WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty


Uniwersytet Warszawski

woj. mazowieckie

 1. 1. Czy w Pani/Pana opinii w miejscu pracy panuje mobbing?
  102 GŁOSY
  (55,74%)
   
  TAK
  81 GŁOSÓW
  (44,26%)
   
  NIE
   
 2. 2. Jak określiłaby Pani/Pan atmosferę w swoim miejscu pracy:
  23 GŁOSY
  (12,57%)
   
  wrogą
  52 GŁOSY
  (28,42%)
   
  nieprzyjazną
  21 GŁOSÓW
  (11,48%)
   
  neutralną
  6 GŁOSÓW
  (3,28%)
   
  przyjazną
   
 3. 3. W jaki sposób, w Pani/Pana ocenie, traktowani są pracownicy w uczelni, w której jest Pani zatrudniona / Pan zatrudniony
  19 GŁOSÓW
  (10,38%)
   
  każdy jest traktowany w inny sposób
  48 GŁOSÓW
  (26,23%)
   
  w różny sposób - istnieje pracownik/grupa pracowników traktowanych gorzej
  34 GŁOSY
  (18,58%)
   
  w różny sposób - istnieje pracownik/grupa pracowników wyróżniana
  1 GŁOS
  (0,55%)
   
  w ten sam sposób
   
 4. 4. Jeżeli doświadczyła Pani/Pan mobbingu w pracy, proszę wskazać kto był sprawcą tych działań?
  12 GŁOSÓW
  (6,56%)
   
  pracodawca/rektor
  87 GŁOSÓW
  (47,54%)
   
  przełożony/dziekan, dyrektor instytutu, kierownik zakładu
  29 GŁOSÓW
  (15,85%)
   
  współpracownik
  5 GŁOSÓW
  (2,73%)
   
  podwładny
  9 GŁOSÓW
  (4,92%)
   
  inna osoba
   
 5. 5. Jakie działanie utrudniające komunikowanie się stosował wobec Pani/Pana mobber?
  51 GŁOSÓW
  (27,87%)
   
  ograniczanie możliwości wypowiadania się
  27 GŁOSÓW
  (14,75%)
   
  ciągłe (złośliwe) przerywanie wypowiedzi
  18 GŁOSÓW
  (9,84%)
   
  krzyki, wyzwiska w miejscach publicznych
  51 GŁOSÓW
  (27,87%)
   
  publiczne krytykowanie pracy
  36 GŁOSÓW
  (19,67%)
   
  nękanie przez telefon lub maile
  36 GŁOSÓW
  (19,67%)
   
  inne
  8 GŁOSÓW
  (4,37%)
   
  nie stosował działań utrudniających komunikowanie się
   
 6. 6. Jakie działania naruszające Pani/Pana wizerunek stosował mobber?
  36 GŁOSÓW
  (19,67%)
   
  publiczne ośmieszanie
  15 GŁOSÓW
  (8,2%)
   
  sugerowanie zaburzeń psychicznych
  59 GŁOSÓW
  (32,24%)
   
  rozsiewanie plotek
  3 GŁOSY
  (1,64%)
   
  parodiowanie ofiary
  66 GŁOSÓW
  (36,07%)
   
  obmawianie
  28 GŁOSÓW
  (15,3%)
   
  inne
  7 GŁOSÓW
  (3,83%)
   
  nie stosował żadnych działań naruszających mój wizerunek
   
 7. 7. Jakie działania naruszające Pani/Pana pozycję zawodową stosował mobber?
  39 GŁOSÓW
  (21,31%)
   
  przydzielanie zadań poniżej kwalifikacji i kompetencji
  37 GŁOSÓW
  (20,22%)
   
  przydzielanie zadań, których nie można wykonać w czasie kodeksowym
  31 GŁOSÓW
  (16,94%)
   
  odbieranie zadań, które zostały już opracowane
  22 GŁOSY
  (12,02%)
   
  rozliczanie zadań nieprzydzielonych
  64 GŁOSY
  (34,97%)
   
  kwestionowanie podejmowanych decyzji
  28 GŁOSÓW
  (15,3%)
   
  inne
  4 GŁOSY
  (2,19%)
   
  nie stosował żadnych działań naruszających moją pozycję zawodową
   
 8. 8. Jakie działania naruszające etykę wobec Pani/Pana stosował mobber?
  24 GŁOSY
  (13,11%)
   
  przydzielanie cały czas nowych zadań (np. wykładów)
  41 GŁOSÓW
  (22,4%)
   
  odmawianie finansowania (np. publikacji, konferencji)
  15 GŁOSÓW
  (8,2%)
   
  wymuszanie dopisywania innych pracowników do mojej pracy
  45 GŁOSÓW
  (24,59%)
   
  ignorowanie podczas podziału czynności (np. działań granatowych)
  23 GŁOSY
  (12,57%)
   
  inne
  15 GŁOSÓW
  (8,2%)
   
  nie stosował żadnych działań naruszających etykę
   
 9. 9. Jakie konsekwencje psychofizyczne wywołał stosowany wobec Pani/Pana mobbing?
  34 GŁOSY
  (18,58%)
   
  bóle głowy
  56 GŁOSÓW
  (30,6%)
   
  zaburzenia lękowe
  70 GŁOSÓW
  (38,25%)
   
  obniżona zdolność angażowania się w pracę
  82 GŁOSY
  (44,81%)
   
  spadek poczucia wartości własnej i bezradność (obniżenie samooceny i samopoczucia)
  15 GŁOSÓW
  (8,2%)
   
  myśli samobójcze
  21 GŁOSÓW
  (11,48%)
   
  inne
  2 GŁOSY
  (1,09%)
   
  nie wywołał żadnych konsekwencji psychofizycznych
   
 10. 10. Czy zareagowała Pani / zareagował Pan na mobbing dotyczący swojej osoby?
  65 GŁOSÓW
  (35,52%)
   
  TAK
  37 GŁOSÓW
  (20,22%)
   
  NIE
   
 11. 11. Czy zna Pani/Pan przypadki popełnienia samobójstwa z powodu mobbingu w uczelni?
  6 GŁOSÓW
  (3,28%)
   
  TAK
  96 GŁOSÓW
  (52,46%)
   
  NIE
   
2.png7.png7.png4.png4.png6.png1.png