacje o cookies

Deklaracja dostępności

Inspektor Ochrony Danych

SARS-CoV-2
Wydziały

Wydział Budownictwa

Wydział Elektryczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Wydział Zarządzania

logo ePUAP

Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP:
/PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

Also visit my web blog komunistyczne wydziały
2.png1.png1.png2.png9.png2.png3.png