WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Obowiązująca od 1 października 2019 r. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zakłada podjęcie mediacji pomiędzy osobą, której dotyczy zawiadomienie, a pokrzywdzonym. Analiza odpowiedzi na 4 pytanie: Czy, zgodnie z art. 283 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w zarządzanej przez Pana uczelni powołano osobę pełniącą rolę mediatora? Jeżeli tak, proszę o podanie danych osoby pełniącej funkcję mediatora wskazuje, że ten artykuł Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest bardzo różnie interpretowany przez władze uczelni publicznych.

Zgodnie z art. 283  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730.):

  1. Mediację prowadzi się za zgodą osoby, której czynu dotyczy zawiadomienie lub informacja, o których mowa w art. 282, oraz pokrzywdzonego.
  2. Mediację prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez rektora.
  3. Nauczyciel akademicki prowadzący mediację sporządza sprawozdanie z jej wyników i przekazuje je rektorowi.
  4. W przypadku gdy w wyniku mediacji zostanie zawarta ugoda, podpisuje ją również nauczyciel akademicki prowadzący mediację i dołącza do sprawozdania, o którym mowa w ust. 3.
  5. W przypadku, gdy w wyniku mediacji nie zostanie zawarta ugoda, rektor poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu rozpoczęcie prowadzenia sprawy.”

Odpowiedzi respondentów wskazują, że tylko w 21 uczelniach (17,65%) Rektorzy powołali osobę pełniącą funkcję mediatora lub funkcję tę pełni rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich. W chwili opracowywania Raportu osobę mediatora, który nie pełni funkcji rzecznika dyscyplinarnego, powołano w 17 uczelni (24,64%), natomiast 51 uczeni (73,91%) nie ustanowiło funkcji mediatora. Jedna uczelnia nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.

Szczegółowe odpowiedzi uczelni na pytanie dotyczące powołania osoby mediatora w świetle Ustawy 2.0. przedstawiono w tabeli 5, gdzie listę uczelni zaprezentowano w porządku alfabetycznym, rozpoczynając od uczelni, w których pełniona jest ww. funkcja.

Tabela 5. Uczelnie publiczne, w których powołano osobę mediatora w świetle Ustawy 2.0.  

