WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Analiza odpowiedzi otrzymanych z uczelni na pytanie 3: Ilu pracowników naukowych zgłosiło nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe w okresie ostatnich dziesięciu lat? wykazuje, że aż w 30 uczelniach (43,48%) nie odnotowano zgłoszeń mobbingowych w ciągu ostatnich 10 lat. Władze 35 uczelni (50,72%) odpowiedziały, iż podlegli im pracownicy naukowi ujawnili na przestrzeni ostatnich 10 lat od 1 do 14 zgłoszeń mobbingowych. Rektorzy 4 uczelni (5,80%) nie udzielili odpowiedzi na niniejsze pytanie.

Podane w odpowiedziach przez Rektorów dane liczbowe pozostają w dysproporcji z danymi otrzymanymi ankiecie Fundacji, w której 65% pracowników naukowych twierdzi, że doświadcza mobbingu w miejscu pracy.

Szczegółowe odpowiedzi uczelni publicznych na pytanie dotyczące ilości zgłoszeń działań mobbingowych w ostatnich 10-ciu lat przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Odpowiedzi uczelni publicznych na pytanie dotyczące ilości zgłoszeń działań mobbingowych w ostatnich 10-ciu latach.

Lp. Nazwa uczelni Liczba osób, które zgłosiły mobbing na uczelni Liczba osób
Uczelnie, w których nie odnotowano zgłoszeń mobbingowych
1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni W okresie ostatnich 10 lat nie wpłynęło żadne zgłoszenie od pracowników naukowych w związku z nieprawidłowym traktowaniem oraz działaniami mobbingowymi. 0
2. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Akademia w okresie ostatnich dziesięciu lat nie odnotowała żadnych zgłoszeń nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych, które podlegałyby zakwalifikowaniu jako mobbing. 0
3. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu nie zgłoszono przypadków nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych w okresie ostatnich dziesięciu lat. 0
4. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach W okresie ostatnich 10 lat nie odnotowano żadnych zgłoszeń pracowników dotyczących nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych. 0
5. Akademia Pomorska w Słupsku W okresie ostatnich 10 lat w Akademii Pomorskiej w Słupsku nie zgłaszano przypadków nieprawidłowego traktowania oraz działania mobbingowego. 0
6. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Przez ostatnie 10 lat żaden z prawników naukowych nie zgłaszał nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych. 0
7. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie W ostatnich dziesięciu latach żaden z pracowników naukowych ASP nie zgłosił nieprawidłowego traktowania. 0
8. Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie W Uczelni nie zgłoszono w okresie ostatnich 10 lat takich zgłoszeń od pracowników naukowych. 0
9. Akademia Sztuki w Szczecinie W Akademii Sztuki w Szczecinie nie odnotowano dotychczas zgłoszeń w sprawie zachowań mobbingowych. 0
10. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach W ostatnim czasie pracownicy nie zgłaszali informacji o nieprawidłowym traktowaniu. 0
11. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie W okresie ostatnich 10 lat nie było zgłoszeń pracowników naukowych dotyczących nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych. 0
12. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze W ostatnich 10 latach nikt z pracowników naukowych ani pozostałych nie zgłosił nieprawidłowego traktowania. 0
13. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej W okresie ostatnich dziesięciu lat żaden pracownik nie zgłosił nieprawidłowego traktowania oraz działania mobbingowego. 0
14. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu nikt z pracowników nie zgłosił nieprawidłowego traktowania ani działań mobbingowych. 0
15. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Nie zgłoszono nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych w okresie ostatnich dziesięciu lat. 0
16. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Nikt z pracowników nie zgłosił nieprawidłowego traktowania i działań mobbingowych. 0
17. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie W okresie ostatnich dziesięciu lat nie było żadnego zgłoszenia przez pracowników naukowych nieprawidłowego traktowania oraz działania mobbingowego. 0
18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku W okresie ostatnich dziesięciu lat nie było przypadków zgłoszenia przez pracowników naukowych nieprawidłowego traktowania oraz działania mobbingowego. 0
