Z końcem roku 2019 osoby zaangażowane w działalność Fundacji Nauka Polska podjęły decyzję o rozszerzeniu podejmowanych działań i powołaniu nowej organizacji pozarządowej o nazwie Fundacja Science Watch Polska.

Jako Fundacja Nauka Polska, działająca na rzecz poprawy procedur awansowych, jawności i transparentności w nauce, w blisko dwuletniej działalności niemalże każdego dnia stykaliśmy się z nieprawidłowościami w postępowaniach awansowych, głównie habilitacyjnych, ale nie tylko. Zgłosiło się do nas wielu pokrzywdzonych naukowców, których prawa zostały naruszone poprzez nieetycznie i niezgodne z prawem działania osób zaangażowanych w postępowania awansowe, zarówno na poziomie Rad Wydziału, jak i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. O interwencje zwracały się również osoby doświadczające mobbingu na uczelniach, w tym także studenci i pracownicy administracji.

Z informacji, którymi dysponujemy wynika, że pokrzywdzone osoby, posiadające dowody na łamanie prawa, brak rzetelności i bezstronności osób reprezentujących jednostki naukowe, szukały wsparcia zwracając się o pomoc do instytucji stojących na straży praworządności i przestrzegania praw obywatelskich, m.in. takich jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Watchdog czy Komisja do Spraw Etyki w Nauce. Czyniły to z uwagi na brak poszanowania ich praw i zasad etyki przez bezpośrednich przełożonych, członków organów powołanych do przeprowadzenia postępowania awansowego, a nawet organu odwoławczego, jakim jest Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które to niejednokrotnie ignorowało kierowane przez pokrzywdzonych skargi.

Mając świadomość skali patologicznych zjawisk w środowisku akademickim, dotyczących nie tylko postępowań awansowych, ale także relacji pracowniczych czy postępowań konkursowych podjęliśmy decyzję o powołaniu organizacji, której misją jest podejmowanie działań na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian w świecie akademickim i szeroko pojętej edukacji z poszanowaniem prawa, etyki i dobrych obyczajów w nauce.

Stoimy na stanowisku, że każdy pracownik uczelni, bez względu na to jaką pełni funkcję, jaki tytuł naukowy posiada ma niezbywalne prawo do szacunku, podmiotowości, poszanowania dóbr osobistych, a jego obowiązkiem jest przestrzeganie prawa, zasad etyki, respektowanie norm moralnych oraz dobrych obyczajów w nauce. Jeśli zaś dzieje się odmienne, każdy powinien ponosić z tego tytułu odpowiednie konsekwencje. Ma to szczególne znaczenie w świecie akademickim, ze względu na jego rolę. Jak czytamy we wstępie do „Dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce”: transparentne, rzetelne i uczciwe uprawianie nauki stanowi gwarancję jej jakości i warunek dynamicznego rozwoju. Tylko merytoryczne postępowanie we wszelkich aspektach działalności naukowej i akademickiej, pozbawione cech protekcjonizmu naukowego, może pomóc w budowaniu silnej pozycji polskiej nauki.

Wobec powyższego, realizując cele Fundacji zamierzamy podejmować działania na rzecz upowszechniania praw i obowiązków pracowników uczelni, poprawy relacji pracowniczych w świecie akademickim oraz procedur awansowych, konkursowych, antymobbingowych. Naszą misją jest także inicjowanie działań na rzecz przestrzegania prawa przez jednostki naukowe oraz zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce w różnych obszarach funkcjonowania uczelni. Zamierzamy kontynuować działalność związaną z udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym oraz mobbingowanym pracującym w obszarze nauki, występując z interwencjami do instytucji naruszających ich prawa, czy też podejmując współpracę z organizacjami  stającymi na straży ochrony praw obywatela i praworządności.

Pozostając w zgodzie z głównym zadaniem, jakie stawia sobie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj.  poprawianie jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworzenie jak najlepszych warunków do pracy dla studentów, nauczycieli akademickich i badaczy[1], żywimy nadzieję, że działania Fundacji zainteresują społeczność akademicką, zespoły pracujące nad standardami polskiej nauki, a także władze odpowiadające bezpośrednio za kierowanie środowiskiem akademickimi i ministerstwa sprawujące nadzór nad uczelniami w Polsce.

dr Joanna Gruba
Prezes Fundacji                    
Science Watch Polska           

dr Monika Mularska-Kucharek
Wiceprezes Fundacji
Science Watch Polska                          

dr Barbara Bis
Sekretarz Fundacji
Science Watch Polska           

[1] Por. https://www.gov.pl/web/nauka/glowne-zadani, pobrano dn. 05.02.2020

Dodaj komentarz

2.png6.png6.png0.png7.png1.png