WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Wewnętrzne regulacje antymobbingowe zostały wprowadzone w Kodeksie Pracy 1 styczni 2004 r. Od tego czasu zadaniem pracodawcy jest opracowanie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej (WPA). Ponadto każdy pracownik musi być zapoznany z jej treścią w sposób ogólnie przyjęty u danego pracodawcy. Do celów dowodowych wszyscy pracownicy powinni złożyć na piśmie własnoręcznie podpisane i opatrzone datą oświadczenie o zaznajomieniu się z treścią WPA. Dokument taki pracodawca powinien dołączyć do akt osobowych pracownika[1].

Pierwsze pytanie skierowane w piśmie do Rektorów dotyczyło wprowadzenia procedur antymobbingowych: Czy i kiedy w zarządzanej przez Pana uczelni zostały opracowane i wprowadzone procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi? Uprzejmie prosimy o podanie adresu strony internetowej, na której zostały opisane procedury.

Uzyskane odpowiedzi wskazują, że 54 ankietowane uczelnie (78,26%) potwierdziły wprowadzenie procedur regulujących to zagadnienie[2]. Aż 15 uczelni (21,74%) przyznało, że nie opracowało wewnętrznych procedur antymobbingowych, a dokumentem regulującym procedury związane z mobbingiem jest Kodeks Pracy.

Na podstawie przesłanych informacji należy wskazać, iż jako pierwsze, według uzyskanych informacji, procedury antymobbingowe wprowadziły: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie  w 2007 r. oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  w 2008 r.

W tabeli 2. przedstawiono wszystkie otrzymane od respondentów odpowiedzi, dotyczące stosowania wewnętrznych procedur antymobbingowych wraz ze stronami internetowymi, na których znajdują się stosowne rozporządzenia. Listę uczelni zaprezentowano w porządku alfabetycznym, rozpoczynając od tych, w których wprowadzono wewnętrzne procedury antymobbingowe.

Tabela 2. Wprowadzanie wewnętrznych procedur antymobbingowych na uczelniach.

Lp. Nazwa uczelni Wprowadzone procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi (z podaniem adresu strony internetowej, na której zostały opisane procedury) link do procedur
Uczelnie, które wprowadziły wewnętrzne procedury antymobbingowe
1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Procedury antymobbingowe zostały opracowano w 2016 r. i ujęto w Regulaminie Pracy. Procedury umieszczono na stronie internetowej AMW pod linkiem https://www.amw.gdynia.pl w zakładce: Uczelnia – Decyzje Rektora-Komendanta AMW – Decyzje ogólnouczelniane – Obwieszczenie nr 2 z 2 lipca 2016 r. http://bip.amw.gdynia.pl/images/Pliki/Decyzje%20Rektora%20-%20Komendanta%20AMW/Decyzje%20ogolnouczelniane/Decyzje%202016/Obwieszczenie%20nr%202%20-%20REGULAMIN%20PRACY%20AMW%20tekst%20jednolity.pdf
2. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Unormowania dotyczące procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi zostały wprowadzone z dniem 6.02.2014r do Regulaminu Pracy. Zarządzeniem Nr 5 z dn. 6.02.2014r Rektora Akademii został powołany Rzecznik ds. Mobbingu, którego zadaniem jest podejmowanie działań w zakresie określonym w Regulaminie. Regulamin Pracy został umieszczony na stronie internetowej amuz.lodz.pl/pl/akademia/o-nas/dokumenty.

http://www.amuz.lodz.pl/pl/akademia/o-nas/dokumenty

(dostępny po zalogowaniu do systemu)

3. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Przeciwdziałać mobbingowi ma na uczelni przestrzeganie wprowadzonego Kodeksu Etyki Pracownika Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a w przypadku zgłoszenia do Władz Akademii zawiadomienia o mobbingu istnieje obowiązek zastosowania przepisów dyscyplinarnych zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia z dnia 25 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1843). http://bip.amuz.wroc.pl/download/attachment/38/kodeks-etyki-pracownika%20akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.pdf
4. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach W Akademii została opracowana i przyjęta Polityka Antymobbingowa. Polityka wejdzie w życie od dnia 1 października 2019 r. i wtedy zostanie udostępniona na stronie internetowej Akademii Nie podano linku
5. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa) Procedura wewnętrznej Polityki antymobbingowej została opracowana i wprowadzona w kwietniu 2018 r. Została załączona do Regulaminu pracy z którym można się zapoznać na stronie ASP im. M. Grzegorzewskiej w zakładce Regulaminy www.aps.edu.pl (bezpośredniego linku nie podano)
6. Akademia Pomorska w Słupsku Uczelnia w ramach procesu wdrażania Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” opracowała procedurę, której celem jest przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Jest ona elementem Regulaminu Pracy w AP w Słupsku, który w chwili obecnej jest w fazie konsultacji ze związkami zawodowymi z perspektywą wprowadzenia z dniem 1 października 2019 r. Nie podano linku
7. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Procedura antymobbingowa została wprowadzona Zarządzeniem Rektora nr I/62/2019 w dniu 15.10.2018r. adres mailowy: https://bip.asp.wroc.pl/files/tinymce_browser/other/1.62.2018.pdf; https://bip.asp.wroc.pl/files/tinymce_browser/other/1.62.2018.pdf
8. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie W Akademii obowiązuje zarządzenie nr 31 Rektora ASP w Krakowie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi (z późn. zm.), które określa procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w Uczelni. Zarządzenie dostępne jest na stronie BIP ASP (bip.asp.krakow.pl). bip.asp.krakow.pl (bezpośredniego linku nie podano)
9. Akademia Sztuki w Szczecinie Zagadnienie mobbingu wskazano w Regulaminie Pracy Akademii Sztuki w Szczecinie (Załącznik nr 2) z 28 czerwca 2013 r. jako wyciąg z Kodeksu Pracy, Art. 943; w aktach osobowych każdego pracownika znajduje się oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Pracy i jego załącznikami; Nie podano linku
10. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej Polityka antymobbingowa została wprowadzona Zarządzeniem Rektora ATH nr 729/2013/2014 z dnia 14 października 2013 roku. W intranecie, który jest dostępny dla wszystkich pracowników ATH jest zakładka - polityka antymobbingowa. Link dostępny dla pracowników
11. Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu W Akademii obowiązują procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, w postaci Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej, stanowiące załączniki do Regulaminu Pracy AWL. Wskazane polityki szczegółowo regulują kwestie związane ze sposobem zgłaszania skarg oraz procedurę reagowania na złożone skargi przez powołane w tym celu odpowiednie Komisje. Rozwiązania te zostały wprowadzone z początkiem ubiegłego roku akademickiego, tj. z dniem 1 października 2018 r. Nie podano linku
12. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie W Akademii zostały wprowadzone procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Poruszaną kwestię regulują zał. nr 3 do uchwały Senatu AWF Warszawa nr 37/2010/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Pracowników AWF, zasad polityki antykorupcyjnej AWF, zasad polityki zarządzania ryzykiem w AWF oraz zasad wewnętrznej polityki antymobbingowej w AWF w Warszawie oraz Uchwała Nr 54/2017/2018 Senatu AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: zmian w załączniku C (zasady wewnętrznej polityki antymobbingowej w AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie do uchwały Nr 37/2010/2011 Senatu AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Pracowników AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zasad polityki antykorupcyjnej AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zasad polityki zarządzania ryzykiem w AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz zasad wewnętrznej polityki antymobbingowej w AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie https://awf.edu.pl/bip/dokumenty/uchwaly-senatu/20102011/37.pdf,
https://awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/44642/54.pdf
13. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku Procedura antymobbingowa została wprowadzona w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Zarządzeniem nr 42/2019 Rektora AWFiS z dnia 25 października 2019 r. https://archiwumawfgdansk.sisco.info/zalaczniki/374/Z-42-2018_26-10-2018_09-50-26.pdf
14. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Wewnętrzna polityka antymobbingowa została wprowadzona w Uczelni Zarządzeniem Rektora nr 25/2010 z dnia 23.03.2010 r. Informacja ta znajduje się na stronie bip KPSW w zakładce Zarządzenia Rektora (wersja archiwalna) oraz na portalu pracowniczym, do którego dostęp mają tylko pracownicy po zalogowaniu http://nbip.kpswjg.pl/userfiles/file/doc/zr2010/zal%20do%20ZR_25_10_WewPolAnty.pdf (wersja archiwalna)
15. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Procedura antymobbingowa została wprowadzona w styczniu 2014 r. - w załączeniu przesyłam kopię zarządzenia Rektora PMWSZ w Opolu w sprawie wprowadzenia Regulaminu polityki antymobbingowej. Każdy pracownik niezwłocznie po zatrudnieniu na uczelni jest zapoznawany z procedurą oraz potwierdza zapoznanie się własnoręcznym podpisem. Nie podano linku
16. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Wewnętrzna procedura antymobbingowa, przeciwdziałająca mobbingowi, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu została wprowadzona Zarządzeniem Rektora nr 14/2012 dnia 17/02/2012 r. http://www.bip118.lo.pl/?cid=106&bip%20id=380 (Zarządzenie Rektora nr 14/2012)
17. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu W PWSW w Przemyślu zarządzeniem Rektora nr 27/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zespołu wewnętrznych działań antymobbingowych (http://www.archiwum.pwsw.pl/2013-zr/id5136,Zarzadzenie-Nr-272013-Rektora-Panstwowej-Wyzszej-Szkoly-Wschodnioeuropejskiej-w-Przemyslu-z-dnia-25-lipca-2013-r..html) zostały wprowadzone odpowiednie procedury, które następnie zostały zaktualizowane na podstawie zarządzenia nr 57/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. link do zarządzenia nr 57/2019: file:///C:/Users/E5ACE-1.PIL/AppData/Local/Temp/Zarządzenie-nr-57-7-22.07.2019-1. W-sprawie-działań-antymobbingowych.pdf
Link do zarządzenia nr 27/2013: http://www.archiwum.pwsw.pl/2013-zr/id5136. Zarzadzenie-Nr-272013-Rektora Panstwowej-Wyzszej-Szkoly-Wschodnioeuropejskiej-w-Przemyslu-z-dnia-25-lipca-2013 r.html (link nieaktywny)
18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie W PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie wprowadzono procedury przeciwdziałania mobbingowi po wejściu w życie poprzedniej ustawy o szkolnictwie wyższym – zarządzeniem nr 17/2007 Rektora Uczelni z dnia 11.06.2007 r. Obecnie przygoto-wywane są nowe rozwiązania, które wprowadzone zostaną w Uczelni po 1.10.2019 r. tj. z początkiem obowiązywania nowego statutu. Nie podano linku
19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku W PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zapisy dotyczące przeciwdziałania mobbingowi zawarte zostały w Regulaminie pracy oraz w Informacji do umowy o pracę, z którymi pracownicy zostają zapoznani w momencie przyjęcia do pracy Nie podano linku
20. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi zostały opracowane i wprowadzone: Zarządzeniem nr 0300.115.V.2018 Rektora PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Pracy PWSZ w Kaliszu oraz Uchwała Nr 0012.286.IV.2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie Kodeksu etyki nauczyciela akademickiego oraz standardów i wytycznych nauczyciela akademickiego PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu http://www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn/index.php?id=2004,3779,0 http://www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn/userfiles/file/praca/US-0012_286_IV_2016-KODEKS-ETYKI-NAUCZYCIELA-AKADEMICKIEGO.pdf
21. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Zapisy dotyczące zachowań mobbingowych zostały w PWSZ im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu określone w regulaminie pracy. Obecnie trwają pracę dotyczące określenia procedur postępowania z tym zjawiskiem, jak również sposobu powoływania osoby pełniącej funkcję mediatora Uczelni. Nie podano linku
22. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie W celu prawidłowych relacji między pracownikami, jak również przeciwdziałaniu skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznych w miejscu pracy, Uczelnia opracowała procedurę w zakresie przeciwdziałania zjawisku mobbingu, konsekwencją czego zostało wydane Zarządzenie nr 59/2019 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w PWSZ w Chełmie Zarządzenie Rektora nr 59/2019 zamieszczone jest na stronie internetowej BIP PWSZ w Chełmie (obecnie niedostępne, ostatnia aktualizacja strony 20.05.2019)
23. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu W Uczelni zostało wydane zarządzenie Nr 83/2010 Rektora PWSZ z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, obowiązujące do dnia dzisiejszego. Zarządzenie znajduje się w zbiorze aktów prawnych na stronie internetowej Uczelni.Wszyscy pracownicy zatrudnieni w okresie wydania zarządzenia byli zobowiązani do zapoznania się z jego treścią i potwierdzenia tego faktu złożeniem stosownego oświadczenia, które znajduje się w aktach osobowych pracownika. Każdy pracownik nowo zatrudniany przechodzi w tej kwestii taką samą procedurę. http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/bip/zarzadzenia_rektora/2010/zarz._nr_83.pdf
24. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku została opracowana i wdrożona Polityka antymobbingowa w 2014 r. Nie podano linku
25. Politechnika Białostocka W Politechnice Białostockiej zostały opracowane i wprowadzone w życie procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi – Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa PB, dalej zwana Polityką, stanowiąca załącznik do regulaminu pracy w Uczelni od 2013 roku. Dokument archiwalny https://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=15281 obecnie obowiązujące: https://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=16276
26. Politechnika Częstochowska W Politechnice Częstochowskiej wprowadzono Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 214/2019 z dnia 18.06.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Politechnice Częstochowskiej, dostępne dla pracowników na stronie internetowej wewnętrznej sieci uczelnianej, www.pcz.pl
Dokument dostępny w sieci wewnętrznej.
27. Politechnika Gdańska W Politechnice Gdańskiej od września 2015 r. obowiązuje Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa dostępna dla pracowników po zalogowaniu https://pg.edu.pl/pracownicyletyka (dokument dostępny sieci wewnętrznej)
28. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Procedura dot. przeciwdziałaniu zjawisku mobbingu (Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa) została wprowadzona Zarządzeniem Rektora nr 14 z 28 kwietnia 2009 r.(Zał Nr 1). Do procedury zostały wprowadzone zmiany Zarządzeniem Rektora nr 13 z 27 kwietnia 2016 r. (Zał. Nr 2). http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=671 http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2112
29. Politechnika Lubelska W Politechnice Lubelskiej funkcjonuje Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa wprowadzona Zarządzeniem Nr R-62/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. http://www.pollub.pl/files/4/news/files/5008_Zarzadzenie,Nr,R-62-2018.pdf
30. Politechnika Śląska (Gliwice) Procedury zostały opisane i wprowadzone zarządzeniem nr 19/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. 53) oraz podane do wiadomości wszystkim pracownikom w sposób przyjęty w Uczelni, tj. przez ogłoszenie w Monitorze Prawnym Politechniki Śląskiej, serwisie internetowym, który pełni rolę publikatora aktów prawnych. Dostęp do witryny wymaga logowania przy użyciu danych pracowniczych. Dokument dostępny w sieci wewnętrznej
31. Politechnika Warszawska W Politechnice Warszawskiej zostały opracowane i wprowadzone w życie procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi zarządzeniem 59/2014 Rektora z dnia 19 września 2014 r. Treść zarządzenia dostępna jest na stronie www.bip.pw.edu.pl w zakładce Wewnętrzne akty prawne https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2014/Zarzadzenie-Rektora-nr-59-2014-z-dnia-19-09-2014
32. Politechnika Wrocławska W Politechnice Wrocławskiej sprawy poprawnych zachowań etycznych, w tym przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym, traktowane są jako dobro wspólne, stąd w procesie rozwiązywania problemów etycznych uczestniczą: Rektorska Komisja ds. Etyki, Mediator dla Pracowników i Doktorantów, Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich, Związki Zawodowe, Kierownicy jednostek organizacyjnych. Podstawą działań wszystkich ciał jest Kodeks Etyki Pracowników Politechniki Wrocławskiej uchwalony przez Senat Uczelni w dniu 18 lutego 2016. Kodeks ten zastąpił wcześniejszy Akademicki Kodeks Etyczny Politechniki Wrocławskiej obowiązujący od 3 lipca 2003.Treść Kodeksu Etyki jak i procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi zostały przedstawione na stronie obecnie niedostępnej. Ponieważ w Uczelni działania przeciw mobbingowi mają charakter uspołeczniony, konkretnymi przypadkami, na zasadzie prewencji, w pierwszej kolejności zajmują się nie ciała ogólnouczelniane a kręgi lokalne Uczelni, których to dotyczy.

