WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Aneks 1. Odpowiedzi rektorów, którzy nie udzielili konkretnych odpowiedzi na wniosek, oraz jednostki, które utraciły uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego

 1. Odpowiedź Rektora Politechniki Częstochowskiej: „Po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego udostępniania informacji publicznej, który wpłynął do Politechniki Częstochowskiej 10 maja 2021 r. informuję, iż na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 202o r. poz. 2176) termin udostępnienia informacji publicznej zostaje przedłużony do 10 lipca 2021 roku (tj. do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku) z uwagi na stwierdzenie braków formalnych. W związku z tym uprzejmie proszę o przekazanie pełnomocnictwa umocowującego Panią dr Joannę Grubę do działania w imieniu Fundacji Science Watch Polska z siedzibą w Gliwicach”.
 2. Odpowiedź Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: „Właściwe organy określa prawo powszechnie obowiązujące. W pozostałym zakresie zgłoszonego żądania wskazać należy, że informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i dotyczący sfery jego działalności, natomiast przedmiotowy wniosek takiego żądania nie zawiera”.
 3. Odpowiedź Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: „Wszystkie wnioskowane informacje znajdują się w treści dokumentów (Statutu UMP, uchwał Senatu UMP, zarządzeń Rektora UMP) opublikowanych na stronie BIP pod adresem: https://bip.ump.edu.pl/”.
 4. Odpowiedź Dyrektora Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk: „(...) wnioskowane przez Panią informacje zawarte w regulaminie - Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w instytucie biologii medycznej polskiej akademii nauk, w formacie umożliwiającym pobranie oraz wgląd do dokumentu”.
 5. Odpowiedź Dyrektora Instytutu Parazytologii: „Ocena naszego Instytutu przeprowadzona kilka lat temu została zakończona konkluzją aby procedury ubiegania się o stopień dr hab. przeprowadzać w jednostkach zewnętrznych. Dlatego też nasi pracownicy uzyskiwali stopnie dr hab. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Z tego też powodu nie prowadzimy dokumentacji w tym zakresie”.
 6. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego przysłał informację, że Instytut nie posiada uprawień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 7. Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera przysłał informację, że decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 23 grudnia 2020 roku uprawnienie Instytutu do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne zostało cofnięte.

 

Aneks 2. Wykaz jednostek, od których Fundacja nie uzyskała odpowiedzi

Uczelnie:

 1. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie [poprzednio: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie]
 2. Akademia Katolicka w Warszawie
 3. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 4. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 5. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 6. Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny
 8. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 9. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 10. Politechnika Opolska
 11. Politechnika Świętokrzyska
 12. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 13. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 14. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 15. Uniwersytet Warszawski

 

Instytuty:

 1. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
 2. Główny Instytut Górnictwa
 3. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 4. Instytut Badawczy Leśnictwa
 5. Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
 6. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk
 7. Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
 8. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
 9. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
 10. Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
 11. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
 12. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
 13. Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
 14. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
 15. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 16. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
 17. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

 

Aneks 3. Odpowiedzi rektorów uczelni dotyczące nagrań z posiedzeń organów nadających stopień doktora habilitowanego.

Lp.

Nazwa uczelni

Organ właściwy do nadawania stopnia doktora habilitowanego

Sporządzanie nagrań z posiedzeń organu

Czas i miejsce przechowywania nagrań

Akt prawny regulujący kwestię przechowywania nagrań

Uniwersytety

1.

Uniwersytet Gdański

Senat i Rady Dyscyplin

Tak, jednak zgodnie z Regulaminem rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim wyłącznie dla celów sporządzenia protokołu. § 22. Regulaminu (Zarządzenie nr 95/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim).

Kwestie te uregulowano w Regulaminie rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim: § 22. ust. 1. Z przebiegu posiedzenia rady dyscypliny naukowej sporządza się protokół. Do sporządzenia protokołu wykorzystuje się zapis przebiegu posiedzenia w formie elektronicznej lub stenograficzny. ust. 2. Zapisy, o których mowa w ust. 1, przechowuje się w jednostce, do której zadań należy obsługa administracyjna rady dyscypliny naukowej, przez co najmniej cztery lata od dnia przyjęcia protokołu posiedzenia rady.

§ 24 ust. 4. Protokół przyjęty przez radę dyscypliny naukowej i podpisany przez przewodniczącego rady stanowi urzędowe potwierdzenie przebiegu posiedzenia rady. Link do ww. Regulaminu:

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/92176/zarzadzenie_nr_95r19_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_31_pazdziernika_2019_roku_w_sprawie_regulaminu_rady_dyscypliny_naukowej_w_uniwersytecie

2.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rady Naukowe Dyscyplin

Posiedzenia Rad Naukowych Dyscyplin w sprawie nadania (odmowy nadania) stopnia doktora habilitowanego są nagrywane tylko na potrzeby sporządzenia protokołu.

Nagrania nie są archiwizowane.

Brak regulacji w tym zakresie.

3.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Senat UJ nadaje stopień naukowy doktora habilitowanego w danej dyscyplinie naukowej, jeżeli rada dyscypliny nie zostanie wybrana albo jeżeli liczba członków rady dyscypliny zmniejszy się poniżej minimalnej statutowej liczby członków

Zgodnie z par 5 ust. 6 Regulaminu Rad Dyscyplin stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku za zgodą wszystkich członków rady dyscypliny obecnych na posiedzeniu jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku. Ewentualne nagrywanie odnośnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego może odbywać się stosownie do rzeczowej potrzeby. Uniwersytet Jagielloński wskazuje, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych nagrania posiedzeń ww. organów w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego stanowią źródło informacji publicznej z tych posiedzeń jedynie jeżeli: 1) protokół nie został sporządzony, 2) o ile materiały te w pełni rejestrują obrady. Zgodnie z par 7 ust. 2 Regulaminu Rad Dyscyplin stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 r. posiedzenia Rad Dyscyplin oraz Senatu UJ są protokołowane. Zatem ewentualne nagrania są wyłącznie materiałami pomocniczymi i wewnętrznymi i w konsekwencji nie stanowią informacji publicznej. Wykorzystanie ewentualnych nagrań ww. posiedzeń podlega wymogom prawa powszechnie obowiązującego, a takie nagrania mogą służyć jedynie sporządzeniu stosownych protokołów.

 

 

4.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenie zdalne rady naukowej instytutu może być rejestrowane. Rejestracja posiedzenia może następować w formie wizualnej i dźwiękowej, lub dźwiękowej, lub tekstowej. Zapis elektroniczny z posiedzenia zdalnego, o którym mowa w ust. 6, stanowi postawę opracowania protokołu.

Po sporządzeniu protokołu, zatwierdzeniu i podpisaniu go przez uprawnione osoby, nagranie usuwa się ze wszelkich nośników, na których było zapisane. Przewodniczący danego podmiotu kolegialnego sporządza adnotację o usunięciu nagrania w protokole.

Kwestię prowadzenia obrad rady naukowej reguluje par 30 Regulaminu obrad Senatu UJK, stanowiącego załącznik nr 8 do Statutu UJK, mający zastosowanie do obrad rady naukowej instytutu. Natomiast kwestię posiedzeń zdalnych reguluje zarządzenie nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie określania szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, którego tekst jednolity stanowi załącznik do zarządzenia nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 lipca 2020 roku.

6.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Rada Dziedziny właściwa dla dyscypliny

Posiedzenia rady są protokołowane. Stanowią o tym "Zasady działania organów kolegialnych Uniwersytetu" (załącznik do Statutu): "32. Obrady organów kolegialnych są protokołowane. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu". 

Protokoły są przechowywane w Biurze ds. Stopni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Nie dotyczy

7.

Uniwersytet Łódzki

Zgodnie z § 31 ust. 1 obowiązującego Statutu UŁ: „W Uniwersytecie działają komisje do spraw stopni naukowych jako organy Uniwersytetu powołane do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, a także do prowadzenia postępowań, o których mowa w art. 327 ust. 4 i art. 328 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)".

Posiedzenia organów nadających stopnie naukowe nie są nagrywane, ale zgodnie z  § 8 regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim zatwierdzonym Uchwałą nr 787 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 6 lipca 2020r.: „1a. Posiedzenie komisji doktorskiej, w tym posiedzenie niejawne, o którym mowa w ust. 5, jest utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym należy uprzedzić osoby uczestniczące w posiedzeniu. 1b. Posiedzenie komisji doktorskiej, o którym mowa w art. 191 ust. 1a ustawy, jest utrwalane za pomocą urządzenia lub oprogramowania rejestrującego co najmniej dźwięk, o czym należy uprzedzić osoby uczestniczące w posiedzeniu. 1c. Przewodniczący komisji wyznacza osobę odpowiedzialną za utrwalenie zapisu, o którym mowa w ust. 1a-1b, oraz za trwałe usunięcie utrwalonego zapisu, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1d zdanie drugie. Utrwalenie zapisu następuje za pomocą urządzeń i środków technicznych wykorzystujących technikę cyfrową, pozwalających na utrwalenie tego zapisu na informatycznym nośniku danych. Urządzenia, środki techniczne i informatyczne nośniki danych, o których mowa w zdaniu drugim, zapewniają: 1) integralność zapisu; 2) kopiowanie zapisu pomiędzy urządzeniami, środkami technicznymi i informatycznymi nośnikami danych; 3) zabezpieczenie zapisu, w szczególności przed utratą lub nieuzasadnioną zmianą; 4) odtworzenie zapisu także przy użyciu urządzeń i środków technicznych korygujących lub wzmacniających utrwalony dźwięk lub obraz; 5) udostępnienie zapisu na informatycznym nośniku danych; 6) możliwość bieżącej kontroli dokonywanego zapisu. 1d. Utrwalony zapis, o którym mowa w ust. 1a-1b, przechowuje się w systemie teleinformatycznym w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia komisji doktorskiej oraz zapewnienia możliwości jego weryfikacji przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny. Z zastrzeżeniem ust. 1e zdanie drugie, utrwalony zapis trwale usuwa się z systemu teleinformatycznego po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji kończącej postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. 1e. Utrwalony zapis, o którym mowa w ust.1a-1b, udostępnia się osobie, która ubiega się o stopień doktora, za pomocą konta w systemie teleinformatycznym albo kopii zapisanej na informatycznym nośniku danych. W razie wniesienia przez osobę, która ubiega się o stopień doktora, odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, utrwalony zapis przekazuje się RDN w terminie, o którym mowa w art. 193 ust. 3 ustawy". Zgodnie z § 12 ust. 10a regulaminu: „Do posiedzenia komisji habilitacyjnej, w tym do kolokwium habilitacyjnego, stosuje się odpowiednio § 8 ust. 1a-1e niniejszego regulaminu".

odpowiedź w punkcie 2

Odpowiedź w punkcie 2

8.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rady Naukowe Instytutów

Spośród dwudziestu trzech Instytutów Naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wyłącznie niektóre Rady Naukowe Instytutów nagrywają posiedzenia prowadzone w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Nagrania wykonywane są na potrzeby sporządzenia protokołu, po czym niezwłocznie zostają skasowane i trwale usunięte. Do czasu przygotowania protokołu, nagrania zapisane w pliku przechowywane są na ściśle określonym komputerze upoważnionego pracownika Uniwersytetu. Archiwizacja i przechowywanie nagrań dokonywane są zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa i aktami wewnętrznymi Uniwersytetu oraz poszanowaniem ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych.

