WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty
  1. Z uwagi na to, że na podstawie art. 221 ust. 14 PSWN senat albo rada naukowa zostały wyposażone w kompetencje do określenia m.in. szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w okolicznościach konkretnej sprawy należy poddać analizie regulacje tych aktów, aby ustalić, czy organ nadający stopień naukowy ma obowiązek sporządzania i archiwizacji nagrań posiedzeń.
  2. W razie stwierdzenia braku regulacji we wskazanych aktach prawnych, dotyczących nagrania posiedzenia organu nadającego stopień naukowy, ich wprowadzenie może stać się przedmiotem tzw. działań rzeczniczych, realizowanych m.in. z wykorzystaniem prawa do składania skarg, wniosków i petycji (art. 63 Konstytucji RP). Działania te powinny zmierzać do wprowadzenia obowiązku sporządzania nagrań posiedzeń organu nadającego stopień naukowy i uwzględniania ich w aktach postępowania. Taka regulacja, przyjęta przez organ uczelni, wpłynęłaby na realizację standardu czy rzetelnego i przejrzystego postępowania administracyjnego. Regulacje wewnątrzuczelniane mogą dotyczyć także posiedzeń komisji habilitacyjnej.
  3. Z przeprowadzonej analizy odpowiedzi rektorów i dyrektorów instytutów badawczych i instytutów PAN wynika, że w większości jednostek prowadzących postępowania awansowe sporządzane są nagrania posiedzeń organu nadającego stopień naukowy doktora habilitowanego. Jednakże w większości przypadków nie przyjęto obowiązku uwzględniania nagrań w aktach postępowania, czy też ich archiwizacji. Jeśli nagrania są sporządzane, to najczęściej przyznaje im się charakter pomocniczy, bowiem służą do sporządzenia protokołu z posiedzenia organu.
  4. Niemniej jednak podane odpowiedzi przedstawiają kilka przykładów dobrych praktyk, polegających na uwzględnieniu w regulacjach wewnątrzuczelnianych zarówno obowiązku sporządzenia nagrań z posiedzeń organów prowadzących postępowanie habilitacyjne, jak i przechowywania tych nagrań w aktach prowadzonej sprawy.
  5. Zarówno nagrywanie posiedzeń organów przeprowadzających postępowanie habilitacyjne, jak i przechowywanie i udostępnianie nagrań nie zostały prawnie uregulowane. Analogiczny stan prawny dotyczy posiedzeń komisji habilitacyjnych.
  6. Regulacje procedury administracyjnej oraz praktyka administracyjna nie stanowią wystarczającej gwarancji do zapewnienia habilitantom dostępu do nagrań z posiedzeń, dotyczących ich sprawy.
  7. Działania na rzecz zapewnianie stronom postępowania nagrań z posiedzeń komisji habilitacyjnej powinny polegać na przekonywanie właściwych organów jednostek prowadzących postępowanie habilitacyjne do tego, aby wewnątrzuczelniane przewidywały: po pierwsze – sporządzanie nagrania, a po drugie – obowiązek zachowania ich w aktach sprawy.
  8. Gdyby te działania okazały się nieskuteczne, warto rozważyć interwencję prawną, nakazującą sporządzanie nagrań posiedzeń i dołączanie ich do akt prowadzonej sprawy administracyjnej.

3.png0.png2.png3.png9.png8.png7.png