https://pwr.edu.pl/pracownicy/kodeks-etyki Kodeks Etyki Pracowników Politechniki Wrocławskiej https://pwr.edu.pl/fcp/oGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUhZeUTgtCgg9ACFDCwgCFiFPFRYqCl5tDXdAGHpEQVgQaxMDOCAEDgMdLA5fRE0OPxZSBw/_users/code_eCVYRPgYXNVg5Xh09GgBLGl9XR3g8Gh9MDCEUHxYb/dokumenty-2016/kodeks_etyki_2016.pdf
(strona obecnie nieaktywna)

33. Pomorski Uniwersytet Medyczny Procedura antymobbingowa w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie została wprowadzona Zarządzeniem Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z nr 87/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. Jest ona udostępniona na stronie www.pum.edu.pl

https://www.pum.edu.pl/data/assets/pdf%20file/0005/104855/15-87-procedura-antymobingowa.pdf
(strona obecnie nieaktywna)

34. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie W SGGW w Warszawie procedury antymobbingowe zostały wprowadzone w 2013 roku Zarządzeniami Rektora SGGW: Zarządzeniem Nr 31 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie Polityki przeciwdziałania mobbingowi w SGGW w Warszawie Polityka Przeciwdziałania Mobbingowi została szczegółowo opisana w Załączniku do Zarządzenia Nr 31 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie Polityki przeciwdziałania mobbingowi w SGGW w Warszawie - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W SZKOLE GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Zarządzeniem Nr 33 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi w 2016 roku ze względu na zmianę funkcji kilku członków Komisji Antymobbingowej decyzją Rektora SGGW nastąpiła zmiana w jej składzie, procedury pozostają natomiast niezmienne od 6 lat i stosowane są we wszystkich jednostkach organizacyjnych SGGW. https://sgw0.bg.sggw.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/P5VK54NXTEHSNMQUSEBJ6PUHH5UXRN.pdf
35. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach W Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, od 2017 r. obowiązuje „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach", stanowiąca załącznik do regulaminu pracy Uczelni (link do strony - https://bip.ue.katowice.pl/regulacje-prawne/regulamin-pracy.html) https://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/bip/Inne/zarz%C4%85dzenie_nr_75-17_-_za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_do_regulaminu_pracy.pdf
36. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - zasady postępowania w zakresie przeciwdziałania mobbingowi – zostały opracowane w 2014 roku i stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu pracy, który jest dostępny na stronie Uczelni w zakładce Akty prawne. Z dokumentem tym zostali zapoznani wszyscy pracownicy Uczelni w sposób przyjęty w Uczelni tj. poprzez rozpropagowanie tej informacji do wszystkich jednostek organizacyjnych. http://uek.krakow.pl/files/common/akty-prawne/regulaminy/Regulamin-pracy_tekst-ujednolicony_2017.pdf
37. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi zostały opracowane w Zarządzeniu Rektora nr 14/2010 z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie wewnętrznej polityki antmobbingowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/zarzadzenia,c30/zarzadzenia-rektora,c77/zarzadzenie-nr-14-2010,a7614.html
38. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzeniem Rektora 62/2018 z 11.04.2017 r. wprowadzono politykę antymobbingową stanowiącą załącznik zarządzenia: http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2018/zr62_2018.pdf http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2018/zr62_2018.pdf
39. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Wewnętrzną Politykę Antymobbingową i Antydyskryminacyjną Uczelnia wprowadziła zarządzeniem Nr R-0161/176/2017 z dnia 28.12.2017 r. jako załącznik do Regulaminu Pracy. W nowym Regulaminie Pracy wprowadzonym zarządzeniem Nr R-0161/76/2019 z dnia 23.07.2019 r. w/w Polityka również się znajduje. http://www.info.ujd.edu.pl
Dokument dostępny w sieci wewnętrznej.
40. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Rektor UAM w Poznaniu zarządzeniem nr 36/2016/2017 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym w UAM w Poznaniu wprowadził procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Niniejsze zarządzenie dotyczy pracowników, doktorantów oraz studentów UAM. https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0017/314225/Zarzadzenie-36-strategia-dyskryminacja.pdf
41. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Na mocy Zarządzenia Rektora UKSW nr 83/2014 z dnia 26.11.2014r. w Uniwersytecie (opublikowanego w Monitorze UKSW) została wdrożona wewnętrzna procedura antymobbingowa regulująca zasady postępowania w przypadku zaistnienia zjawiska mobbingu. https://monitor.uksw.edu.pl/docs/257