Cztery Rady Naukowe dodatkowo wprowadziły regulamin wewnętrznego funkcjonowania, których treść zostaje udostępniona zgodnie z wystosowanym wnioskiem.

9.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiednia Rada Dyscypliny Naukowej

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Statutu z posiedzeń Rady sporządza się  protokół zawierający krótki opis przebiegu obrad. Ewentualne nagrania na potrzeby sporządzenia protokołu należy  traktować jako dokument wewnętrzny (analogicznie do notatki z  posiedzenia).

Nagrania do czasu przyjęcia protokołu (czyli kolejnego  posiedzenia Rady) są przechowywane w formie elektronicznej na  zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich systemie lub sprzęcie  informatycznym.

Są to ogólne, wynikające z RODO zasady, nie ma w tej  chwili na UMK specjalnych regulacji dotyczących nagrań ciał  kolegialnych.

10.

Uniwersytet Opolski

Rada Naukowa

Posiedzenia Rady Naukowej UO, jak i posiedzenia komisji habilitacyjnej mogą być przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku - z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. W takim przypadku zaznacza się ten fakt w protokole i dołącza do protokołu zapis transmisji na informatycznym nośniku danych, jako jego integralną część.

 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w postępowaniach awansowych zawarte są w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz klauzuli informacyjnej http://awanse.uni.opole.pl/klauzula-informacyjna-rodo/

11.

Uniwersytet Rzeszowski

Rady Naukowe: Rada Naukowa Kolegium Nauk Przyrodniczych i Kolegium Nauk Humanistycznych. 

Posiedzenia Rady Naukowej Kolegium Nauk Przyrodniczych są nagrywane. Regulamin Rady Naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych przewiduje jedynie obowiązek protokołowania posiedzeń Rad Naukowych.

Nagrania z posiedzeń zdalnych Rady Naukowej Kolegium Nauk Przyrodniczych są przechowywane na płycie cd/dvd wraz z całą dokumentacją z posiedzenia. Nie określono czasu przechowywania nagrań.

Informacja o nagrywaniu posiedzeń zdalnych zostaje przekazana członkom Rady Naukowej Kolegium Nauk Przyrodniczych. Zgodnie z regulaminem Rady Naukowej Kolegium Nauk Przyrodniczych §9 ust. 3 pkt e) protokół z posiedzenia rady zawiera m.in. załączniki w postaci m.in. materiałów będących przedmiotem obrad, materiałów pomocniczych. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) wprowadza się następujące zmiany: w art. 22 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Posiedzenia rady uczelni mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań."; w art. 31 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Posiedzenia senatu mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań."

12.

Uniwersytet Szczeciński

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego zostały określone w Dziale VI Wykonywania uprawnień w zakresie nadawania stopni naukowych – Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego – załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego (ujednolicona wersja Statutu US znajduje się na stronach BIP US).

Posiedzenia, organów, o których mowa w pkt. 1 są nagrywane.

Nagrania z posiedzeń organów, o których mowa w pkt. 1 były i są przechowywane do czasu przygotowania protokołu z posiedzenia organu.

Zasady nagrywania i przechowywania nagrań  z posiedzeń  organów podejmujących rozstrzygnięcie w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego uregulowano w zarządzeniu nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

13.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rady Naukowe Instytutów (§ 36 ust. 3 Statutu) oraz Komisja interdyscyplinarna do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki zamiast rady naukowej właściwego instytutu, jeżeli w skład tej rady wchodzi mniej niż pięciu pracowników zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni (§ 38 ust. 2 Statutu);

Zgodnie z § 8 ust. 2 załącznika do Uchwały nr 93 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 marca 2021 r. w przedmiocie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej: Z przebiegu posiedzenia właściwego organu może być sporządzony zapis cyfrowy. Zapis cyfrowy sporządza się wyłącznie w celach roboczych dla ułatwienia sporządzenia protokołu z przebiegu posiedzenia i przechowuje się go do czasu zatwierdzenia protokołu przez właściwy organ.

Nagranie – zapis cyfrowy, jeśli jest sporządzone, przechowywane jest do czasu zatwierdzenia protokołu przez organ.

Stosuje się zasady opisane w pkt. 2; uchwałę nr 93 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 marca 2021 r. w przedmiocie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej wraz z załącznikiem przesyłam w załączeniu.

14.

Uniwersytet w Białymstoku

Rada Dyscypliny; w przypadku gdy nie powołano rady dyscypliny lub gdy działająca rada dyscypliny utraciła zdolność do wykonywania swoich zadań statutowych zadania te wykonuje Senat

Posiedzenia organów są nagrywane, jeżeli zgodnie ze Statutem rektor, w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w tym w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni wprowadzi możliwość zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających przeprowadzenie głosowań, w tym zapewnienie tajności głosowań w czasie rzeczywistym. Obecnie taka możliwość została wprowadzona do dnia 31 grudnia 2021 r.

W związku z tym, że posiedzenia odbywają się w trybie zdalnym na platformie blackboard, nagrania są tam przechowywane.

Sprawy te reguluje Zarządzenie nr 39 z 2020 r. Rektora Uniwersytetu w Białymstoku (link: https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2020/zarzadzenia-rektora/13100,Zarzadzenia-Rektora.html ).

15.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rada Naukowa Dyscypliny lub Senat

Może to być określone w wewnętrznych aktach danej Rady a w przypadku Senatu określa to statut UWM w Olsztynie. Dokumenty są dostępne w BIP UWM. (…) Należy zaznaczyć, że nagrania jeśli występują, głównie służą do celów sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady, po jego sporządzeniu i zatwierdzeniu są usuwane.

W zależności od decyzji poszczególnych Rad (wyrażonej w aktach wewnętrznych ich dotyczących) może być to określone. Należy zaznaczyć, że nagrania jeśli występują, głównie służą do celów sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady, po jego sporządzeniu i zatwierdzeniu są usuwane. Z przebiegu posiedzeń Rady jest sporządzany protokół, który zatwierdzany jest na kolejnym posiedzeniu. W odniesieniu do Senatu UWM z przebiegu posiedzenia organu kolegialnego sporządzany jest protokół w wersji pisemnej, który jest zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu zwyczajnym i archiwizowany zgodnie z właściwymi przepisami.

W.

16.

Uniwersytet Wrocławski

Rada Dyscypliny Naukowej

Obrady organów kolegialnych są protokołowane. Nagranie o ile jest tworzone, posiada charakter wewnętrzny, pomocniczy i nie stanowi protokołu w powyższym rozumieniu.

Nagranie o ile jest tworzone, posiada charakter wewnętrzny, pomocniczy i nie stanowi protokołu w powyższym rozumieniu.

Przepisy wewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego nie regulują kwestii nagrywania oraz przechowywania nagrań z posiedzeń Rad Dyscyplin Naukowych.

17.

Uniwersytet Zielonogórski

Senat

Zgodnie z § 5 ust. 13 Regulaminu obrad Senatu UZ, przyjętego uchwałą nr 158 Senatu UZ z dnia 31 marca 2021 r.: „Posiedzenie Senatu może być rejestrowane na potrzeby sporządzenia protokołu. W takim przypadku z posiedzenia Senatu sporządza się zapis cyfrowy. Ponadto zgodnie z § 9 obrad Senatu UZ „Posiedzenia senatu mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa." W myśl § 10 ust. 1 Regulaminu obrad Senatu UZ: „1. Zastosowanie procedury określonej w § 9  wymaga łącznego spełnienia następujących warunków: 1) transmisja posiedzenia Senatu odbywa się między uczestnikami w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem jednego z narzędzi informatycznych, umożliwiających rejestrację przebiegu obrad na potrzeby sporządzenia protokołu; 2) możliwa jest identyfikacja osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu oraz możliwe jest potwierdzenie ich uczestnictwa i stwierdzenie kworum; 3) możliwa jest wielostronna komunikacja, w ramach której osoby uprawnione do udziału w posiedzeniu mogą wypowiadać się w trakcie posiedzenia; 4) możliwe jest przeprowadzenie głosowania jawnego i tajnego w trakcie posiedzenia przy użyciu narzędzi informatycznych wskazanych w pkt 1".

W Uniwersytecie Zielonogórskim nagrywane są wszystkie posiedzenia Senatu UZ, a nagrania z posiedzeń Senatu są przechowywane na płytach CD w Biurze Organizacyjnym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W Uniwersytecie Zielonogórskim nie uregulowano (poza wskazanymi wyżej przepisami Regulaminu obrad Senatu UZ) zasad nagrywania i przechowywania nagrań z posiedzeń Senatu UZ.

18.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W zakresie organu, który nadaje albo odmawia nadania stopnia doktora habilitowanego kwestie te regulują następujące przepisy: art. 28 ust. 1 pkt 8 oraz art. 178 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) w zw. z art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1669 z późn. zm.), przepisy Uchwały Nr 200/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 r. oraz Uchwały Nr 304/2020 UKSW z dnia 19 listopada 2020 r., a także §29 ust. 2 i § 36 ust. 2 Statutu UKSW albo § 36 ust.1 pkt 3 Statutu UKSW.

W zakresie nagrań z posiedzeń Senatu UKSW kwestie te reguluje Rozdział 3 i Rozdział 8 Regulaminu Senatu UKSW, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 90/2020 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2020 r.

Treść uchwał z pkt 1 w formacie pdf dostępna pod adresem: 1) https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4523; 2) https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5637; 3) https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5798.

Treść uchwały z pkt 2 w formacie pdf dostępna pod adresem: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5152

Uczelnie techniczne

1.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rady Dyscyplin

Nagrywanie posiedzeń rad dyscyplin nie jest obligatoryjne i ma charakter pomocniczy.

Mając na względzie pomocniczy charakter nagrań, nie określono wytycznych w zakresie sposobu przechowywania oraz czasu w jakim nagrania powinny być przechowywane.

Nie ma regulacji w tym zakresie.

2.

Politechnika Białostocka

Senat

Posiedzenia Senatu Politechniki Białostockiej są nagrywane jedynie w celu pomocy przy sporządzeniu protokołu z obrad, którego opracowanie jest obowiązkiem wynikającym ze Statutu Politechniki Białostockiej.

Nagrania z posiedzeń Senatu Politechniki Białostockiej są przechowywane na komputerze służbowym pracownika Działu Zarządzania Politechniki Białostockiej przez okres niezbędny do opracowania protokołu z obrad Senatu Uczelni. Protokół jest sporządzany do dnia kolejnego posiedzenia Senatu Uczelni, które zgodnie ze Statutem Politechniki Białostockiej jest zwoływane nie rzadziej niż raz na dwa miesiące (z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych), po czym nagrania te są usuwane. Dodatkowo należy wskazać, że w historii Politechniki Białostockiej od kiedy Senat Uczelni nadają stopień doktora habilitowanego, nie było sytuacji, aby odmówiono tego stopnia, z tych względów takich nagrań Uczelnia nie posiada.

W Politechnice Białostockiej nie istnieją regulacje stanowiące o zasadach nagrywania i przechowywania nagrań z posiedzeń Senatu Politechniki Białostockiej.

3.

Politechnika Gdańska

Rady dyscyplin/dziedzin naukowych

Niektóre z Rad korzystają z opcji nagrywania.