19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Żaden z pracowników naukowych nie zgłosił nieprawidłowego traktowania oraz działania mobbingowego w okresie ostatnich dziesięciu lat. 0
20. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu W okresie ostatnich dziesięciu lat brak było zgłoszeń dotyczących zjawiska mobbingu w Uczelni. 0
21. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Uczelnia nie otrzymała w ciągu ostatnich 10 lat żadnego formalnego zgłoszenia dotyczącego działań mobbingowych, w tym dotyczącego mobbingu pionowego czy poziomego. W omawianym okresie przeciwko PWSZ w Krośnie nie wytoczono też żadnego powództwa o odszkodowanie z tytułu mobbingu. 0
22. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie dotychczas nie odnotowała żadnych zgłoszeń ani skarg w sprawie nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych wśród pracowników. 0
23. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie W ostatnich dziesięciu latach funkcjonowania Uczelni nie zgłoszono nieprawidłowego traktowania, ani działań mobbingowych. 0
24. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu W ostatnich dziesięciu latach pracownicy Uczelni nie zgłaszali nieprawidłowego traktowania, ani działań mobbingowych. 0
25. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Nikt z pracowników Uczelni nie zgłosił nieprawidłowego traktowania i działań mobbingowych. 0
26. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku W ciągu ostatnich 10. lat pracownicy nie zgłaszali działań mobbingowych. 0
27. Politechnika Częstochowska W okresie ostatnich dziesięciu lat nie zgłoszono nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych 0
28. Politechnika Gdańska Nauczyciele akademiccy nie zgłaszali nieprawidłowości w tym zakresie 0
29. Uniwersytet Rzeszowski W okresie ostatnich trzech lat (tj. pełnienia funkcji Rektora ) w Uniwersytecie Rzeszowskim pracownicy nie zgłaszali działań mobbingowych. 0
30. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie W ZUT w Szczecinie, nie było zgłoszeń przez pracowników naukowych nieprawidłowego traktowania oraz działań mobbingowych. 0
Uczelnie, w których odnotowano działania mobbingowe
1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie W okresie ostatnich 10 lat w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zanotowano oficjalne jedno zgłoszenie działania mobbingowego. 1
2. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej W okresie ostatnich 10 lat działania mobbingowe zgłosił 1 pracownik naukowy. 1
3. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Przed rokiem 2010 w AWF Warszawa dwoje pracowników zgłosiło rzekome działanie mobbingowe. Przeprowadzone zostało przez ówczesnego rzecznika dyscyplinarnego postępowanie wyjaśniające, które wykazało, że przedmiotowe działania nie nosiły znamion tego czynu. Ostatnie działanie mobbingowe zostało zgłoszone w listopadzie 2018 roku. Przeprowadzone przez Pełnomocnika Rektora ds. mobbingu postępowanie wykazało, że istotnie działania noszą cechy mobbingu. Z pracownikiem, który się takich działań dopuszczał rozwiązano umowę o pracę. 1
4. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku Obecnie rozpatrywana jest przez Komisję Antymobbingową jedna skarga. 1
5. Politechnika Lubelska W okresie ostatnich dziesięciu lat jeden pracownik Politechniki Lubelskiej zgłosił nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe w stosunku do swojej osoby. 1
6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1 pracownik naukowy zgłosił działania mobbingowe w ostatnich 10 latach. 1
7. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 1 pracownik naukowy zgłosił działania mobbingowe w ostatnich 10 latach. 1
8. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie W okresie dziesięciu ostatnich lat (rok 2012) jeden pracownik naukowy zgłosił niepożądane zachowanie o charakterze mobbingu. Był to jedyny przypadek tego rodzaju zawiadomienia w Uniwersytecie. 1
9. Uniwersytet Opolski 1 pracownik naukowy zgłosił działania mobbingowe w ostatnich 10 latach. 1
10. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 1 osoba zgłosiła mobbing. 1
11. Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu W okresie ostatnich dziesięciu lat nieprawidłowe zachowania zostały zgłoszone jedynie przez dwóch pracowników naukowych, przy czym sprawy te były kierowane już po ustaniu stosunku pracy z AWL bezpośrednio do sądów pracy – w jednym przypadku zgłoszenie zostało prawomocnie uznane za bezpodstawne, druga sprawa obecnie jest w toku. 2
12. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Dwóch pracowników naukowych PWSTE w Jarosławiu zgłosiło do Komisji Antymobbingowej nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe. 2
13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu W okresie ostatnich 10 lat - dwóch pracowników naukowych zgłosiło działania mobbingowe - skierowane do nich przez bezpośrednich przełożonych. 2
14. Politechnika Białostocka Od czasu wprowadzenia w/w Polityki Antymobbingowej, do władz Uczelni zostały zgłoszone dwa przypadki nieprawidłowego traktowania wśród nauczycieli akademickich. 2
15. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu W okresie ostatnich dziesięciu lat zgłoszone zostały przez pracowników naukowych dwie sprawy. 2
16. Uniwersytet Łódzki W okresie po wprowadzeniu Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w UŁ dwóch pracowników zgłosiło nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe. W obu wypadkach, zgodnie z Regulaminem, powołano zespoły do zbadania zgłoszonych problemów, w skład których wchodziło m.in. 2 psychologów oraz specjaliści z zakresu prawa pracy. W każdej z tych spraw członkowie zespołów spotykali się na posiedzeniach, na których wysłuchiwano zainteresowanych pracowników. Postępowania w obu sprawach zostały zakończone, w tym w jednej z nich doszło do pojednania pracowników. 2
17. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu W okresie ostatnich 10 lat zarzuty stosowania mobbingu zgłoszone zostały przez dwóch pracowników Uczelni. W pierwszym przypadku zarzuty nie zostały potwierdzone w przeprowadzonym postępowaniu sądowym. W drugim przypadku zarzuty również nie zostały potwierdzone w ramach postępowania dyscyplinarnego prowadzonego w Uczelni wobec osoby obwinianej o tego rodzaju działania, natomiast sąd pracy – przed którym toczy się postępowanie obejmujące swym przedmiotem również zarzut stosowania mobbingu – jeszcze nie rozstrzygnął sprawy; 2
18. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa) W ostatnich dziesięciu latach odnotowaliśmy 3 zgłoszenia o nieprawidłowym traktowaniu, działaniu mobbingowym 3
19. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Trzech pracowników naukowych zgłosiło działania mobbingowe. Zgłoszenia były przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Antymobbingowej. 3
20. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie W ciągu ostatnich 10 lat 3 pracowników naukowych zgłosiło nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe. 3
21. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Na terenie Uczelni przeprowadzono 3 postępowania mobbingowe na wniosek osób poszkodowanych, postępowania te zakończyły się wydaniem orzeczenia o braku zaistnienia mobbingu. 3
22. Uniwersytet w Białymstoku Trzech nauczycieli akademickich w ciągu ostatnich 10 lat zgłosiło działania mobbingowe. W przypadkach tych, Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji  i po wysłuchaniu stron uznał skargi za bezzasadne, 3
23. Politechnika Wrocławska Zjawisko mobbingu ma na tyle bogate formy występowania, że nie wszystkie przypadki się uzewnętrzniają w skali Uczelni, stąd od roku 2015 do chwili obecnej zarejestrowano 4 przypadki, które były rozpatrywane przez Rektorską Komisję ds. Etyki. 4
24. Pomorski Uniwersytet Medyczny Uczelnia nie prowadziła przed wprowadzeniem procedury antymobbingowej odrębnego rejestru praw dotyczących mobbingiu. W okresie 2016-2019 zostały zgłoszone cztery sprawy o mobbing. 4
25. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach W ciągu ostatnich 10 lat problem mobbingu zgłosiło 4 pracowników; 4
26. Uniwersytet Medyczny w Łodzi W okresie ostatnich dziesięciu lat nieprawidłowości zgłosiło czterech pracowników naukowych. 4
27. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uczelnia nie prowadzi osobnej statystyki dotyczącej zgłoszeń mobbingu wśród nauczycieli akademickich. Jednak można stwierdzić, że od momentu wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w 2016 roku do lipca 2019 roku procedura ta znalazła zastosowanie czterokrotnie. 4
28. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu W okresie ostatnich dziesięciu lat nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe zgłosiło czterech pracowników naukowych. 4
29. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracowników naukowych, którzy zgłosili nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe - 5 osób. 5
30. Politechnika Śląska (Gliwice) Od momentu wprowadzenia Procedury, o której mowa w pkt 1, zarejestrowano 5 takich przypadków w grupie pracowników naukowych, 5
31. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu W okresie od dnia powołania Pełnomocnika ds. równego traktowania oraz Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji sprawy nieprawidłowego traktowania lub działań mobbingowych zgłosiło 5 osób. 5
32. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Z posiadanych przez obecne władze Uczelni informacji wynika, że w okresie ostatnich 10 lat nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe zgłosiło sześciu pracowników, w tym czterech z nich zatrudnionych jest w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. 6
33. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie W okresie ostatnich 10 lat – 7 pracowników z grupy nauczycieli akademickich zgłosiło nieprawidłowe traktowanie oraz działania noszące znamiona działań mobbingowych, które po zbadaniu przez działającą w Uczelni Komisję Antymobbingową okazały się oskarżeniami, które nie nosiły znamion mobbingu. Komisja Antymobbingowa pełni rolę pojednawczą, wyjaśniającą a zarazem mediacyjną. 7
34. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu W okresie ostatnich dziesięciu lat nieprawidłowe traktowanie oraz działania mobbingowe zgłosiło 6 pracowników zatrudnionych w grupie badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej oraz 1 pracownik w grupie naukowo-technicznej. 7
35. Warszawski Uniwersytet Medyczny W okresie ostatnich 10 lat 14 pracowników naukowych zgłosiło nieprawidłowe traktowanie lub działania potencjalnie kwalifikujące się jako mobbingowe. 14
Uczelnie, które nie podały liczby osób
1. Politechnika Koszalińska brak odpowiedzi b.d.
2. Politechnika Warszawska brak odpowiedzi b.d.
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie  brak odpowiedzi b.d.
4. Uniwersytet Warszawski Sprawy tego typu w okresie ostatnich dziesięciu lat trafiały do różnych instytucji pomocowych działających w strukturach Uniwersytetu. W dniu 14 maja 2018 roku Zarządzeniem nr 49 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego została wprowadzona procedura w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Zgodnie z Zarządzeniem każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, powinien zgłosić sprawę do Koordynatora przeciwdziałania mobbingowi. Jeśli Koordynator po wstępnym zbadaniu zgłoszenia uzna, że opisaną sytuację można uznać za mobbing, przekazuje sprawę do Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi. Komisja rozpoczyna wtedy postępowanie w tej sprawie. W przypadku, gdy zgłoszonej przez pracownika sytuacji nie będzie można uznać za mobbing, Koordynator skieruje sprawę do Rzeczniczki akademickiej (Ombudsmana) lub Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. Może też przekazać zgłoszenie do odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej bądź zakończyć sprawę. Zgodnie z Zarządzeniem nr 53 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Koordynatorem przeciwdziałania mobbingowi została wyznaczona Pani Magdalena Miksa. Z Koordynatorem można skontaktować się telefonicznie (22) 55 27 019 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. b.d.

 


 

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

Komentarze   
0 # Lid 2022-09-02 03:21
Kon by sie usmial z was. Nie chce mi sie 1na was nawet napluc profesory. Ograniczone mozgi, ktorzy katrdry taktuja jak wlasne folwarki. Jestescie mierni moralnieq
0 # Byly pracownik 2022-06-13 00:02
Zachecam do zbadania sprawy o nazwie wypadek 214 na uw, ktora wydarzyla sie 30.08.2019 na ul prostej 69 w stolicy. Prosze wczesniej jednak sprawdzic katy scian w 214, wysokosc pietra z pokojem 214 oraz fizyczna mozliwosc podrzucenia w powietrze glaza wielkosci glowy slonia. Prosze sie ze mna nie kontaktowac. Cenie sobie zycie bardziej niz slawe.
-1 # Anonim 2022-02-23 16:34
Pracownicy nie zgłaszają mobbingu bo zwyczajnie się boją.. Gdyby przeprowadzic ANONIMOWA ankietę mobbingu rektora jednej z elbląskich uczelni, to efekt byłby powalający
2.png1.png1.png3.png0.png0.png4.png