42. Uniwersytet Łódzki W UŁ opracowano i wdrożono procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Wydane zostało zarządzenie Rektora UŁ nr 35 z 5.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie Łódzkim. www.uni.lodz.pl, zakładka „Baza aktów wewnętrznych”,
(Dokument dostępny w sieci wewnętrznej).
43. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Procedura w sprawie przeciwdziałania mobbingowi uregulowana została wewnętrznym aktem prawnym, tj. Zarządzeniem Rektora nr 57/XIV R/2009 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 28.08.2009 r. w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej: https://www.zarz.umed.wroc.pl/images/rektor/2009/057_t.ob.pdf https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/39-2009-8325/1113-nr-57xiv%20r2009-wewnzna-polityka-antymobbingowa
44. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 kwietnia 2014 r. zarządzeniem nr 25/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi powołano Zespół do spraw przeciwdziałania mobbingowi na UM w Łodzi. Zadaniem Zespołu jest rozpatrywanie spraw związanych z zaistnieniem działań lub zachowań skierowanych przeciwko członkom wspólnoty Uniwersytetu lub dotyczących członków tej wspólnoty. 2 lipca 2019 r. Zarządzeniem nr 45/2019 Rektor UM w Łodzi powołano nowy skład Zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi. Nie podano linku
45. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W zakresie przeciwdziałania mobbingowi w UMK respektowane są przepisy: Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1043); - Regulaminy pracy UMK (Biuletyn Prawny UMK, Nr 6 z dnia 12 września 2011 roku) Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (Biuletyn Prawny UMK z 2016 r., poz. 54). Ostatni wprowadzono z dniem 1 marca 2016 r. https://www.wf.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/ZARZ-REKTOR-2016-13-wewnetrzna-polityka-antymobbingowa-w-UMK.pdf
46. Uniwersytet Opolski W dniu 28 maja 2013 r. zarządzeniem nr 31/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego wprowadzono zasady polityki antymobbingowej. http://www.uni.opole.pl/list/aktyprawne/2/ Uaktualnione zarządzeniem 4/2016 z dnia 15.02.2016 r. https://apps.uni.opole.pl/zarzadzenia/upload/2018-10-03-103346_zarz.pdf
47. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Pierwsza procedura antymobbingowa została opracowana i wprowadzona w życie na terenie Uczelni z dniem 7.11.2008 r. - Zarządzenie Rektora Nr 25/2008, znowelizowana Zarządzeniem Rektora nr R/Z.0201-59/201814.12.2018 r. https://bip.up.krakow.pl/zarzadzenie-rektora-nr-r-z-0201-59-2018/
48. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Procedura antymobbingowa została wprowadzona Zarządzeniem Rektora z dnia 25. Stycznia 2016 roku. Adres strony internetowej, na której jest zamieszczone zarządzenie: https://www.upwr.edu.pl/akty prawne/44108/zarzadzenie nr 5 2016 rektora uniwersytetu przyrodniczego we wroclawiu z dnia 25 stycznia 2016 roku.html https://www.upwr.edu.pl/akty_prawne/44108/zarzadzenie_nr_5_2016_rektora_uniwersytetu_przyrodniczego_we_wroclawiu_z_dnia_25_stycznia_2016_roku.html
49. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Z dniem 11 lutego 2019 r. Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich została wprowadzona Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa. Dokument dostępny w sieci wewnętrznej
50. Uniwersytet w Białymstoku W Uniwersytecie w Białymstoku wprowadzono wewnętrzną politykę antymobbingową na podstawie Zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej i obowiązek zapoznawania z jej treścią każdego pracownika. http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2014-4-2.pdf
51. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostały opracowane i wprowadzone procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi – Zarządzeniem Rektora Nr 31/2016 z 22.03.2016 roku http://bip.uwm.edu.pl/node/5091
52. Uniwersytet Warszawski Na UW została opracowana i wprowadzona procedura w zakresie przeciwdziałania mobbingowi Zarządzeniem Rektora nr 49 z 14.05.2018 r. w sprawie przeciwdziałania mobbingowi na UW. Każdy pracownik został zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej procedury opublikownej w Monitorze UW poz. 140 https://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4520/M.2018.140.Zarz.49.pdf
53. Warszawski Uniwersytet Medyczny 23.10.2008 r. na mocy Zarządzenia Rektora 101/2008 wprowadzono ,,Procedurę przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wykorzystywaniu seksualnemu w WUM". Zarządzeniem z 17.10.2017 r. powołano Rektorską Komisję Antymobbingową oraz Męża Zaufania przyjmującego zgłoszenia, a w Regulaminie Pracy WUM jest wyciąg KP z dnia 26.06.1974 r. zawierający Art. 943, który reguluje kwestie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

