WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

 

Motywacje do uzyskania nagrań z posiedzeń organów prowadzących postępowanie awansowe są różne. Po pierwsze, habilitanci dążą do zrozumienia uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia, zwłaszcza gdy rozstrzygnięcie to jest niekorzystne. Przedmiotem zainteresowania habilitantów stają się nagrania dwóch kluczowych gremiów – komisji habilitacyjnej, a następnie organu nadającego stopień naukowy. Zapoznanie się z dyskusją podjętą na posiedzeniach pozwala na zrozumienie, dlaczego organy prowadzące postępowania doszły do określonego stanowiska i jakie względy (np. jakie aspekty ocenianego dorobku naukowego) o tym przesądziły.

Po drugie, uzyskanie nagrania pozwoliłoby habilitantom na weryfikację czy sporządzony protokół odpowiada przeprowadzonym czynnościom, czy też na przykład pomija istotne elementy dyskusji lub podjętych czynności proceduralnych. W konsekwencji odsłuchanie nagrania pozwala habilitantowi sprawdzić, czy dyskusja dotyczyła meritum, czy obejmowała też wątki poboczne, jak również to, czy dorobek habilitanta został poddany kompleksowej i właściwej ocenie.

Z analizy spraw wpływających do Fundacji Science Watch Polska wynika, że w niektórych przypadkach habilitanci otrzymują nieoficjalne informacje (np. od członka komisji habilitacyjnej lub członka organu nadającego stopień naukowy) o przebiegu dyskusji oraz przedstawianych podczas posiedzenia wątpliwościach. Następnie ze zdziwieniem konstatuje, że kwestiom tym nie poświęcono miejsca w sporządzonym protokole lub uzasadnieniu podjętej uchwały. Ewentualnie przebieg posiedzenia może zostać ujęty odmiennie lub lakonicznie.

Poznanie nagrania, oprócz waloru informacyjnego dla strony postępowania, jest informacją przydatną dla habilitantów w związku z możliwością zakwestionowania rozstrzygnięcia o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Nagranie pełni ważną rolę przy formułowaniu zastrzeżeń i zarzutów względem podjętego rozstrzygnięcia.

Z tego względu Raport ma odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Jaki jest status prawny nagrań z posiedzeń komisji habilitacyjnej oraz organu właściwego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego?

  2. Czy regulacje wewnątrzuczelniane zapewniają wymóg sporządzania nagrania z posiedzeń komisji habilitacyjnej oraz organu właściwego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego?

  3. Czy regulacje wewnątrzuczelniane zapewniają gwarancję dołączenia nagrania do akt sprawy czy też przeciwnie – określają jego charakter jako jedynie wewnętrzny, pomocniczy do sporządzenia protokołu?

Przedstawione w Raporcie odpowiedzi rektorów i dyrektorów instytutów badawczych i instytutów PAN mających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego odnosiły się do nagrań z posiedzeń organów właściwych do nadawania stopnia doktora habilitowanego. W uczelniach najczęściej organem właściwym jest Rada Dyscypliny Naukowej lub Senat, a w instytutach badawczych i instytutach PAN jest to najczęściej Rada Naukowa Instytutu. Rozstrzygnięcia tych organów mogą być przedmiotem korzystania przez habilitantów ze środków odwoławczych.

Niemniej jednak ocena charakteru prawnego nagrań oraz ich znaczenie dla habilitanta mogą być odnoszone odpowiednio do nagrań z posiedzeń komisji habilitacyjnych.

W Raporcie przyjęto definicje pojęć:

- organ właściwy w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – najczęściej Rada Dyscypliny Naukowej lub Senat podmiotu habilitującego, podejmujący uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,

- organy prowadzące postępowanie – komisja habilitacyjna i organ właściwy, jako podmioty uprawnione do wydawania opinii i uchwały w sprawie stopnia naukowego.

 

3.png0.png2.png3.png8.png1.png1.png