Nagrania te mają jedynie charakter roboczy i wewnętrzny. Wykorzystywane są pomocniczo podczas sporządzenia protokołów, które stanowią urzędowy zapis przebiegu obrad.

Na Politechnice Gdańskiej nie ma aktu prawnego regulującego zasady nagrywania posiedzeń w/w organów.

4.

Politechnika Koszalińska

Senat

Posiedzenia Senatu PK nie są nagrywane, na uczelni nie wprowadzono takiego obowiązku w żadnym akcie prawnym.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5.

Politechnika Lubelska

Rada Dyscypliny Naukowej

Posiedzenia organu w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiskowa, górnictwo i energetyka są nagrywane i przechowywane wraz z dokumentacją sprawy w wydzielonym pomieszczeniu. Posiedzenia organu w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika - nie są nagrywane.

Czas przechowywania nie jest określony.

Rada DN nie posiada wewnętrznych uregulowań w tym zakresie. Obecnie trwają prace nad regulacją postępowania w tym zakresie.

6.

Politechnika Łódzka

Senat oraz 6 Rad ds. Stopni Naukowych

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem nie ma obowiązku nagrywania posiedzeń powyższych organów w związku z czym sporządza się protokół z każdej czynności postępowania mającej znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7.

Politechnika Poznańska

Rady Dyscyplin

Zgodnie z obowiązującymi na Uczelni przepisami obrady organów kolegialnych są nagrywane i protokołowane.

O sposobie, czasie oraz formie przechowywania nagrań decydują poszczególne rady dyscyplin.

Zasady działania organów kolegialnych Uczelni zostały określone w załączniku nr 6 do Statutu Politechniki Poznańskiej, gdzie w punkcie 25 zapisano "25. Obrady organu kolegialnego są nagrywane i protokołowane". Statut PP jest dostępny na stronie BIP pod adresem https://bip.put.poznan.pl/pl/przepisy-ogolne/statut-politechniki-poznanskiej-2020

8.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Rady Dyscyplin − w zakresie posiadanych przez Uczelnię uprawnień.

Posiedzenia rad dyscyplin nie są rejestrowane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

9.

Politechnika Śląska

Rady Dyscyplin

Kwestie nagrywania oraz ewentualnego przechowywania nagrań pozostają we właściwości każdej z jedenastu rad dyscyplin, a zbiorcze zestawienie stosowanych praktyk przedstawia tabela określona w załączniku do niniejszego pisma.

Par. 2 ust. 10 Regulaminu funkcjonowania rad dyscyplin naukowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 113/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 listopada 2019 r. (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 410), w brzmieniu: Za zgodą wszystkich członków rady obecnych na posiedzeniu jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz" określa ogólną zasadę dopuszczającą możliwość rejestrowania posiedzeń.

Par 122 Statutu Politechniki Śląskiej stanowi, że: "W uzasadnionych przypadkach posiedzenia organów Uczelni, także posiedzenia innych gremiów opiniodawczo-doradczych, o których mowa w niniejszym Statucie, we wszystkich sprawach, w tym w sprawach wyborów organów Uczelni, mogą być prowadzone przy użyciu systemu głosowań zdalnych zapewniających odpowiednią autoryzację osób uprawnionych do głosowania i gwarantującego zachowanie tajności głosowania".

10.

Politechnika Warszawska

Rady Naukowe Dyscyplin

Posiedzenia Rad Naukowych Dyscyplin są nagrywane i przechowywane co do zasady do czasu sporządzenia protokołu z nagrywanego posiedzenia.

Miejscem przechowywania nagrań jest Ms Teams bądź komputer służbowy.

Zasady nagrywania i przechowywania nagrań z posiedzeń organów nie zostały uregulowane w żadnym wewnętrznym prawnym akcie uczelni.

11.

Politechnika Wrocławska

Rada Dyscypliny Naukowej

Uczelnia nie praktykuje nagrywania posiedzeń organu.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

12.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Rada Naukowa Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Posiedzenia w sprawie nadania (odmowy nadania) stopnia doktora habilitowanego, nie są nagrywane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

13.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Senat

Posiedzenia Senatu są nagrywane przez protokolantkę wyłącznie w celu przygotowania protokołu z posiedzenia.

Nagrania są przechowywane na dysku komputera jedynie do czasu następnego posiedzenia Senatu i zatwierdzenia przygotowanego protokołu.

Uczelnia nie uregulowała zasad nagrywania i przechowywania nagrań posiedzeń organu podejmującego rozstrzygnięcie w przedmiocie nadania (odmowy nadania) stopnia doktora habilitowanego.

14.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Senat

Posiedzenia organu nie są nagrywane. Są protokołowane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Uczelnie przyrodnicze

1.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rady Dyscyplin

Posiedzenia nie są nagrywane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rady Dyscyplin

Nie.

Nie dotyczy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie posiada regulacji dotyczących zasad nagrywania i przechowywania nagrań posiedzeń rad dyscyplin.

3.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rada Dyscypliny

Nie ma takiego obowiązku, ale dla celów techniczno-organizacyjnych mogą być one nagrywane. Formalnym dokumentem obowiązującym w zakresie udokumentowania przebiegu posiedzenia jest protokół pisemny.

Nagrania są przechowywane na zasadach analogicznych do przechowywania nagrań z posiedzeń Senatu tj. zgodnie z par 11 załącznika nr 6 do Statutu Uniwersytetu Rolniczego Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nagrania są przechowywane na zaszyfrowanym dysku.

Ogólne zasady dokumentowania posiedzeń Rady Dyscypliny są zapisane w Załączniku nr 6 do Statutu uczelni. Statut Uczelni oraz uchwały Senatu znajdują się na stronie internetowej uczelni, w Biuletynie Informacji Publicznej. Przechowywanie pisemnej dokumentacji dotyczącej posiedzeń Rady Dyscypliny odbywa się zgodnie z zasadami Instrukcji Kancelaryjnej.

4.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rada Naukowa Dyscypliny

Posiedzenia Rad Naukowych Dyscyplin nie są nagrywane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rady Dyscyplin

Posiedzenia organów mogą być nagrywane zgodnie ze stosownymi zapisami par. 29 pkt 3a Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: "Posiedzenia Rady Uczelni mogą być przeprowadzane zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę i rejestrację ich przebiegu oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań. Przy braku możliwości zapewnienia tajności głosowań, posiedzenie może odbyć się w trybie określonym w zdaniu poprzednim z wyłączeniem głosowań tajnych, które przeprowadza się niezwłocznie na najbliższym posiedzeniu spełniającym wymogi zapewnienia tajności głosowań".

Zgodnie z politykami bezpieczeństwa, dane osobowe (w tym nagrania z wizerunkiem osób fizycznych) mogą być przechowywane w SGGW tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu, po tym czasie, jeśli nie ma podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania (przechowywania), są usuwane. Zasada ta została wskazana w Polityce Prywatności SGGW dostępnej publicznie na stronie internetowej SGGW oraz wewnętrznych regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych. Ponadto zgodnie z wewnętrznym uregulowaniem wszelkie nagrania realizowane w SGGW wymagają pisemnej zgody Rektora.

Przypadki i zasady rejestracji posiedzeń organów uregulowane zostały w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który jest publicznie udostępniony na BIP SGGW.

Uczelnie ekonomiczne

1.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Rada Naukowa danej dyscypliny naukowej. W szczególnych przypadkach związanych z ograniczoną liczbą osób uprawnionych do wejścia w skład Rady Naukowej (mniejsza niż 12) kompetencja ta przysługuje Senatowi Uczelni.

Dokumentowaniu przebiegu obrad organu kolegialnego SGH służy wyłącznie protokół (§ 71 i 72 Statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). Ewentualne nagrania, zarządzane w miarę potrzeby przez Przewodniczącego posiedzenia, prowadzone bywają wyłącznie na potrzeby techniczne sporządzania wyczerpującego protokołu. W ten sposób postępuje się na posiedzeniach Senatu SGH.

Po sporządzeniu protokołu nie przewiduje się przechowywania i korzystania z nagrań jako źródeł dokumentacyjnych.

Wewnętrzne akty prawne SGH nie przewidują nagrywania przebiegu posiedzeń organów kolegialnych Uczelni, w tym Senatu SGH i Rad naukowych, jak również przechowywania bądź udostępniania plików zawierających odnośne nagranie.

2.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komitety naukowe powoływane odrębnie dla każdej z dyscyplin naukowych, w których Uniwersytet posiada uprawnienie do nadawania stopni naukowych.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Naukowego (§7 pkt.3) z przebiegu posiedzenia Komitetu Naukowego może być sporządzony zapis cyfrowy, który przechowuje się do momentu przyjęcia protokołu z posiedzenia. W związku z powyższym zapisem Przewodniczący lub członkowie Komitetu mogą wnioskować o nagrywanie posiedzenia.

Zgodnie z Regulaminem jeśli są nagrywane to są przechowywane do momentu przyjęcia protokołu z posiedzenia. Nagrania są przechowywane na dysku google (dostęp tylko i wyłącznie dla osób uprawnionych).

Na podstawie Regulaminu Komitetu Naukowego przyjętego uchwałą (w załączniku dwa Regulaminy: Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i finanse oraz Nauk o zarządzaniu i jakości).

3.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rady Dyscyplin Naukowych

W żadnym z aktów prawa wewnętrznego Uczelni nie zawarto wymogu nagrywania posiedzeń Rad Dyscyplin. Posiedzenia Rad Dyscyplin są protokołowane.

Nie dotyczy

Uczelnia nie posiada regulacji prawnych dotyczących zasad nagrywania i przechowywania nagrań z posiedzeń Rad Dyscyplin.

4.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rada Awansów Naukowych

Posiedzenia Rady Awansów Naukowych są rejestrowane  wyłącznie dla celu sporządzenia protokołów w formie pisemnej i ich ewentualnej weryfikacji, w przypadku zgłoszenia przez członków RAN zastrzeżeń co do treści protokołu albo przebiegu czynności opisanej w protokole, czyli mają charakter wyłącznie roboczy.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Uczelnie pedagogiczne

1.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rada ds. Nadawania Stopni Naukowych i Stopni w Zakresie Sztuki

Posiedzenia Rady nie są nagrywane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Rady Dyscypliny

Posiedzenia Rad Dyscyplin nie są nagrywane.

Posiedzenia Rad Dyscyplin nie są nagrywane.

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nie ma konkretnych uregulowań dotyczących nagrywania, czy przechowywania nagrań z posiedzeń Rad Dyscyplin. Obowiązuje zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-32/2020 w sprawie przeprowadzania posiedzeń organów Uczelni oraz innych jej ciał kolegialnych z wykorzystaniem technologii informatycznych. Zarządzenie wskazuje jedynie możliwość przeprowadzenia obrad przy wykorzystaniu technologii informatycznych, które zapewniają kontrolę przebiegu i dają możliwość rejestracji oraz pozwalają na przeprowadzenie tajnych głosowań.

3.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Senat

Posiedzenia Senatu UPH nie są nagrywane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Senat

Tak, posiedzenia organu są nagrywane w formie audio.

Tak, nagrania są przechowywanie na okres potrzebny do sporządzenia protokołu. Nagrania są przechowywane na szyfrowanym dysku, do którego dostęp mają pracownicy Biura Prawno-Organizacyjnego.

