Art. 28.1 Na stanowiskach lektora i instruktora zatrudnione są osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł magistra inżyniera lub tytuł równoważny oraz kwalifikacje pedagogiczne.

2. Na stanowiska lektora i instruktora organizowane są konkursy przeprowadzane przez dyrektora jednostki zatrudniającej daną osobę i zatwierdzane przez radę jednostki organizacyjnej.

3. Wykaz osób zatrudnionych na stanowisku lektora i instruktora zamieszczony jest w IBN.

4. Lektorzy i instruktorzy są pracownikami dydaktycznymi.

5. Do obowiązków lektorów i instruktorów należy działalność dydaktyczna i organizacyjna.

6. Lektorzy i instruktorzy prowadzą konwersatoria, ćwiczenia lub zajęcia laboratoryjne.

Art. 29.1. Lektorzy i instruktorzy mogą być uczestnikami studiów doktoranckich, pod warunkiem, że nie wpływa to negatywnie na jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych i organizacyjnych.

2. W przypadku, gdy lektor lub instruktor nie może podołać obowiązkom dydaktycznym i organizacyjnym ze względu na łączenie tych obowiązków ze studiami doktoranckimi, dyrektor jednostki powinien to zgłosić do rady jednostki organizacyjnej i zaproponować lektorowi lub instruktorowi naprawę tej sytuacji (możliwość wyboru pomiędzy pracą lektora lub instruktora a studiami doktoranckimi, lub urlop dziekański na okres 1 lub 2 lat na studiach doktoranckich, lub zmniejszenie wymiaru zatrudnienia na czas odbywania studiów doktoranckich).

3. Działalność dydaktyczna i organizacyjna lektorów i instruktorów jest oceniana przez radę jednostki organizacyjnej.

 

 

 

Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

1.png0.png2.png0.png3.png9.png

Nasi Partnerzy