WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Analiza odpowiedzi nadesłanych przez publiczne uczelnie wyższe na pytanie 2: Czy w zarządzanej przez Pana uczelni zostały przeprowadzone szkolenia prewencyjne, dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy? wskazuje, że szkolenia informacyjne o charakterze antymobbingowym przeprowadziły dla pracowników zaledwie 24 uczelnie (34,78%). W 41 jednostkach (59,42%) szkolenia się nie odbyły, jednak władze zapewniają, że w razie potrzeby oraz możliwości szkolenia będą organizowane. Pisma otrzymane z 4 uczelni (5,80%) nie zawierały odpowiedzi na niniejsze pytanie.

Warto podkreślić ciekawe wdrożenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, gdzie corocznie organizowane są szkolenia związane z umiejętnością identyfikacji zachowań nieetycznych, które mogą pomóc w rozpoznawaniu zjawiska mobbingu. Równie interesujące rozwiązanie jest wprowadzone w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie szkolenia prowadzone są przez eksperta w dziedzinie przeciwdziałaniu patologiom w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Warto także zwrócić uwagę na regularne szkolenia organizowane, np. w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi, uczelnie oprócz szkoleń, dotyczących tematyki mobbingu, prowadzą szereg kompleksowych szkoleń o pokrewnym charakterze, związanych np. z równością, wypaleniem zawodowym, molestowaniem seksualnym, zaburzeniami snu, odżywiania czy depresją. Takie szkolenia organizowane są m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wszystkie nadesłane odpowiedzi dotyczące przeprowadzonych szkoleń prewencyjnych z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy przedstawiono tabeli 3, gdzie listę uczelni zaprezentowano w porządku alfabetycznym, rozpoczynając od uczelni, w których przeprowadzono szkolenia o charakterze antymobbingowym.

Tabela 3. Zestawienie odpowiedzi otrzymanych z uczelni publicznych na temat przeprowadzenia szkoleń prewencyjnych z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy.

Lp. Nazwa uczelni Wdrożenie szkoleń prewencyjnych, dotyczących mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym na uczelnach
Uczelnie, w których przeprowadzono szkolenia o charakterze antymobbingowym
1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Po wejściu w życie Aneksu nr 6 do Regulaminu Pracy zostały przeprowadzone szkolenia prewencyjne.
2. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa) W związku z wprowadzeniem Polityki antymobbingowej przeprowadzone zostały wewnętrzne szkolenia o charakterze informacyjnym, kierowane do wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych, wraz ze zobowiązaniem ich do przeprowadzenia tożsamych spotkań z pracownikami w ich jednostkach. Ponadto oświadczenie o zapoznaniu się z ww. polityką zostało dołączone do umowy jako element z którym pracownik jest zobowiązany się zapoznać i potwierdzić podpisem.
3. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Na Uczelni w dniu 28 lutego 2019 r. zostało przeprowadzone szkolenie pt. ,,Ochrona przed dyskryminacją i równe traktowanie na uczelni":
4. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej W 2017 r. odbyły się szkolenia z zakresu Systemu Kontroli Zarządczej dla wszystkich pracowników ATH i w ramach obszaru "środowisko wewnętrzne" standard "przestrzeganie wartości etycznych" była mowa o przeciwdziałaniu mobbingowi.
5. Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu W Akademii Wojsk Lądowych zostały przeprowadzone szkolenia prewencyjne, dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania innym negatywnym zachowaniom w miejscu pracy. Ponadto każdy nowozatrudniony w AWL pracownik ma obowiązek zapoznać się z procedurami antymobbingowymi, na dowód czego podpisuje stosowne oświadczenie zamieszczane w jego aktach personalnych.
6. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie W AWF Warszawa zostało przeprowadzone szkolenie prewencyjne z zakresu mobbingu. Prowadzone było przez Pełnomocnika Rektora ds. Mobbingu. Szkolenie odbyło się w listopadzie 2018 r.
7. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Szkolenia dotyczące przeciwdziałania mobbingowi są elementem stałych szkoleń z zakresu bhp i są przeprowadzane w uczelni regularnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Systematycznie prowadzi się szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy, także w trakcie zajęć ze studentami.