Nagrania posiedzeń Senatu są sporządzone pomocniczo w celu sporządzenia protokołu z posiedzeń Senatu. Obsługę administracyjną posiedzeń Senatu realizuje Biuro Prawno-Organizacyjne, zgodnie z przepisami Regulaminu Organizacyjnego. Nie istnieje akt prawny regulujący zasady nagrywania i przechowywania nagrań posiedzeń Senatu.

Uczelnie medyczne

1.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rady Dyscyplin Naukowych

Posiedzenia Rad Dyscyplin są nagrywane.

Nagrania są przechowywane przez okres 3 miesięcy na dyskach sieciowych poszczególnych biur Rad Dyscyplin.

Kwestię nagrywania i przechowywanie nagrań z posiedzeń Rad Dyscyplin Naukowych UWM uregulowano w "Zasadach zwoływania posiedzeń i pracy organów kolegialnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu" stanowiących załącznik nr 5 do statutu UWM (tj. uchwała 2090 Senatu UWM z dnia 19 grudnia 2019 r.) oraz par. 10 ust. 1 Regulaminu Rad Dyscyplin w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (załącznik do zarządzenia nr 276/XVI R/2020 Rektora UWM w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Rad Dyscyplin w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2020 r.).

2.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Senat

Posiedzenia Senatu są nagrywane.

Nagrania są przechowywane w Biurze Rektora, w celu sporządzenia protokołu i wyłącznie do czasu jego sporządzenia, a po sporządzeniu protokołu nagrania są kasowane.

Zasady nagrywania i przechowywania nagrań posiedzeń Senatu nie są uregulowane w żadnym akcie prawnym Uczelni.

3.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rada ds. Stopni Naukowych

Posiedzenia organów nie są nagrywane ze względu na brak takiego wymogu w przepisach prawa powszechnego i nie wprowadzenie go w przepisach wewnętrznych uczelni.

Z uwagi na fakt, że posiedzenia Rady ds.. Stopni Naukowych nie są nagrywane, nie są przechowywane takie nagrania.

Nagrywanie posiedzeń odpowiednich Rad ds. Stopni Naukowych z uwagi na brak potrzeby tworzenia takich nagrań, nie zostały uregulowane prawem wewnętrznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

4.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Rada Naukowa

Tak, Posiedzenia Rady Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi są nagrywane.

Nagrania są przechowywane w formacie MP4 na serwerach Uczelni i stanowią załącznik do protokołów z Posiedzeń komisji, które są przygotowywane w formie pisemnej i podlegają zasadom przechowywania i archiwizowania zgodnymi z regulacjami obowiązującymi w uczelni.

Nagrania są jedynie materiałem uzupełniającym.

5.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Rada Naukowa Dyscypliny

Obrady Rad Naukowych nie są nagrywane. Są protokołowane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rada Dziedziny Naukowej, Rada Dyscypliny Nauk Medycznych, Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu

Zgodnie z Regulaminami ww. Organów przebieg posiedzenia może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku.

Rejestrację posiedzeń, do realizacji których Uczelnia była uprawniona są przechowywane z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Nagrania przechowywane są przez ustalony zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych określonych w art. 5 RODO. Nagrania przechowywane są zgodnie  zobowiązującymi przepisami.

Zasady nagrywania i przechowywania nagrań posiedzeń Organów Kolegialnych Uczelni regulują akty wewnętrzne Uczelni i przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rada Dyscypliny Naukowej. Zgodnie z zapisami §59 Statutu WUM w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym działają Rady Dyscyplin Naukowych: 1) Rada Dyscypliny Nauk Medycznych, 2) Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, 3) Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu.

Zgodnie §14 ust. 5 REGULAMINU RAD DYSCYPLIN NAUKOWYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora WUM Nr 75/2020 Rektora WUM z dnia 27.04. 2020 r. posiedzenia w toku postępowań o nadanie stopnia naukowego mogą odbywać się w siedzibie Uczelni lub z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

Nagranie z posiedzenia Rady Dyscypliny w toku postępowań o nadanie stopnia naukowego przechowywane jest na dysku sieciowym Działu Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów, do momentu sporządzenia przez Członka Rady wskazanego przez Przewodniczącego protokołu z posiedzenia Rady.

Zasady nagrywania i przechowywania nagrań posiedzeń Rady Dyscypliny stanowią wewnętrzne ustalenia Działu Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów.

Uczelnie Morskie

1.

Uniwersytet Morski w Gdyni

Senat

Posiedzenia Senatu nie są nagrywane, zgodnie z par. 17 ust. 13 pkt 9 Statutu formą dokumentowania przebiegu posiedzeń jest protokołowanie.

Informacje uregulowane są w statucie Uczelni, który dostępny jest na stronie podmiotowej BIP: https://bip.umg.edu.pl/statut

Brak odpowiedzi

2.

Akademia Morska w Szczecinie

https://bip.am.szczecin.pl/

Prawo wewnętrzne Akademii morskiej w Szczecinie nie przewiduje nagrywania posiedzeń tego organu. Nie posiadamy w tym zakresie żądnego dokumentu.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Uczelnie resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji

1.

Akademia Sztuki Wojennej

Rada Dyscypliny Naukowej.

Posiedzenia Rady są nagrywane – co wynika z Regulaminu Rady Dyscypliny.

Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji w sprawie nadania (odmowy nadania) stopnia doktora habilitowanego, w tym w formie zapisów z przebiegu posiedzeń Rady odbywa się na zasadach określonych w wewnętrznych przepisach obowiązujących w tut. Uczelni.

Brak odpowiedzi

2.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

7 Rad Dyscyplin Naukowych

Posiedzenia Rad Dyscyplin nie są nagrywane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Senat

Tak

Nie

Na podstawie par. 18 ust. 2 statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie posiedzenia Senatu są protokołowane i mogą być rejestrowane w sposób umożliwiający odtworzenie dźwięku lub obrazu. Zgodnie z par. 24 ust. 2 Regulaminu Senatu przebieg posiedzenia Senatu jest rejestrowany elektronicznie w celach związanych z opracowaniem protokołu posiedzenia. Powyższe dokumenty umieszczane są na stronie internetowej Uczelni: www.wspol.edu.pl

Akademie wychowania fizycznego

1.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Rada Naukowa Akademii

Posiedzenia Rady Naukowej Akademii są nagrywane. Zgodnie z Regulaminem Rady Naukowej wprowadzonego uchwałą nr 1 Rady Naukowej Akademii  Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego z dnia 29 października 2020 roku, par. 10 dokumentacja przebiegu posiedzenia ust. 1 "Przebieg posiedzenia Rady Naukowej Akademii jest rejestrowany za pomocą urządzenia utrwalającego dźwięk lub dźwięk i obraz w przypadku, gdy posiedzenie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej".

Ust. 2 "Nagranie, o którym mowa w ust. 1, służy wyłącznie do sporządzenia pisemnego protokołu posiedzenia i jest usuwane niezwłocznie po przyjęciu protokołu przez Radę Naukową Akademii. Z czynności usunięcia nagrania sporządza się notatkę, która winna zawierać co najmniej informację o miejscu i dacie usunięcia nagrania posiedzenia Rady Naukowej Akademii, imię i nazwisko osoby dokonującej usunięcia nagrania oraz jej czytelny podpis".

Dokumentem regulującym powyższe kwestie jest Statut Akademii oraz Regulamin Rady Naukowej Akademii. Regulamin Rady Naukowej Akademii jest udostępniony w BIP - uchwała RNA nr 1 z dnia 29 października 2020 r. Statut Akademii jest udostępniony w BIP na stronie Uczelni.

2.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rada Naukowa

Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i Rady Naukowej nagrywane jest na urządzeniach technicznych lub przy pomocy aplikacji Ms Teams, o czym wcześniej informuje Członków Komisji Przewodniczący Rady Naukowej lub Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej.

Nagrania mają miejsce wyłącznie w celu sporządzenia protokołu. Przechowywane są na dysku w pamięci komputera, a po sporządzeniu protokołu nagrania zostają skasowane.

W regulaminie Rady Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie (dział V, § 9, pkt 5) znajduje się postanowienie dotyczące nagrywania posiedzeń za pomocą urządzeń technicznych. Zasady nagrywania i przechowywania posiedzeń nie są odrębnie uregulowane w akcie prawnym Uczelni. Zastosowanie mają w tym przypadku przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego, a w zakresie ochrony danych osobowych również przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Senat

Posiedzenia Senatu mogą być nagrywane i korzystamy z tego przyzwolenia członków Organu. Nagrania pozwalają na sporządzenie rzetelnego protokołu. Są dowodem i gwarantem tej rzetelności.

Nagrania z posiedzenia Senatu są przechowywane nie krócej niż do dnia przeprowadzenia głosowania w sprawie zatwierdzenia treści protokołu z nagranego posiedzenia Organu. Przewodniczący Senatu podejmuje decyzję w przedmiocie ewentualnego dalszego przechowywania nagrań (np. dla celów dowodowych). Nagrania przechowywane są w zamkniętej szafie, do której dostęp ma bardzo ograniczony krąg osób (Rektor, pracownik odpowiedzialny za sprawy związane z organizacją posiedzeń Senatu).

Brak jest ogólnouczelnianych uregulowań dotyczących nagrywania posiedzeń (obrazu i głosu). Możliwość nagrywania może wynikać z regulaminu organu, komisji czy też innego gremium. Można też dokonać tej czynności w oparciu o decyzję przewodniczącego danego zespołu, przy aprobacie jego członków. Brak regulacji w zakresie nagrywania posiedzeń nie przekreśla możliwości ich rejestracji. Można to robić przy uszanowaniu obowiązujących w Uczelni przepisów, które pomimo ich rozproszenia, nakreślają zakres dozwolonych czy też koniecznych działań w przedmiotowym zakresie.

4.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Senat

Posiedzenia Senatu są nagrywane.

Nagrania są przechowywane na zabezpieczonym komputerze. Dokumenty z posiedzeń, protokoły, uchwały a także nagrania posiadają kategorię archiwalną "A".

Zgodnie z par. 60 ust. 1. Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach obrady Senatu są protokołowane. Termin przechowywania nagrań posiedzeń został określony w Instrukcji Archiwalnej Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach. Zgodnie z par. 3 Instrukcji Archiwalnej nagrania są przechowywane wieczyście.

Uczelnie artystyczne

1.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rada Dyscypliny Artystycznej

Posiedzenia Rady Dyscypliny Artystycznej nie są nagrywane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Komisja do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki 

Posiedzenia organu zgodnie z paragrafem 35 ust. 7 Statutu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi są nagrywane wyłącznie w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

 

 

3.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Rada Dyscypliny Sztuki Muzyczne

Jeżeli posiedzenie Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne odbywa się zdalnie jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Nagrania są przechowywane, ale tylko przez okres przygotowania protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne, jego akceptacji przez wszystkich uczestników i podpisania. Następnie są usuwane. Nagrania są przechowywane w formie elektronicznej, w sposób uwarunkowany technicznymi warunkami narzędzie używanego do przeprowadzenia posiedzenia w trybie zdalnym.

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przyjęto zasadę, iż posiedzenia organów kolegialnych mogą być nagrywane dla celów sporządzenia protokołu z posiedzenia. Nagrania przebiegu posiedzeń są wykonywane każdorazowo za uprzednią zgodą wszystkich uczestników posiedzenia organu kolegialnego, a po zatwierdzeniu protokołu tego posiedzenia usuwane.