http://dokumenty.wum.edu.pl/?rodzaj=3

(zakładka: Zarządzenie Rektora 101/2008 z 23.10.2008)

54. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie W ZUT w Szczecinie została wprowadzona procedura przeciwdziałania mobbingowi ZARZĄDZENIE NR 27 Rektora ZUT z dnia 18.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi na ZUT w Szczecinie 23.04.2018r. opublikowana w wewnętrznej sieci internetowej Uczelni oraz pod linkiem w kolumnie obok. https://bip.zut.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora-zut/browse/27.html
Uczelnie, które nie wprowadziły procedur antymobbingowych
1. * Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Trwają prace zespołu powołanego przez rektora do opracowywania procedur antymobbingowych. Treść dokumentów zostanie wprowadzona zarządzeniem rektora i opublikowana na stronie www.ast.krakow.pl oraz BIP AST w nowym roku akademickim. brak
2. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia nie opracowała odrębnych regulacji dotyczących mobbingu. W Kodeksie Etyki znajdują się zapisy, w których wskazano na obowiązek przestrzegania zasady niedyskryminowania oraz przestrzegania reguł uprzejmości. brak
3. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Obecnie trwają prace nad „Regulaminem Pracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”, co bezpośrednio jest związane z opracowaniem i wprowadzeniem procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. brak
4. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie W Uczelni obowiązują ogólne procedury dyscyplinarne. brak
5. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej nie posiada opracowanych i wprowadzonych procedur w zakresie przeciwdziałania mobbingowi brak
6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Opracowany został regulamin przeciwdziałania mobbingowi. Dokument ten zostanie przedstawiony pracownikom uczelni i poddany konsultacjom na początku roku akademickiego 2019/2020. brak
7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Od 2004 r. każdy pracownik podpisuje informację o zapoznaniu się z zasadami dyskryminacji i równym traktowaniu w zatrudnieniu i przeciwdziałaniu mobbingowi tj. z art. 18 i art. 94 Kodeksu Pracy brak
8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie „Wobec braku prawnego obowiązku wynikającego z prawa pracy, w uczelni nie wprowadzono sformalizowanej procedury antymobbingowej. Z uwagi na fakt, że PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie stale doskonali procedury związane z kontrolą zarządczą, rozważane jest wprowadzenie w przypadku wystąpienia tego typu zjawiska, do aktów wydanych lub aktualizowanych w ramach ww. kontroli (np. w Kodeksie Etyki). brak
9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie W PWSZ w Ciechanowie nie zostały opracowane i wprowadzone procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. brak
10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu W związku z uregulowaniem w Kodeksie Pracy zagadnienia dotyczącego przeciwdziałania mobbingowi, nie zostały wprowadzone w Uczelni dodatkowe regulacje w tym zakresie. brak
11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie W obecnej chwili, z uwagi na zmiany Prawa o szkolnictwie wyższym, trwają prace nad wdrożeniem szczegółowych rozwiązań antymobingowych (poza zapisami ujętymi w naszym regulaminie pracy), które w ocenie władz uczelni wzmocnią jeszcze działania związane z w/w problemem. brak
12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Od 2004 r. każdy pracownik PWSZ w Wałczu podpisuje informację o zapoznaniu się z zakazem dyskryminacji i zasadami równego traktowania w zatrudnieniu i przeciwdziałaniu mobbingowi. W Uczelni obowiązuje także Kodeks Etyki, z którym również zapoznaje się każdy pracownik. brak
13. Politechnika Koszalińska W Politechnice Koszalińskiej w I kwartale 2019 r. przeprowadzono audyt wewnętrzny dotyczący zagadnienia mobbingu, w wyniku którego do dnia 20 grudnia 2019 r. powołany zespół opracuje wewnętrzną regulację dotycząca mobbingu z uwzględnieniem czynności mediacyjnych. brak
14. Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet obecnie jest w trakcie opracowywania aktów prawnych, w których znajdą się zapisy o przeciwdziałaniu mobbingowi. brak
15. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu W uniwersytecie nie zostały dotychczas wprowadzone odrębne procedury w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Regulacje piętnujące tego rodzaju zjawiska wprowadzone zostały do obowiązujących w Uczelni kodeksów etyki: - Zarządzenie Rektora R-77/2013 z dnia 31.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki nauczycieli akademickich Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wraz z Uchwałą Senatu nr 000-7/7/2013 r. z dnia 30.10.2013 r. w sprawie zaopiniowania treści ww. kodeksu etyki, - Zarządzenie Rektora R-78/2013 z dnia 31.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wraz z Uchwałą Senatu nr 0007/8/2013 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie zaopiniowania treści ww. kodeksu etyki. brak