Lp. Nazwa uczelni Treść udzielonej odpowiedzi Imię i nazwisko mediatora
Uczelnie, w których powołano osobę mediatora lub funkcję tę przejął rzecznik dyscyplinarny
1. Akademia Pomorska w Słupsku Ze względu na wspomnianą fazę konsultacyjną Regulaminu Pracy i Procedury antymobbingowej do chwili obecnej nie powołano w Akademii Pomorskiej w Słupsku osoby pełniącej funkcję mediatora. Potencjalną mediację w przypadkach nieprawidłowego traktowania oraz działania mobbingowego prowadzi w ramach swoich obowiązków Rzecznik ds. dyscyplinarnych nauczycieli akademickich AP, Prof. dr hab. Wojciech Skóra Prof. dr hab. Wojciech Skóra 
2. Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Od czasu wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do dnia sporządzenia niniejszej informacji, w AWL prowadzono jedno postępowanie, gdzie w roli mediatora występował nauczyciel akademicki będący jednocześnie osobą zaufania publicznego – Mężem Zaufania Korpusu Oficerów – ppłk Sławomir HAJT. W przyszłości, w podobnych przypadkach również jest planowane prowadzenie mediacji przez osobę pełniącą ww. funkcję. ppłk Sławomir Hajt
3. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie W AWF Warszawa nie powołano osoby pełniącej funkcji mediatora, zgodnie z art. 283 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Powołany natomiast został, w drodze zarządzenia Rektora nr 55/2017/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. Pełnomocnik ds. mobbingu, który pełni także funkcje mediatora. brak danych powołanego mediatora
4. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Zarządzeniem Rektora nr 74/2019 dnia 31/07/2019 r. została powołana osoba pełniąca funkcję Mediatora w PWSTE w Jarosławiu - Pani dr Małgorzata Grzesik-Kulesza. dr Małgorzata Grzesik-Kulesza
5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Dodatkowo, oprócz powołanego na podstawie Regulaminu Koordynatora ds. mobbingu, Rektor PWSZ w Chełmie na podstawie art. 283 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.poz.1668 z późn. zm.) powołał w Uczelni Mediatora. brak danych powołanego mediatora
6. Politechnika Lubelska W przypadku zaistniałego zgłoszenia działania mobbingowego powołana została, zgodnie z § 5 Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Politechnice Lubelskiej, Komisja Antymobbingowa, przewodniczącą której została prof. dr hab. inż. Anna Halicka, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym. Komisja pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Anna Halicka
7. Politechnika Warszawska W celu realizowania etapu mediacyjnego w Uczelni działają rzecznicy zaufania. Lista rzeczników dostępna jest na stronie https://www.bip.pw.edu.pl/Wladze/Zespoly-Rady-Komisje-Kapituly-Rzecznicy/Rzecznicy/Rzecznicy-Zaufania 22 rzeczników zaufania https://www.bip.pw.edu.pl/Wladze/Zespoly-Rady-Komisje-Kapituly-Rzecznicy/Rzecznicy/Rzecznicy-Zaufania
8. Politechnika Wrocławska Zgodnie z art. 283 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oficjalnym Mediatorem dla Pracowników i Doktorantów Politechniki Wrocławskiej jest prof. dr hab. inż. Andrzej Matynia - członek Rektorskiej Komisji ds. Etyki. Zgodnie z obowiązującą w Politechnice Wrocławskiej tradycją akademicką rolę mediatorów pełnią również pozostali członkowie Rektorskiej Komisji ds. Etyki w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak - przewodniczący prof. dr hab. inż. Ryszard Poprawski dr inż. Janusz Górniak, doc. inż. Kazimierz Pabisiak prof. dr hab. inż. Andrzej Matynia, doc. inż. Kazimierz Pabisiak, prof. dr hab. inż. Andrzej Mulak, prof. dr hab. inż. Ryszard Poprawski, dr inż. Janusz Górniak, 
9. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wszelkie sprawy związane z mobbingiem w relacjach pracowniczych kierowane są do Rzecznika ds. Mobbingu, pełniącego jednocześnie funkcję mediatora, którym obecnie jest prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk (Zarządzenie nr 100 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania Rzecznika ds. Mobbingu). Zgłoszone sprawy, które noszą znamiona mobbingu, Rzecznik kieruje do Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi, gdzie są rozpatrywane. Wszyscy członkowie Komisji, podobnie jak Rzecznik ds. Mobbingu zobowiązani są do podpisania klauzuli poufności, co uniemożliwia szczegółowe przekazywanie informacji o rozpatrywanych zgłoszeniach. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na bazie dostępnej wiedzy eksperckiej, w oparciu o współpracę ze związkami zawodowymi, wprowadziła procedury antymobbingowe jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce. Prowadzone w SGGW szkolenia pozwalają jednocześnie jasno zdefiniować realne przypadki mobbingu akademickiego, odróżniając je od innych organizacyjnych patologii, zgłoszeń bezprzedmiotowych lub nawet „gier organizacyjnych” mających na celu zdeprecjonowanie współpracownika. prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
10. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zarządzeniem Rektora nr 102/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku, z dniem 1 stycznia 2017 roku powołano na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Pełnomocniczkę Rektora ds. Równego Traktowania, dr hab. Bahę Kalinowską-Sufinowicz, prof. nadzw. UEP, https://ue.poznan.pl/pl/pelnomocniczka-rektora-ds-rownego-traktowania,a57428.html W razie wystąpienia sytuacji konfliktowej Uczelnia przewiduje możliwość powołania mediatora spośród grupy nauczycieli akademickich. dr hab. Baha Kalinowska Sufinowicz, prof. nadzw. UEP, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
11. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Tak, powołano osobę pełniącą funkcję mediatora do pojedynczej sprawy dot. zgłoszenia nieprawidłowego traktowania – był to Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD. dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD
12. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Działa Pełnomocnik ds. równego traktowania (prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak) oraz dodatkowo Komisja ds. przeciwdziałania dyskryminacji w składzie dziesięciu pracowników (w tym przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) oraz przedstawiciel doktorantów i studentów. prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak
13. Uniwersytet Łódzki W Uniwersytecie Łódzkim powołano Komisję Antymobbingową. To spośród jej członków przewodniczący Komisji powołuje zespoły w celu zbadania problemów zgłaszanych przez pracowników. Członkowie zespołu (w tym m.in. 2 psychologów oraz profesorowie prawa – specjaliści z zakresu prawa pracy) prowadzą działania mediacyjne w konkretnych sprawach. Komisja antymobbingowa
14. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Art. 283 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1668 ze zm.) reguluje pewne aspekty mediacji prowadzonej w ramach postępowania dyscyplinarnego. Kwestia wyboru mediatora została poddana regulacji na gruncie przedmiotowej ustawy (por. art. 283 ust.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. z 2018, poz. 1843). Tryb powołania mediatora uzależniony jest od etapu postępowania dyscyplinarnego i co do zasady warunkowany zgodą uczestników mediacji. W związku z powyższym mediator w postępowaniach dyscyplinarnych powoływany jest ad casum spośród nauczycieli akademickich. Jednocześnie informuję, że w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2013 r. powołano Rzecznika Akademickiego, którego podstawowym zadaniem jest pomaganie studentom, doktorantom i pracownikom uczelni w polubownym rozwiązywaniu sporów. Funkcję tę sprawuje dr Bartłomiej Chludziński z Wydziału Prawa i Administracji UMK. dr Bartłomiej Chludziński
15. Uniwersytet Opolski Z dniem 1 kwietnia 2019 r. powołano pełnomocnika ds. równego traktowania. Jest to Pani dr Marzanna Pogorzelska, zatrudniona w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. dr Marzanna Pogorzelska
16. Uniwersytet Warszawski W ramach struktur uczelni od 7 lutego 2006 roku funkcjonuje fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Celem Centrum jest prowadzenie mediacji, promowanie idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sporach akademickich oraz edukacja w zakresie metod ADR. Informacje na temat działalności Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów dostępne są na stronie http://mediacje wpia.uw.edu.pl/kontakt Z dniem 16 sierpnia 2011 roku na podstawie Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Pani dr Anna Cybulko objęła funkcję Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych. Ombudsman czyli rzecznik akademicki działa na terenie Uniwersytetu. Jego zadaniem jest wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Z Rzeczniczką akademicką można się skontaktować pod numerem telefonu (22) 55 27 214 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dr Anna Cybulko, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
17. Warszawski Uniwersytet Medyczny W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym powołano osobę pełniącą rolę mediatora w osobie Ombudsmana-Rzecznika Akademickiego Pana mgr Michała Czapskiego. mgr Michał Czapski
Uczelnie, które nie powołały osoby mediatora
1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Zgodnie z art. 283 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rektor powołuje mediatora po otrzymaniu zawiadomienia o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego lub powzięciu w inny sposób informacji o możliwości popełnienia takiego czynu. brak
2. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi nie powołała osoby pełniącej funkcję stałego mediatora (art. 286 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Mediację prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez Rektora. brak
3. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Na dzień sporządzenia niniejszego pisma nie został powołany mediator, gdyż nie zaistniała taka potrzeba. brak
4. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Postanowienia przepisu art. 283 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie wymagają powołania nauczyciela akademickiego do stałego pełnienia roli mediatora. W przypadku skierowania konkretnej sprawy do mediacji i wyrażenia zgody przez zainteresowane osoby na przeprowadzenie mediacji, zgodnie z postanowieniami powołanego przepisu wskazany zostanie nauczyciel akademicki do przeprowadzenia tej mediacji. brak
5. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa) W chwili obecnej trwa proces dostosowywania Akademii do wymogów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym trwa proces przygotowania nowego Regulaminu pracy. Proces ten nie został jeszcze zakończony. Na obecną chwilę przywołany art. 283 tej ustawy pozostaje do wdrożenia. Na chwilę obecną nie było konieczności korzystania z pomocy mediatora. brak
6. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Do chwili obecnej nie został powołany w tutejszej Uczelni mediator. brak
7. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Zgodnie z art. 282 i 283 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mediację prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez rektora uczelni po otrzymaniu zawiadomienia o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego lub powzięciu w inny sposób informacji o możliwości popełnienia takiego czynu, w przypadku gdy rektor podejmie decyzję o skierowaniu takiej sprawy do mediacji. Taka sytuacja nie miała miejsca w okresie obowiązywania aktualnych przepisów, zatem nie było konieczności powoływania mediatora. brak
8. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Na ASP w Warszawie nie ma stanowiska mediatora. brak
9. Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Zgodnie z art. 283 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Mediację prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez rektora. Na podstawie cytowane zapisu rektor AST będzie powoływał mediatora do określonej sprawy, aby zapewnić jak największą bezstronność. Nie planujemy powołania w Uczelni jednego mediatora. brak
10. Akademia Sztuki w Szczecinie W Akademii Sztuki w Szczecinie nie powołano dotąd funkcji mediatora; brak
11. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej Dotychczas w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nie było prowadzone postępowanie, w którym wystąpiłaby konieczność powołania mediatora. brak
12. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku W AWFIS nie powołano do tej pory mediatora. Będzie to jednak poczynione niezwłocznie w przypadku zaistnienia potrzeby skierowania sprawy do mediacji. brak
13. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie W Uczelni nie powołano osoby pełniącej funkcję mediatora. brak
14. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze W uczelni nie został powołany mediator, gdyż do tej pory nie było w Uczelni takiej potrzeby. Art. 284 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie narzuca obowiązku powoływania mediatora. brak
15. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Nie powołano osoby stałego mediatora (nie ma takiego obowiązku), osoba taka będzie powoływana w razie konieczności na bieżąco. brak
16. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej W uczelni nie powołano osoby pełniącej rolę mediatora. brak
17. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu W PWSW W Przemyślu nie została powołana osoba pełniąca rolę mediatora. W sytuacjach konfliktowych mediatorem jest Rektor. Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych określone zostały w zarządzeniu nr 64/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad rozwiązywania sytuacji konfliktowych w PWSW w Przemyślu. Powołany został także Rzecznik Dyscyplinarny ds. nauczycieli Akademickich oraz Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów. Na Uczelni działa także Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność. brak
18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Osoba mediatora, będzie każdorazowo wskazywana przez rektora w zależności od zaistniałej sytuacji, tak by w najwyższym stopniu zachować bezstronność. brak
19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Zgodnie z art. 283 UPoSWiN mediacje prowadzi się za zgodą osoby, której czyn dotyczy. Mediator będzie wyznaczany w zależności od potrzeb. brak
20. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Zgodnie z treścią art. 283 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przewiduje się ewentualne prowadzenie mediacji w konkretnej sprawie. Powoływanie zatem mediatora będzie następowało w każdej konkretnej sprawie, a zatem nie przewidujemy wyznaczenia z góry osoby do pełnienia funkcji mediatora. brak
21. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku W Uczelni nie powołano osoby pełniącej rolę mediatora, z uwagi na brak zgłoszeń dotyczących mobbingu. brak
22. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Z rozpoczęciem nowego roku akademickiego planujemy powołać osobę pełniącą rolę mediatora zgodnie z art. 283 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. brak
23. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Nie powołano brak
24. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Do tej pory nie powołano w uczelni formalnie mediatora, gdyż nie toczyła się żadna sprawa, w której z instytucji mediatora można byłoby skorzystać. Jednocześnie informujemy, że w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie od 2013 roku funkcję pełni rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich i komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich. brak
25. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie W Uczelni nie została dotąd powołana osoba pełniąca rolę mediatora, natomiast na każdym kierunku są wytypowane osoby wśród nauczycieli akademickich, które mogłyby być powołane do wypełnienia niniejszej roli, gdyby zaistniała taka potrzeba. brak
26. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Wobec braku toczących się postępowań dyscyplinarnych nie zaistniała potrzeba powołania mediatora, o którym mowa w art. 283 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, brak
27. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Nie brak
28. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Dotychczas w Uczelni nie było osoby pełniącej rolę mediatora. Zamierzam taką osobę powołać w bieżącym roku akademickim. brak
29. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Zgodnie z art. 283 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. mediację prowadzi się za zgodą osoby, której czyn dotyczy. Mediator będzie wyznaczany w zależności od potrzeb. brak
30. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku W uczelni nie było potrzeby powoływania mediatora, o którym mowa w art. 283 ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce. brak
31. Politechnika Białostocka W Politechnice Białostockiej nie powołano osoby pełniącej funkcję stałego mediatora. brak