4.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Rada do spraw nadawania stopni.

Posiedzenia Rady nie są nagrywane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5.

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Rada do Spraw Dyscypliny - Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Posiedzenia Rady są nagrywane na potrzeby sporządzenia pisemnego protokołu z obrad ww. organu.

(...) nagrania są przechowywane w celu sporządzenia formy pisemnej, 4) nagrania przechowywane są w okresie jw., 5) nagrania są przechowywane na komputerze stacjonarnym pracownika uczelni, zabezpieczonym hasłem dostępu, który jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu z obrad Rady i posiada uprawnienia do przetwarzania danych osobowych.

Każdorazowo przed rozpoczęciem nagrywania obrad Rady, jej Przewodniczący zwraca się do obecnych członów o wyrażenie zgody na dokonanie nagrania na potrzeby sporządzenia protokołu.

6.

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 

Posiedzenia Senatu Akademii odbywają się obecnie w trybie zdalnym, a ich przebieg jest nagrywany. 

Nagrania, o których mowa w pkt. 2 ściągane są z platformy Ms Teams i przechowywane są następnie na lokalnym serwerze plików aMuz z odpowiednio zabezpieczonym dostępem przez okres dwóch lat. Po upływie wskazanego okresu przekazywane są do archiwum. Po przekazaniu nagrania do archiwum uczelnianego, płyta stanowiąca załącznik do protokołu z posiedzenia Senatu klasyfikowana jest wraz z nim jako kategoria A (materiały archiwalne) przechowywane wieczyście. 

Nie ma odrębnego wewnętrznego aktu prawnego, który regulowałby kwestie przechowywania nagrań z posiedzeń Senatu poświęconych sprawom związanym z nadaniem (bądź odmową nadania) stopnia doktora habilitowanego. Płyty zawierające nagranie przechowywane są zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

7.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Rada Dyscypliny Artystycznej

Posiedzenia Rady są protokołowane, ich treść zatwierdzana przez członków RDA w drodze głosowania.

Przepis aktu wewnętrznego - Regulamin RDA w par. 5, pkt 5. stanowi: "za zgodą wszystkich członków RDA obecnych a posiedzeniu, jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku". W przypadku rejestrowania posiedzenia przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku, nagranie traktowane jest jako element dokumentacji danego postępowania, stanowi jego część i jest zabezpieczane oraz przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentacji postępowań.

Po zakończeniu procedury, dokumentacja jest przekazywana do archiwum ASP we Wrocławiu, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego, zwanej dalej instrukcją archiwalną i jest przechowywana bezterminowo.

8.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Rada ds. Stopni

Posiedzenia Rady ds. Stopni zgodnie z zapisami Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, mogą być rejestrowane elektronicznie. W 2021 r. odbyły się dwa posiedzenia organu nadającego stopień doktora habilitowanego i nie były one nagrywane.

Jak wspomniano wyżej, posiedzenia organu nadającego stopień doktora habilitowanego nie są nagrywane. 

Posiedzenia Rady ds. Stopni przeprowadzane są zgodnie z zapisami Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w szczególności z załącznikiem nr 2, w którym § 11 reguluje kwestie dokumentacji posiedzeń m.in. Rady ds. Stopni.

9.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Rada ds. stopni Akademii Sztuk Pięknych

W celu sporządzenia protokołu każde posiedzenie Rady ds. stopni jest nagrywane o czym Przewodniczący informuje uczestników posiedzenia przed jego rozpoczęciem. Po przyjęciu protokołu przez Radę nagranie jest kasowane.

W wypadku posiedzeń zdalnych, które są przeprowadzane przy użyciu platformy Webex umożliwiającej przeprowadzenie spotkania na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazu obrazu i dźwięku spotkania są nagrywane w ramach możliwości jakie daje ta platforma. Gdy posiedzenia odbywa się w regularnym trybie przebieg posiedzenia jest nagrywany za pomocą dyktafonu. Każdorazowo nagranie jest kasowane po przyjęciu przez członków Rady ds. stopni protokołu.

Zasady nagrywania i przechowywania nagrań posiedzeń organu, podejmującego rozstrzygnięcie w przedmiocie nadania (odmowy nadania) stopnia doktora habilitowanego zostały uregulowane w Regulaminie Rady ds. stopni Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi - paragraf 14.

10.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Rada Naukowa ds. stopni w dziedzinie sztuki

Wszystkie posiedzenia Rady Naukowej ds. stopni w dziedzinie sztuki są protokołowane. Z każdego siedzenia RN sporządza się protokół stanowiący zapis przebiegu  obrad (…). Co do zasady pracownik, który protokołuje posiedzenie Rady, w celu ułatwienia pracy związanej z protokołowaniem, zwyczajowo dokonuje nagrania z posiedzenia. Jest to wyłącznie materiał roboczy, wykorzystywany pomocniczo w celu sporządzenia protokołu. W toku posiedzenia sporządza się również notatki i adnotacje. Efekty tych czynności (z wyjątkiem protokołu) nie są dokumentami w rozumieniu administracyjnym i nie podlegają udostępnieniu publicznemu (dostęp do tego posiada tylko i wyłącznie protokolant).

Po sporządzeniu protokołu, nagranie, notatki jak i adnotacje są niezwłocznie niszczone, nie są nigdzie przechowywane. Powyższe czynności nagrywania przeprowadzane są na podstawie zatwierdzonej przez wszystkich członków RN "Procedury nagrywania posiedzeń Rady Naukowej ds. stopni w dziedzinie sztuki".

Powyższa procedura jest dokumentem wewnętrznym organu, zgodnie z którą "rola nagrania jest wyłącznie pomocnicza, pozwalająca uwzględnić następstwo czasowe wypowiedzi i stanowiąca uzasadnienie dla przyjętych konkluzji, co następnie znajduje pełne odzwierciedlenie w zapisach protokołu". Nagrania nie są udostępniane, służą jedynie wiernemu opisaniu przebiegu posiedzenia.

11.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Rada Dyscypliny

Tak, posiedzenia organu są nagrywane, ale nagrania wykorzystywane są tylko jako część dokumentacji, służą również sporządzeniu protokołu z posiedzenia. Nie są udostępniane na zewnątrz.

Nagrania są przechowywane na elektronicznych nośnikach danych (najczęściej CD) w dokumentacji papierowej z posiedzeń Rady Dyscypliny; w formacie wyżej opisanym przez okres przewidziany dla kategorii danego rodzaju spraw, najpierw w jednostce organizacyjnej obsługującej Radę Dyscypliny, następnie, zgodnie z właściwymi przepisami, w archiwum uczelni.

W uczelni uregulowano jedynie (Zarządzeniem Rektora) tryb działania organu w trybie zdalnym, w tym tryb podejmowania uchwał on-line z zachowaniem tajności głosowania, w sytuacji gdy tzw. tarcze antykryzysowe i rozporządzenia ministrów zezwalały jedynie na czasowe wykorzystywanie takiej formy prac Rady Dyscypliny. Obecnie regulacje te na stałe wprowadza ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jedna z tarcz zniosła przepis mówiący o obowiązku nagrywania, niemniej jednak Rada Dyscypliny nadal, dla celów proceduralnych i protokolarnych (umożliwiających również weryfikację osiąganych efektów kształcenia), zezwala na nagrywanie posiedzeń. Zasady są wypracowane w praktyce działania organu za zgodą wszystkich jej członków. Obecnie Akademia szykuje się do zmiany uchwały regulującej tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (po licznych zmianach przepisów i sugestiach, tak Rady Doskonałości Naukowej, jak i jednostek prowadzących szkolenia), więc być może pojawi się zapis regulujący nagrywanie posiedzeń Rady Dyscypliny.

12.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rada Dyscypliny

Posiedzenia organu nadającego ww. stopnie nie są  rejestrowane  Szczegółowe przepisy prowadzenia postępowań o nadanie ww. stopni  znajdują się na stronie internetowej ASP w Warszawie, pod adresem https://postepowaniaawansowe.asp.waw.pl/przepisy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

13.

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Senat

Posiedzenia Senatu są nagrywane.

Nagrania posiedzeń Senatu są przechowywane w pamięci komputera maksymalnie do kolejnego posiedzenia Senatu.

Nagrywanie posiedzeń Senatu odbywa się wyłącznie w celu sporządzenia pisemnego protokołu z posiedzenia Senatu, a następnie jest usuwane – nie podlega archiwizacji.

14.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Rada Dyscypliny w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki filmowe i teatralne

Tak. Celem nagrywania jest wyłącznie możliwość sporządzenia protokołów posiedzeń.

Nagrania są przechowywane w chmurze MS OFFICE 365 przypisanej do platformy Ms Teams, która służy do prowadzenia zdalnych posiedzeń Rady Dyscypliny. Przechowuje się je do czasu przyjęcia protokołów posiedzeń przez Radę Dyscypliny, nie później niż do posiedzenia rady następującego po zakończeniu danego postępowania. Protokoły posiedzeń przyjmowane są na kolejnym posiedzeniu Rady Dyscypliny następującym po posiedzeniu protokołowanym. Po tym posiedzeniu są protokoły są niszczone. Na dzień dzisiejszy Rada Dyscypliny prowadzi posiedzenia wyłącznie w trybie komunikacji elektronicznej. Uczestnicy posiedzeń są uprzedzani o nagrywaniu posiedzeń i o celu nagrania. 

Powyższe zasady uregulowano w Statucie Akademii wprowadzając poprawką par 41a) ust 1, 12 w Uchwale nr 20 – 2019/2020 W sprawie: zmiany Statutu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie wprowadzonego Uchwałą nr 25 – 2018/2019 Senatu z dnia 29 kwietnia 2019 r. (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 42 – 2018/2019 z dnia 23 września 2019 r., Uchwałą nr 10 – 2019/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r oraz Uchwałą nr 13 – 2019/2020 z 18 maja 2020r.)   Link do statutu: https://akademia.at.edu.pl/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/statut-2019-zmiana-28-09-2020.docx.pdf  oraz w par 9 ust 3 Regulaminu Rady Dyscypliny (w załączeniu) przyjętym uchwałą nr 71/2020 Rady Dyscypliny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Dyscypliny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

15.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Uczelniana Komisja ds. stopni, zgodnie z paragrafem 30 Statutu Uczelni.

Posiedzenia Uczelnianej Komisji ds. stopni są nagrywane.

Nagrania są przechowywane do czasu sporządzenia protokołów, na komputerze osoby odpowiedzialnej za obsługę administracyjną posiedzeń Uczelnianej Komisji ds. stopni.

Możliwość nagrania posiedzenia nie została uregulowana w żadnym akcie prawnym wewnętrznym Uczelni. Zgodę na nagranie posiedzenia muszą wyrazić wszyscy jego uczestnicy.

16.

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Senat

Posiedzenia senatu są nagrywane w celu sporządzenia pisemnego protokołu obrad.

Po sporządzeniu pisemnego protokołu z przebiegu posiedzenia, nagranie niezwłocznie jest usuwane.

Z uwagi na okoliczności, o których mowa w pkt 2 i 3 zasady nagrywania i przechowywania nagrań posiedzeń senatu nie zostały uregulowane.