9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Szkolenie w zakresie prewencji mobbingu jest przeprowadzane wraz ze szkoleniem wstępnym oraz okresowym w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zostały podjęte działania zapobiegające mobbingowi i jego negatywnym skutkom oraz zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Polegają one na corocznym przeprowadzaniu wśród pracowników dydaktycznych i administracyjnych badań samooceny kontroli zarządczej, w tym również związanych z przestrzeganiem zasad etycznych. Dotyczą one umiejętności identyfikacji zachowań uznawanych w Uczelni za nieetyczne, właściwego zachowania w przypadku, gdy pracownik byłby świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Uczelni. Istotnym i motywującym do właściwych zachowań jest pytanie o przestrzeganie etycznego postępowania wśród kadry kierowniczej i promowania takich zachowań własną postawą i decyzjami, jak również o postawę pracowników. Analiza wyników badania, szczególnie pytań dotyczących aspektów etycznych zachęca do pielęgnowania, ale i wzmacniania wartości etycznych, jak również reagowania nawet na budzące najmniejsze wątpliwości przejawy dyskryminacji czy działań mobbingowych. Kolejnym działaniem, mającym na celu zapobieganie niekorzystnym zachowaniom wśród kadry są szkolenia dotyczące problematyki etycznej, m. in. „Etyka zawodu – inspiracja czy nawigacja?” czy „Etyka – drogą do satysfakcji?”. Celem prowadzonych szkoleń było zapoznanie z podstawową terminologią i koncepcjami etycznymi, nabycie umiejętności dokonywania etycznych wyborów i pogłębienie refleksji nad etycznymi postawami w miejscu pracy. Program szkoleń skupiał się wokół takich pojęć jak: etyka, moralność, cnota, godność człowieka, zawód. Dotyczył genezy, kompetencji i uwarunkowań etyki zawodu, koncepcji etycznych, etyki jako źródła sukcesu zawodowego oraz kodeksów etycznych snując rozważania między prawem a sumieniem. Podjęto problematykę godności osobowej i osobistej oraz poczucia godności zachęcając odbiorców nie tylko do szacunku dla innych, ale i dla samego siebie, poczucia własnej wartości, odwagi w obronie swoich wartości, zachowania wobec innych, w sposób który wzmacnia ich znaczenie i wartość, postępowania zgodnie z własnym systemem wartości i przekonań, bronienia swojej tożsamości i indywidualności, kontrolowania swoich emocji, małej podatności na manipulację, wykazywania powściągliwości, rezerwy wobec świata, wreszcie dostojności i wzniosłości. Ponadto przeprowadzono studium nad wartościami w celu wzmocnienia rozpoznawania ich przez uczestników szkolenia w codziennych doświadczeniach. Skłoniło odbiorców do porządkowania wartości w określony system, ustalenia ich hierarchii. Wartości wpływają na dokonywanie właściwych wyborów w relacjach międzyosobowych.Ze względu na pozytywny odbiór i zainteresowanie inicjatywa podjęta dwa lata temu ma szansę stać się stałą praktyką, może bowiem przynieść doskonałe rezultaty dla Uczelni i całej społeczności akademickiej w kształtowaniu etycznych postaw, a w szczególności przyczynić się do kreowania takich cech jak: sumienność, obiektywizm, niezależność, otwartość, które mogą stanowić profilaktykę mobbingu.
11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku W uczelni są prowadzone szkolenia w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, a także zagadnienia te zostały ujęte w programach studiów na wszystkich kierunkach.
12. Politechnika Białostocka W Politechnice Białostockiej, na przestrzeni ostatnich lat, przeprowadzone zostały kompleksowe szkolenia prewencyjne, dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w pracy. Tego rodzaju szkolenia są także na bieżąco przeprowadzane wśród nowozatrudnionych pracowników.
13. Politechnika Śląska (Gliwice) Na Politechnice Śląskiej przeprowadzono w formie elektronicznej zapobiegawcze szkolenie dotyczące zjawisk mobbingowych, które objęło wszystkich pracowników Uczelni.
14. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 2014-2016 prowadzono szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz administracyjnej każdego szczebla w ramach szkoleń BHP. Były to szkolenia wewnętrzne prowadzone przez pracownika Wydziału Nauk Społecznych SGGW, eksperta w dziedzinie przeciwdziałania patologiom organizacyjnym dr hab. Joannę Wyleżałek, prof. SGGW. Obecnie w SGGW prowadzone są szkolenia skierowane do kadry zarządzającej pt. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w relacjach pracowniczych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, POWR.03.05.00-00-7033/17. Szkolenia prowadzą: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW oraz dr Emilia Paprzycka. Planuje się również kolejne szkolenia dla pracowników SGGW.
15. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach W związku z realizacją projektu ,,Blisko-Międzynarodowo-Przez cale życie. Kompleksowy program zróżnicowanego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", przeprowadzono szereg szkoleń z pracownikami Uczelni, w ramach których był również poruszany problem mobbingu w zakładzie pracy;
16. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu W latach akademickich 2017/2018 oraz 2018/2019 zorganizowane zostały następujące szkolenia: 21 marca 2017 roku „Równość vs. różnorodność" - otwarty panel dyskusyjny; 11 stycznia 2018 roku „Jak reagować na molestowanie seksualne” – wykład szkoleniowy prowadzony przez dr hab. Bahę Kalinowską. Sufinowicz – Pełnomocniczkę Rektora ds. Równego Traktowania; 3 października 2018 roku „Dyskryminacja i mobbing w sferze zatrudnienia” – organizatorami byli: NSZZ „Solidarność” UEP oraz Państwowa Inspekcja Pracy.
17. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Tak ostatnie 4 grudnia 2018 r. prelekcja i warsztaty nt. problematyki związanej ze stresem, wypaleniem zawodowym, depresjami, zaburzeniami snu, odżywiania oraz mobbingiem.
18. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zorganizowano następujące konferencje dotyczące mobbingu i dyskryminacji: seminarium naukowe na temat: „Uniwersytet bez dyskryminacji”, Poznań, 25 maja 2017 r. seminarium naukowe na temat: „Kobiety w polskiej przestrzeni publicznej – doceniane czy dyskryminowane?", Poznań, 12 czerwca 2018 roku. Ponadto zorganizowano szkolenie dla społeczności akademickiej dotyczące: „Równego traktowania osób transpłciowych studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Poznań, 15 marca 2019 r. W październiku 2017 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza przeprowadzono badanie dotyczącego zjawiska molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych, którego organizatorem było Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2018 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zrealizował wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą projekt pt. Lęk przed homoseksualizmem w Europie Środkowej i Wschodniej. Był on finansowany z Funduszu
19. Uniwersytet Łódzki W Uniwersytecie Łódzkim przeprowadzono szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu http://www.solidarnosc.uni.lodz.pl/node/129 oraz http://www.solidarnosc.uni.lodz.pl/node/13
20. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu są prowadzone na bieżąco w ramach szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto po wprowadzeniu Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej dokument ten został zaprezentowany i omówiony w trakcie spotkań z kadrą kierowniczą administracji UMK. Jednocześnie wszyscy pracownicy uczelni zostali zobowiązani do zapoznania się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową i do jej przestrzegania, co potwierdzają w pisemnym oświadczeniu. Treść oświadczenia znajduje się pod adresem: https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/WbijGz/13 wewnetrzna_polityka_antymobbingowa_w_ UMK_zal.pdf link nieaktywny
21. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu W Uczelni zostały przeprowadzone przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom psychospołecznym w miejscu pracy.
22. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zostało przeprowadzone szkolenie prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zakrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy z udziałem eksperta - inspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, w którym każdy zainteresowany pracownik mógł wziąć udział.