32. Politechnika Częstochowska W Politechnice Częstochowskiej nie powołano mediatora, zadania związane z prowadzeniem postępowań oraz badaniem okoliczności przedstawionych w ewentualnych zawiadomieniach o mobbingu, wysłuchanie stron w sprawie oraz sporządzanie opinii w tym zakresie realizowane będą przez Komisję Antymobbingową, powołaną Zarządzeniem Rektora 229/2019 z dnia 31.07.2019. komisja antymobbingowa
33. Politechnika Gdańska W Statucie Politechniki Gdańskiej, który wejdzie w życie w dniu 1 października 2019 r. przewidziana została funkcja rzecznika praw i wartości akademickich. Dotychczas nie zaistniała potrzeba powołania mediatora. brak
34. Politechnika Koszalińska Nie powołano. brak
35. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Nie powołano osoby pełniącej rolę mediatora. brak
36. Politechnika Śląska (Gliwice) Nie powołano jeszcze takiej osoby. brak
37. Pomorski Uniwersytet Medyczny W Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie nie został powołany mediator, o którym mowa w art. 283 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.). Osoba taka zostanie wyznaczona w ramach pierwszego postępowania dyscyplinarnego prowadzonego w oparciu o przepisy nowej ustawy. brak
38. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Aktualnie w Uczelni trwa proces wdrażania reformy szkolnictwa wyższego, co z pewnością będzie skutkowało powołaniem osoby mediatora zgodnie z dyspozycją art. 283 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce brak
39. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Aktualnie nie został powołany w Uczelni nauczyciel akademicki do pełnienia funkcji mediatora o którym mowa w art. 283 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. brak
40. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Będzie powołana przez Rektora do sprawy jeżeli zajdzie taka konieczność. brak
41. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego nie powołano osoby pełniącej funkcję mediatora. Zgodnie z wewnętrzną procedurą antymobbingową w Uniwersytecie działają mężowie zaufania (5 pracowników), do których członkowie społeczności akademickiej mogą zgłaszać przypadki nieprawidłowego zachowań w miejscu pracy. brak
42. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Na podstawie art. 283 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie powołano do sprawowania funkcji mediatora konkretnej osoby. W Uczelni funkcjonuje Senacka Komisja Arbitrażowa, której zakres działania uregulowany został w Regulaminie pracy Senackiej Komisji Arbitrażowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kadencję 2016-2020, stanowiący załącznik do uchwały Nr 1719 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2016 r. Zgodnie z ww. Regulaminem społeczność akademicka ma możliwość skierowania wniosku o mediację, a zadaniem Komisji są próby polubownego rozwiązywania konfliktów powstałych między pracownikami Uczelni. brak
43. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Mediator jest każdorazowo wybierany do prowadzenia mediacji w konkretnej sprawie. Nie jest to jedna osoba odgórnie wyznaczona do przeprowadzania szeregu mediacji w ramach powierzonej funkcji. brak
44. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie W związku z odejściem z pracy pracownika naukowego aktualnie Uczelnia nie posiada mediatora, nowy zostanie powołany od października b.r. brak
45. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu W Uczelni nie została powołana osoba pełniąca rolę mediatora. brak
46. Uniwersytet Rzeszowski W związku z powyższym nie wystąpiła potrzeba, od wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, powołania mediatora. brak
47. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Art. 283 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie przewiduje obowiązku powołania osoby, która miałaby stale wykonywać zadania mediatora w postępowaniach dyscyplinarnych. Mediator może być wskazany przez rektora ad hoc do danej sprawy. W chwili obecnej w Uczelni nie jest prowadzone żadne postępowanie dyscyplinarne, w związku z powyższym od dnia wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zaistniała potrzeba powoływania mediatora. brak
48. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy W zależności od charakteru sprawy Rektor wyznacza osobę do pełnienia funkcji mediatora. brak
49. Uniwersytet w Białymstoku Zgodnie z art. 283 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mediację prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez rektora i można ją przeprowadzić tylko za zgodą osoby, której czynu dotyczy zawiadomienie lub informacja oraz pokrzywdzonego. W naszym przekonaniu, ustawa nie przewiduje powołania mediatora, ale wskazanie go do konkretnej sprawy. brak
50. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Władze uczelni nie podjęły ostatecznie decyzji w zakresie utworzenia stałej funkcji mediatora. Taka funkcja będzie powierzana ad hoc według potrzeb do rozpatrzenia konkretnych spraw. brak
51. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Dotychczas nie było potrzeby powoływania osoby pełniącej rolę mediatora w myśl art. 283 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ZUT w Szczecinie zostali powołani: Rzecznicy dyscyplinarni do spraw nauczycieli akademickich, Rzecznik Akademicki (Ombudsman), rzecznik zaufania (w ramach Procedury przeciwdziałania mobbingowi). brak
Uczelnie, które nie udzieliły odpowiedzi na pytanie
1.  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach brak odpowiedzi brak

 


 

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

Komentarze   
0 # Witold 2020-05-06 12:51
Na żadnej liście nie znalazłem Uniwersytetu Żielonogórskiego.
2.png1.png1.png3.png1.png5.png1.png