Inne

1.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Rada Naukowa Dyscypliny

Tak

Nagrania są przechowywane do momentu sporządzenia przez Sekretarza Rady protokołu z posiedzenia Rady. Nagrania są przechowywane na serwerach należących do Microsoft, do których AKL posiada dostęp za pomocą One Drive i Sharepoint.

Zasady nagrywania zostały uregulowane zgodnie z polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz polityką prywatności Microsoft. Podczas nagrywania wszyscy użytkownicy są poinformowani o nagrywaniu komunikatem "Nagranie zostało rozpoczęte. To spotkanie jest nagrywane. Dołączając wyrażasz zgodę na jego nagrywanie. Zasady ochrony prywatności".

2.

Akademia WSB

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o zarządzaniu i jakość

Posiedzenia, które odbywają się zdalnie nie są obecnie rejestrowane, bowiem obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W okresie obowiązywania art. 178 ust.1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – o treści nakazującej rejestrację posiedzeń – były one rejestrowane. Obowiązek rejestracji wynikał wobec następującej treści przepisu: Posiedzenia właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań. Obecnie brzmienie przepisu nie nakazuje już rejestracji przebiegu posiedzeń: Posiedzenia właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 2)wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku - z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Tak – są przechowywane podobnie jak dokumentacja dotycząca postępowania (w tym protokoły w wersji papierowej) – za okres, kiedy art. 178 ust. 1a wymagał rejestracji posiedzeń, Przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tak jak pozostała dokumentacja dotycząca postępowania; Przechowywane są na dysku wewnętrznym w domenie uczelnianej, nagrania są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, dostęp do nich jest zaszyfrowany wobec faktu, iż nagranie może zawierać dane osobowe (dotyczy okresu, kiedy art. 178 ust. 1a wymagał rejestracji posiedzeń). Szyfrowanie danych wynika z wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych osobowych.

Zasady nie są uregulowane w wewnętrznym akcie prawnym, nagrania z posiedzeń w okresie trwania obowiązku rejestracji realizowane były zgodnie z przepisem ustawy i przechowywane są w myśl zasad ogólnych dotyczących dokumentacji prowadzonych postępowań.

3.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Rada Instytutu posiadającego uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego

Akty wewnętrzne nie przewidują nagrywania posiedzeń rad instytutów.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komisja ds. Stopni Naukowych

Przyjęta w uczelni procedura habilitacyjna nie przewiduje nagrywania posiedzeń Komisji ds. Stopni Naukowych, ani komisji habilitacyjnej https://www.ka.edu.pl/paism/habilitacja/procedura/

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Rady Naukowe Instytutów

Zgodnie z regulaminami określającymi zasady działania i tryb zwoływania posiedzeń uprawnionych Rad Naukowych, przebieg posiedzeń może być nagrywany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz i dźwięk.

Nagranie wykorzystane jest do sporządzenia protokołu i przechowywane jest do czasu przyjęcia protokołu przez Radę Naukową dyscypliny. Aktualnie, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym posiedzenia Rad Naukowych odbywają się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z załącznikiem 4 do Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym określającym zasady organizacji obrad Rad Naukowych Instytutów w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dostępny na stronie https://uniwersytet_swps.bip.gov.pl/regulaminy-prowadzenia-postepowan-awandowych/) posiedzenia Rad Naukowych są rejestrowane, a nagranie posiedzenia zarejestrowane na nośniku danych jest załącznikiem do protokołu z posiedzenia. Dostęp do nagrań mają wyłącznie osoby upoważnione.

6.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Zasady dotyczące nadawania m.in. Stopnia doktora habilitowanego zawiera Regulamin nadawania stopni i tytułu profesora - strona BIP

Co do zasady posiedzenia Komisji ds. przeprowadzania postępowania habilitacyjnego odbywają się w trybie stacjonarnym. W sytuacji pandemicznej posiedzenia Komisji w kolokwium habilitacyjnym odbywały się za pośrednictwem urządzeń umożliwiających komunikację na odległość i były nagrywane. Niezależnie od tego, sporządzany jest protokół w wersji papierowej.

Na mocy wprowadzonych zasad funkcjonowania Uniwersytetu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Sar_Cov-2, z przebiegu kolokwium habilitacyjnego sporządza się zapis cyfrowy wyłącznie w celach roboczych dla ułatwienia sporządzenia protokołu z przebiegu kolokwium habilitacyjnego i przechowuje się go do czasu podpisania protokołu przez przewodniczącego komisji. O sposobie rejestracji decyduje każdorazowo przewodniczący Komisji.

Żadnych dodatkowych zasad nagrywania i przechowywania nagrań posiedzeń Komisji po postępowaniu habilitacyjnym nie wprowadzono.

 

Lp.

Nazwa uczelni

Organ właściwy do nadawania stopnia doktora habilitowanego

Sporządzanie nagrań z posiedzeń organu

Czas i miejsce przechowywania nagrań

Akt prawny regulujący kwestię przechowywania nagrań

1.                    

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Co do zasady informacja o obowiązującym stanie prawnym,  który  jest  formalnie  publikowany w Dzienniku Ustaw nie jest objęta zakresem informacji publicznej.  Podnoszone sprawy nadawania stopni  naukowych  reguluje  Ustawa  z  dnia  20  lipca  2018  r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z p.zm) -    art. 178 i n.

Posiedzenia Rady Naukowej Instytutu (organu nadającego stopień doktora habilitowanego), w tym przebieg procedury związanej z nadaniem lub odmową nadania stopnia doktora habilitowanego, są protokołowane wraz z wynikami tajnych głosowań.

Posiedzenia Rady odbywane w okresie epidemii są zapisywane w chmurze platformy ZOOM. Protokoły są akceptowane w głosowaniu Rady na jej następnym posiedzeniu. Ani obowiązująca Ustawa, ani Uchwała Rady IFiS PAN określająca tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, zasad odpłatności w tych w postępowaniach oraz dodatkowych wymagań od osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora - nie zawiera wymogu nagrywania przebiegu posiedzeń. Instytut nie posiada także sprzętu spełniającego formalne wymogi nagrywania posiedzeń, tak aby zapis nagrania mogły być częścią dokumentacji Rady Naukowej.

 

2.                    

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Kwestie właściwości organu Instytutu w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego reguluje art.. 178 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

O możliwości odbywania posiedzeń właściwego organu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej stanowi art. 178 ust. 1a przywołanej uchwały. Szczegółowe regulacje dotyczące posiedzeń przeprowadzanych w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dostępne są na stronie instytutu pod adresem: https://www.ior.pozona.pl/1527,postepowania-awansowe. Obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na Instytut obowiązku nagrywania przebiegu posiedzeń organów Instytutu, tym samym nie przewidują zasad w zakresie nagrywania czy przechowywania nagrań. Z posiedzeń Rady Naukowej Instytutu lub komisji habilitacyjnej sporządzany jest pisemny protokół.

 

 

3.                    

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Odpowiedź na pytanie 1) nie jest informacją publiczną tylko stanowi informację o prawie, co potwierdza Wyrok  Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 22 listopada 2012 r. I OSK 1963/12 . Domaganie się informacji o obowiązującym prawie nie nosi znamion informacji publicznej, toteż w takim wypadku nie znajduje zastosowania u.d.i.p., a odpowiedzi udziela się pismem zawiadamiającym o tym fakcie.

Posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nenckiego są nagrywane jedynie w celach technicznych.

Nagrania wykorzystywane przez osobę piszącą protokół i są w jej posiadaniu do momentu przyjęcia przez Radę Naukową protokołu z danego posiedzenia. Następnie są usuwane. Nagrania nie są udostępniane.

Ponieważ nagrania nie są przechowywane i udostępniane, nie mamy regulaminu regulującego zasady postępowania z nagraniami.

4.                    

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Komisja ds. Postępowania w Sprawie Nadania Stopnia Doktora Habilitowanego powołana przez Radę Naukową Instytutu Chemii Organicznej PAN.

Rady i Komisji odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem łączy internetowych. Posiedzenia tych organów są rejestrowane.

Posiedzenia są przechowywane bezterminowo na serwerze stanowiącym Instytutowy magazyn plików.

Nie ma takich regulacji w dokumentach wewnętrznych. Regulamin Rady Naukowej określa tylko konieczność protokołowania posiedzeń.

5.                    

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej są nagrywane rejestratorem dźwięku, na ich podstawie powstaje dokument w postaci protokołu, który następnie jest zatwierdzany przez członków Rady.

Nagrania w postaci plików audio czasowo przechowuje Sekretarz Rady Naukowej (na karcie pamięci), do momentu zatwierdzenia protokołu z danego posiedzenia Rady przez jej członków (zwykle około pół roku).

Zasady nagrywania uzgodniono z członkami Rady. Nie zostało to sformalizowane.

6.                    

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej CMPK nie są nagrywane.

Odpowiedź w punkcie 2.

Z posiedzeń Rady Naukowej CMPK sporządza się protokół pisemny, który jest podpisywany przez Sekretarza i Przewodniczącego Rady Naukowej CMPK, a następnie akceptowany na kolejnym posiedzeniu Rady Naukowej. Zasady dotyczące posiedzeń Rady Naukowej CMPK są uregulowane w Regulaminie Rady Naukowej w CMPK, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Naukowej CMPK Nr 4652 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Naukowej w CMPK. Wskazany regulamin został zmieniony Uchwała nr 5308 Rady Naukowej CMPL z dnia 28 września 2016 r. w  sprawie zmiany Regulaminu Rady Naukowej w CMPK.

7.                    

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia organu nie są nagrywane

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8.                    

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej nie są nagrywane, protokołowane są w formie papierowej.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

9.                    

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Tak, posiedzenia rady naukowej są nagrywane.

Nie, nagrania nie są przechowywane (służą do przygotowania protokołu przez Sekretarza organu, przyjmowanego na kolejnym posiedzeniu organu).

Zasad nagrywania nie uregulowano w akcie prawnym.

10.                

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"

Rada Naukowa Instytutu

Od września 2020 roku postępowania habilitacyjne są nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Posiedzenia są nagrywane na płyty CD, przechowywane w archiwum dokumentacji habilitacyjnej przez 20 lat.

Zasady nagrywania posiedzeń nie są określone w akcie prawnym. Ustawa 2.0  nie wspomina o nagrywaniu posiedzeń.

11.                

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Rada Naukowa Instytutu

Tak, posiedzenia Rady Naukowej IPCZD są nagrywane.

Nagrania posiedzeń Rady Naukowej są przechowywane na komputerze w sekretariacie Rady Naukowej, komputer jest obsługiwany przez jednego pracownika, a dostęp jest zabezpieczony indywidualnym hasłem. Nagrania są przechowywane  bezterminowo.

Zasady nadania (odmowy nadania) stopnia doktora habilitowanego są uregulowane w Regulaminie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, przy czym nie zawiera opisu zasad nagrywania i przechowywania nagrań posiedzeń.​

12.                

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia organu nie są nagrywane. Są protokołowane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

13.                

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Rada Naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk jest organem kolegialnym, a więc swoje decyzje podejmuje na posiedzeniach. Przepis art. 19 Ustawy o dostępie do informacji publicznej nakazuje organom władzy państwowej lub innym podmiotom wykonującym zadania publiczne sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły obrad, chyba że sporządzają i udostępniają materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk utrwala posiedzenia swoich organów w formie pisemnych protokołów obrad.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

14.                

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia nie są nagrywane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

15.                

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej są nagrywane.