* - na szarym tle zaznaczono uczelnie, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić odrębne procedury antymobbinogwe

Sześć uczelni (8,70%) - Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Rzeszowski - w których dotychczas nie obowiązywały odrębne przepisy antymobbingowe, jest w trakcie opracowania stosownych procedur, co potwierdza, że kolejne publiczne uczelnie są już zaangażowane w unormowanie tej problematyki.

Na 2 uczelniach (0,30%) - Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu - obowiązuje Kodeks Etyki, z którym zapoznają się wszyscy pracownicy. W odpowiedziach brak jest informacji o zapisach w Kodeksie Etyki, dotyczących procedur związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi.

Dwie uczelnie (0,30%) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu - powołują się na uregulowania zawarte Kodeksie Pracy.

Warto zaznaczyć, że oprócz 15 uczelni (21,74%), które nie wprowadziły do czasu powstania raportu odpowiednich procedur antymobbingowych, aż 50 uczelni (42,02%) nie udzieliło w tym temacie odpowiedzi, co może skłaniać do założenia, że łącznie ponad 60% polskich uczelni publicznych nie ma wewnętrznych uregulowań antymobbingowych.

 -----------------------------------

[1] https://kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/403666,Wewnetrzna-polityka-antymobbingowa-pracodawcy.html [dostęp 03.09.2019].

[2] Do analizy wzięto pod uwagę tylko odpowiedzi uzyskane z 69 uczelni (100%).

 


 

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

Komentarze   
0 # Angelita 2021-12-12 03:27
Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
NIP: 573-011-14-01
Informacje

bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

Informacje o cookies

Deklaracja dostępności

Inspektor Ochrony Danych

SARS-CoV-2
Wydziały

Wydział Budownictwa

Wydział Elektryczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Wydział Zarządzania

logo ePUAP

Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP: /PolitechnikaCzestochowska/SkrytkaESP

Feel free to visit my web-site: komunistyczne
wydziały
2.png1.png1.png3.png1.png4.png9.png