Kwestia zasad postępowania z zarejestrowanymi posiedzeniami została wskazana w uchwale 15/292/2019 Rady Naukowej Instytutu z dnia 15 lutego 2019.

Brak odpowiedzi

16.                

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia rady naukowej nie są nagrywane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

17.                

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Tak od 2014 roku.

Nagrania te są przechowywane, bezterminowo, na zewnętrznym dysku twardym w sekretariacie Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.

Nie uregulowano tego w dokumentach. Zgoda na nagrywanie wszystkich posiedzeń Rady Naukowej uzyskiwana jest na początku każdej czteroletniej kadencji Rady Naukowej w postaci ustnej.

18.                

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej są nagrywane.

Nagrania Rady Naukowej są przechowywane do momentu sporządzenia protokołu w plikach MP3.

Nagrania posiedzeń Rady Naukowej zostały wprowadzone przez Dyrektora Instytutu i Przewodniczącego Rady Naukowej, o czym członkowie Rady są każdorazowo informowani otrzymując plan posiedzenia Rady.

19.                

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej są rejestrowane dźwiękowo jedynie na potrzeby sporządzenia pisemnego protokołu z posiedzenia przez protokolanta.

Po sporządzeniu pisemnego protokołu nagrania nie są przechowywane. Są one kasowane.

W Instytucie wprowadzono w okresie pandemii możliwość odbywania posiedzeń Rady Naukowej w formie zdalnej z rejestracją dźwięku na podstawie obowiązującego od 18 kwietnia 2020 r. przepisu art. 56 ust. 5 Ustawy o PAN.

20.                

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Tak, posiedzenia są nagrywane.

Nagranie z danego posiedzenia Rady Naukowej jest przechowywane przez Sekretarza Rady Naukowej wyłącznie do czasu sporządzenia protokołu (nie dłużej niż przez jeden miesiąc), po czym jest niszczone.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w przedmiotowym zakresie są zawarte w Klauzuli informacyjnej dotyczącej spotkań online IGR PAN, której treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

21.                

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Rada Naukowa Instytutu

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

22.                

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej nie są rejestrowane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

23.                

Instytut Ogrodnictwa

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia komisji habilitacyjnych w Instytucie Ogrodnictwa nie są nagrywane. Są jednak protokołowane, a ich oryginały przechowywane są w Biurze Rady Naukowej. Przebieg Rad Naukowych jest zwykle nagrywany z uwagi na ich obszerny program, ale takie nagrania nie są archiwizowane, ponieważ mają wyłącznie charakter techniczny ułatwiający sporządzenie wiernego protokołu.

Nagrania z posiedzeń Rady Naukowej są kasowane po sporządzeniu protokołu, czyli po 3-4 dniach.

Zasady przechowywania nagrań z posiedzeń Rady Naukowej nie są uregulowane, ponieważ nie ma obowiązku sporządzania takich nagrań i tym samym ich archiwizacji.

24.                

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej mogą być nagrywane o czym przewodniczący Rady Naukowej informuje na początku posiedzenia (służy to przygotowaniu protokołu z posiedzenia RN).

W przypadku nagrywania nagrania są przechowywane do czasu przyjęcia przez Radę Naukową treści protokołu z posiedzenia.

Nie dotyczy

25.                

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej IPI PAN są nagrywane wyłącznie w celach roboczych na potrzeby sporządzenia i wersyfikacji treści protokołów Rady Naukowej IPI PAN.

Nagrania posiedzeń: są przechowywane wraz z protokołami przez czas niezbędny do wewnętrznych weryfikacji poprawności sporządzonych protokołów, na dysku komputera w Sekretariacie Rady Naukowej oraz na innym nośniku (kopia zapasowa), wyłącznie w celach roboczych, na potrzeby pisania i weryfikacji treści protokołów posiedzeń RN, które są archiwizowane.

Zasady nagrywania i przechowywania nagrań posiedzeń Rady Naukowej IPI PAN stanowią wewnętrzne uzgodnienia ustne Przewodniczącego Rady Naukowej.

26.                

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia organu są nagrywane.

Od 01.01.2015 r. nagrania są realizowane na nośniku cyfrowym. Do 31.12.2014 r. były realizowane na nośniku magnetycznym analogowym. Wszystkie nagrania cyfrowe są przechowywane na dwóch komputerach służbowych Rady Naukowej. Nagrania analogowe od 2000 r. są przechowywane w archiwum Rady Naukowej.

Zgodnie z zasadami procedowania posiedzeń jednostek PAN forma rejestracji i przechowywania zapisów dźwiękowych z posiedzeń Rady Naukowej, obejmujących również procedury nadania stopni naukowych została uregulowana w formie ustnego polecenia dyrektora IPPT, prof. Ignacego Maleckiego w styczniu 1960 r.

27.                

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej nie są nagrywane. Z przebiegu sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący lub zastępca i sekretarz Rady.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

28.                

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej są nagrywane.

Nagrania z posiedzeń Rady Naukowej są przechowywane do momentu zatwierdzenia protokołu danego posiedzenia Rady podczas głosowania odbywającego się na kolejnym posiedzeniu Rady. Nagrania z posiedzeń Rady Naukowej przechowywane są przez upoważnionego pracownika Instytutu i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie nie posiada wewnętrznych aktów prawnych dotyczących kwestii nagrywania posiedzeń Rady Naukowej, natomiast fakt nagrywania poszczególnych posiedzeń Rady jest znany członkom Rady Naukowej IRZiBŻ PAN w Olsztynie uczestniczącym w posiedzeniach Rady.

29.                

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej są nagrywane.

Nagrania posiedzeń Rady Naukowej są przechowywane przez czas nieokreślony na  odpowiednio zabezpieczonym elektronicznym nośniku.

Zasady nagrywania i przechowywania posiedzeń Rady Naukowej nie zostały w sposób formalny uregulowane w żadnych "akcie prawnym".

30.                

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej odbywające się w sposób stacjonarny nie są nagrywane.

W przypadku odbywania się posiedzeń Rady Naukowej w sposób zdalny, posiedzenia te odbywają się na platformie Zoom i są nagrywane z włączoną rejestracją obrazu i dźwięku. Nagrania z posiedzeń Rady Naukowej są zapisywane na twardym dysku. Nagrania są zabezpieczone a dostęp do nagranego posiedzenia Rady Naukowej mają osoby upoważnione. Nie ma określonego czasu przechowywania zapisanych posiedzeń.

 

31.                

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenie Rady Naukowej są nagrywane.

Nagrana te są przechowywane w sekretariacie Rady Naukowej  na zabezpieczonych dyskach. Wykorzystywane są do sporządzenia protokołu z danego posiedzenia. Po przyjęciu protokołu przez Radę Naukową na kolejnym posiedzeniu, nagrania są kasowane.

 Rada Naukowa IZ PIB nie posiada aktu prawnego z uregulowaniami, o których mowa. Zasady te zostały określone słownie jako wytyczne dla sekretariatu Rady Naukowej.

32.                

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej rejestrowane są w formie audio oraz wideo. Zapis wideo jest rejestrowany i przechowywany na serwerze  Narodowego Instytutu Kardiologii maksymalnie do 14 dni od posiedzenia Rady.

Zapis audio przechowywany jest na serwerze Narodowego Instytutu Kardiologii przez 4 lata tj. czas trwania kadencji Rady.

Zasady nagrywania i przechowywania nagrań z posiedzeń opisane są w „Procedurze dotyczącej przygotowania posiedzeń Rady Naukowej Instytutu Kardiologii", wersja 01 z dnia 08.08.2017 roku. Skan procedury w załączeniu.

33.                

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej są protokołowane, a na potrzeby sporządzania protokołu mogą być nagrywane. Protokół podpisany przez przewodniczącego i protokolanta jest zatwierdzany przez Radę Naukową na następnym posiedzeniu. Po zatwierdzeniu protokołu nagranie z posiedzenia jest niszczone. Nagrania mogą być również sporządzane na potrzeby Komisji habilitacyjnej (komisja każdorazowo musi wyrazić zgodę na nagrywanie), nie jest to regułą.

Jeśli jest sporządzane nagranie z posiedzenia komisji habilitacyjnej, wówczas archiwizowane jest wraz z dokumentacją habilitacyjną w Archiwum Zakładowym NIO-PIB w Warszawie. Nagrania są przechowywane przez okres 50 lat (przez okres 25-30 lat w Archiwum Zakładowym NIO-PIB w Warszawie, później w Archiwum Państwowym. Nagrania przechowywane są na płytkach.

Link do regulaminu Rady Naukowej https://www.pib-nio.pl/wp-content/uploads/2020/07/Regulamin-Rady-Naukowej_2017_2021.pdf.

34.                

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia organu, o których mowa w pkt. 1, są nagrywane.

Nagrywania są przechowywane na dysku sieciowym dostępnym w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym (w przypadku posiedzeń zorganizowanych w formie zdalnej) lub na karcie pamięci SANDISK  (w przypadku posiedzeń stacjonarnych organizowanych w Państwowym Instytucie Badawczym).  Wszystkie dotychczasowe nagrania są przechowywane.

Zasada nagrywania i przechowywania nagrań z posiedzeń Rady Naukowej jest pochodną Regulaminu Rady Naukowej (Rozdz. IV paragraf 18).

35.                

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia organu właściwego w PIWet-PIB w sprawie nadania (odmowy nadania) stopnia doktora habilitowanego są nagrywane.

Nagrania z posiedzeń są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania, czyli do momentu przyjęcia protokołu. Nagrania są przechowywane w formacie MP3 na komputerze pracownika Biura Rady Naukowej. Środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Administrator zatwierdził do stosowania w wewnętrznym dokumencie „Polityka ochrony danych osobowych w PIWet-PIB”.

W PIWet-PIB nie ustanowiono szczegółowych uregulowań dotyczących nagrywania posiedzeń organu właściwego w Instytucie w sprawie nadania (odmowy nadania) stopnia doktora habilitowanego.

36.                

Wojskowy Instytut Medyczny

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej nie są nagrywane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

37.                

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk mogą być rejestrowane, ale nie jest to czynność obligatoryjna.

Rejestracja posiedzeń jest traktowana wyłącznie jako narzędzie pomocne w sporządzaniu protokołu posiedzenia i kasowane po jego wykorzystaniu, co sprawia, że nagrania nie są przechowywane.

Ww. zasady rejestracji posiedzeń Rady Naukowej uregulowane zostały w Regulaminie Rady Naukowej im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, §4, ust. 1a. Akt ten dostępny jest na stronie podmiotowej Instytutu http://if-pan.krakow.pl/assets/files/d5e011e794eff27ae86bb4824bca08ff.pdf.

38.                

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej są nagrywane. Przed każdym posiedzeniem wszystkie osoby obecne są informowane o nagrywaniu obrad. Ponadto informuję, że nagranie ma charakter wewnętrzny, roboczy, służy do przygotowania przez sekretarza protokołu z posiedzenia Rady Naukowej.

Protokół z posiedzenia Rady Naukowej sporządzany jest niezwłocznie po zakończonym posiedzeniu. Wobec powyższego nagrania z posiedzeń są przechowywane jedynie do czasu sporządzenia protokołu. Po tym czasie podlegają usunięciu z nośnika. Nagrania do czasu sporządzenia protokołu są przechowywane przez sekretarza Rady Naukowej na nośniku elektronicznym, który jest zabezpieczony w sposób zapewniający poufność i integralność.

W Instytucie nie ma regulacji dotyczących nagrywania oraz przechowywania nagrań z posiedzeń Rady Naukowej.

39.                

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej są nagrywane w celu przygotowania protokołu z posiedzenia i jego zatwierdzenia przez Radę Naukową.

Nagrania są przechowywane do czasu zatwierdzenia protokołu na zaszyfrowanej partycji dysku komputera.

Nagrania z posiedzeń Rady Naukowej odbywają się zgodnie z przyjętym zwyczajem w Radzie Naukowej.

40.                

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia organu są nagrywane,

Nagrania są przechowywane do momentu zatwierdzenia protokołu. Posiedzenia są przechowywane w zależności od trybu posiedzenia: 1. w przypadku posiedzeń face to face posiedzenia są nagrywane na dyktafon a następnie zgrywane na dysk; 2. w przypadku posiedzeń online (obowiązujący tryb posiedzeń w czasie pandemii) posiedzenia są organizowane w formie wideo-konferencji na platformie teleinformatycznej; posiedzenia są zgrywane na dysk.

Zasady przetwarzania informacji w postaci nagrań z posiedzeń organu, podejmującego rozstrzygnięcie w przedmiocie nadania (odmowy nadania) stopnia doktora habilitowanego reguluje Zarządzenie Dyrektora nr 8/2021 z dnia 27 maja 2021 r. (w załączniku).

41.                

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Każdorazowo, za zgodą członków Rady Naukowej posiedzenia są nagrywane.

tak są przechowywane; - nie mamy regulacji w tym zakresie, - na serwerach IGF przy dokumentacji danego posiedzenia Rady Naukowej.

Nie mamy regulacji w tym zakresie, w szczególności w odniesieniu do postępowań habilitacyjnych. Punkt dot. nadania/lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego jest jednym z wielu punktów programu spotkania Rady Naukowej więc też jest rejestrowany.

42.                

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Rada Naukowa Instytutu

Na potrzeby sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady Naukowej obrady są nagrywane.

Protokół jest zatwierdzony przez Radę na kolejnym posiedzeniu a nagranie z posiedzenia Rady jest niszczone. Do momentu zatwierdzenia protokołu nagranie przechowuje się na dyktafonie dostępnym tylko dla osób go sporządzających.

Przepisy dotyczące nagrywania posiedzeń Rad Naukowych reguluje Regulamin Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc dostępny na stronie internetowej https://www.igichp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/RNREGULAMIN.pdf

43.                

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej są nagrywanie, następnie na podstawie tych nagrań spisywane są protokoły z posiedzeń w wersji papierowej

Nagrania z posiedzeń Rady Naukowej nie są przechowywane

Zasady nagrywania posiedzeń Rady Naukowej nie są uregulowane w akcie prawnym, nagrania służą jedynie jako pomoc techniczna (ułatwienie) przy spisywaniu protokołów, które są przechowywane w wersji papierowej.

44.                

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Tak, są nagrywane.

Nagrania przechowywane są do czasu zakończenia postępowania i ewentualnych odwołań w przypadku odmowy nadania stopnia. Nagrania przechowywane są na zaszyfrowanym i zahasłowanym komputerze sekretarza Rady Naukowej IH PAN i w formie back-upu na dysku zewnętrznym w zaszyfrowanym katalogu.

Rada Naukowa IH PAN nie stworzyła odrębnej regulacji. Nagrania pełnią funkcję pomocniczą i służą jedynie do wypełnienia zadań sekretarzy Rady Naukowej IH PAN, tj. wg § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Naukowej IH PAN do sporządzania protokołów i redagowania projektów uchwał.

45.                

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Wszystkie posiedzenia Rady Naukowej są nagrywane w całości.

Wszystkie nagrania są przechowywane, --nagrania przechowywane są przez co najmniej 15 lat, --nagrania przechowywane są w sekretariacie Rady Naukowej w postaci plików na twardym dysku z kopią zapasową.

Nagrywanie posiedzeń odbywa się wskutek decyzji Przewodniczącego Rady Naukowej podjętej wiele lat temu, a członkowie Rady Naukowej są zawsze poinformowani, że posiedzenia są nagrywane.

46.                

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

NIE, są protokołowane w wersji tradycyjnej (papierowej).

Nie dotyczy

Nie dotyczy

47.                

Instytut Matki i Dziecka

Rada Naukowa Instytutu

Tak

Nagrania są przechowywane przez okres trwania kadencji Rady Naukowej na nośniku elektronicznym

Regulamin Rady Naukowej IMiD.

48.                

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia organu, o którym mowa w pkt. 1, są nagrywane w formie zapisu dźwiękowego.

Nagrania, o których mowa w pkt. 2, są przechowywane przez okres 10 lat - starsze nagrania w formie kaset magnetofonowych są przechowywane przez Sekretarza Rady Naukowej, a nowsze nagrania z posiedzeń zdalnych w formie pliku audio są przechowywane przez Sekretarza Rady Naukowej w formie cyfrowej.

Zasady nagrywania i przechowywania nagrań posiedzeń organu, o którym mowa w pkt. 1, uregulowano w Regulaminie Rady Naukowej IMW załączonym do niniejszej wiadomości.

49.                

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej IMIM PAN nie są nagrywane.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

50.                

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Nie, natomiast są protokołowane podczas trwania posiedzenia.

Nie dotyczy

Aktualnie obowiązujący Regulamin rady naukowej Instytutu Nauk Geologicznych PAN nie przewiduje nagrywania.

51.                

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Z posiedzeń Rady Naukowej INTiBS PAN każdorazowo sporządzany jest protokół posiedzenia. W celu ułatwienia jego sporządzenia, posiedzenia te do lutego 2020 r. były rejestrowane za pomocą dyktafonu w postaci pliku mp3. Z początkiem obostrzeń wprowadzonych przez pandemię i przejściem na posiedzenia on-line zaprzestano rejestracji przebiegu posiedzeń.

Nagrania te są przechowywane w postaci płyty CD z plikiem mp3, dołączonej do protokołu z posiedzenia Rady Naukowej. Protokoły posiedzeń Rady Naukowej INTiBS PAN przechowywane są i archiwizowane zgodnie z zasadami dotyczącymi przechowywania i archiwizacji tego typu dokumentów.

Zasady nagrywania posiedzeń Rady Naukowej INTiBS PAN nie są uregulowane w odrębnym akcie prawnym. Opieramy się na zapisie zawartym w punkcie 13 Regulaminu monitoringu w budynkach Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk (w załączniku). Zasady przechowywania dokumentacji wytworzonej w Instytucie są opisane w Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt INTiBS PAN oraz Instrukcji działania Archiwum Zakładowego INTiBS PAN. Dokumenty do wglądu na stronie BIP Instytutu pod adresem: https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy.

52.                

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej są nagrywane na dyktafon wyłącznie w celu sporządzenia protokołu.

Po sporządzeniu protokołu nagrania są kasowane.

Nie ma regulacji dotyczących nagrań i ich przechowywania.

53.                

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia rady naukowej były i są aktualnie - w związku z wykorzystaniem w czasie pandemii środków komunikacji elektronicznej - rejestrowane. Takie nagrania służą jedynie jako podstawa do sporządzenia pisemnego protokołu posiedzenia rady naukowej, który jest obowiązującym i wiążącym dokumentem urzędowym.

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

54.                

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej ISEZ PAN są nagrywane, ale jedynie dla celów spisania protokołu pisemnego z posiedzenia.

Nagrania są przechowywane na dyktafonie około 6 miesięcy.

W ISEZ PAN nie ma regulacji wewnętrznych (zarządzeń Dyrektora) dotyczących konkretnych terminów przechowywania nagrań z posiedzeń. Jak wskazałem w pkt.2, posiedzenia są nagrywane, ale jedynie dla celów spisania protokołu pisemnego z posiedzenia, a potem nagrania są kasowane.

55.                

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Tak

Nagrania sporządza się na potrzeby opracowania protokołów, które  dokumentują posiedzenia Rady Naukowej i są archiwizowane po zatwierdzeniu przez członków Rady.

Nie wprowadzono takich regulacji.

56.                

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Rada Naukowa Instytutu

Ustawa, Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw nauki, Statut Instytutu ani regulamin pracy Rady Naukowej nie wymagają nagrywania posiedzeń RN. Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w art. 63 wprowadza zmiany w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" wprowadzając w art. 178 ust. 1a, który dopuszcza przeprowadzanie posiedzeń z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań. W okresie pandemii Rada Naukowa ITWL, na podstawie tego zapisu, zwołuje posiedzenia w trybie on-line, zapewniając ich rejestrację i tajność głosowań.

W instytucie dokumentacja pracy RN (w postaci elektronicznej oraz w wersji papierowej) przechowywana jest w Sekretariacie Naukowym. Dokumentacja papierowa postępowań doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich jest archiwizowana, posiada kategorię A i jest przechowywana bezterminowo. Z posiedzeń RN, w tym z posiedzeń zdalnych, sporządzany jest protokół zawierający przebieg posiedzenia oraz podejmowane uchwały z wynikiem głosowania. Zapis posiedzenia zdalnego w formacie MP4 przechowywany będzie do końca bieżącej kadencji RN plus okres odwoławczy, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Organizacja posiedzeń zdalnych prowadzona jest na podstawie zapisu ustawy (patrz pkt.2). Ze względu na tymczasowość tej formy posiedzeń nie dokonywano zmian w regulaminie pracy RN. Po zakończeniu obostrzeń związanych z pandemią Rada Naukowa powróci do dotychczasowego trybu posiedzeń.

57.                

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej odbywające się stacjonarnie nie są nagrywane.

Posiedzenia Rady Naukowej odbywające w sposób zdalny zgodnie z Regulaminem Rady Naukowej IM PAN są nagrywane z włączoną rejestracją obrazu i dźwięku. Nagrania te służy jedynie sporządzeniu protokołu

Nagrania po sporządzeniu i zatwierdzeniu protokołu są kasowane. Nagrania są zabezpieczone a dostęp do nagrania z posiedzenia Rady Naukowej mają osoby upoważnione.

58.                

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych PAN (postępowania prowadzone "starym trybem")

Posiedzenia RN są rejestrowane wyłącznie w zakresie dźwięku i wyłącznie na potrzeby sporządzenia protokołu z posiedzenia RN. Po sporządzeniu protokołu nagrania te są usuwane.

Po sporządzeniu protokołu nagrania te są usuwane.

Nie dotyczy

59.                

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia nie są  rejestrowane elektronicznie. Sekretarz Rady sporządza protokół z obrad w formie papierowej.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

60.                

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa Instytutu

Posiedzenia Rady Naukowej są nagrywane wyłącznie w celu ułatwienia sporządzenia pisemnego protokołu z posiedzenia.

Nagrania nie są przechowywane i są usuwane przez Sekretarza Rady Naukowej niezwłocznie po sporządzeniu pisemnego protokołu z posiedzenia Rady.

Zasady nagrywania posiedzeń Rady Naukowej nie zostały sformalizowane, przy czym Przewodniczący Rady Naukowej odpowiednio informuje zebranych o toku i celu nagrywania posiedzenia Rady.

 

 

 

3.png0.png2.png4.png1.png3.png0.png