23. Uniwersytet Warszawski W ramach działań w obszarze przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim podejmowane są liczne inicjatywy obejmujące rozpowszechnianie działalności w zakresie przeciwdziałania mobbingowi poprzez przeprowadzanie m.in. szkoleń związanych z tą tematyką. Rokrocznie przeprowadzone są nieodpłatne szkolenia skierowane do zainteresowanych w obszarze działań prewencyjnych mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi. Ostatnie szkolenie skierowane do pracowników Uniwersytetu Warszawskiego pt.: „Konflikty międzyludzkie, a zjawiska mobbingu i dyskryminacji - profilaktyka, diagnoza, reagowanie,, miało miejsce w dniach 10 i 11 czerwca 2019 r. poprowadziła je Rzeczniczka akademicka dr Anna Cybulko.
24. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie W dniu 15 maja 2018 r. odbyły się w ZUT w Szczecinie „Warsztaty antymobbingowe” dla pracowników Uczelni. Procedura przeciwdziałania mobbingowi na ZUT w  Szczecinie, wydana zarządzeniem rektora, zobowiązuje każdego pracownika do zapoznania się z dokumentem. Fakt zapoznania się z Procedurą potwierdza złożeniem oświadczenia o zapoznaniu i przestrzeganiu jej postanowień.
Uczelnie, w których nie przeprowadzono szkoleń o charakterze antymobbingowym
1. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Akademia nie prowadziła szkoleń prewencyjnych, pracownicy Akademii zostali zapoznani z unormowaniami dotyczącymi przeciwdziałaniu mobbingowi w ramach zapoznania się z Regulaminem Pracy.
2. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Nie były przeprowadzane szkolenia prewencyjne, dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychologicznym w miejscu pracy
3. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach W Akademii nie były przeprowadzane szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałaniu negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy
4. Akademia Pomorska w Słupsku W procedurze przewiduje się podejmowanie czynności zapobiegawczych mających przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji polegających na organizowaniu szkoleń dotyczących mobbingu oraz przeciwdziałania jego negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym jak również monitorowanie nastrojów pracowniczych i diagnozowanie kultury pracy. Ze względu na fazę konsultacyjną Regulaminu Pracy i stanowiącej jego element Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji do chwili obecnej szkoleń przewidzianych procedurą nie prowadzono. Jednakże tematyka dotycząca przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Pomorskiej w Słupsku jest poruszana w ramach szkolenia ogólnego w trakcie zatrudniania pracownika (w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. „Kodeks pracy”) oraz w ramach szkolenia stanowiskowego przed dopuszczeniem nauczyciela akademickiego do pracy.
5. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu W ASP we Wrocławiu nie odbyło się żadne szkolenie dotyczące mobbingu.
6. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie W Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nie były do tej pory przeprowadzane szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu, ani zagadnień pokrewnych.
7. Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Nie przeprowadzaliśmy dotychczas takich szkoleń.
8. Akademia Sztuki w Szczecinie W Uczelni nie przeprowadzono dotychczas szkoleń o tematyce dotyczącej wyłącznie mobbingu; odbyły się szkolenia w zakresie efektywnej komunikacji w zespole i na uczelni oraz w zakresie technik radzenia sobie z agresją studenta oraz własnymi emocjami w trudnych sytuacjach, które zawierały elementy prewencji negatywnych skutków zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy;
9. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wraz z wejściem w życie powyższych procedur, na początku roku akademickiego 2019/2020 zostaną przeprowadzone szkolenia prewencyjne.
10. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku Do tej pory nie były przeprowadzane szkolenia w tym zakresie na skalę uczelni.
11. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy do dyspozycji pracowników pozostaje psycholog.
12. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu nie były przeprowadzane, gdyż nie odnotowano takiej potrzeby.
13. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej W uczelni nie zostały przeprowadzone szkolenia prewencyjne, dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy;
14. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu W PWSTE w Jarosławiu nie były przeprowadzane szkolenia prewencyjne, dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Dodatkowo informuję, iż pracownicy podpisywali oświadczenie informujące pracodawcę, że zapoznali się z wewnętrzną procedurą antymobbingową, przeciwdziałającą mobbingowi, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu.
15. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu nie zostały przeprowadzone szkolenia antymobbingowe.
16. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Nie zostały przeprowadzone szkolenia prewencyjne, dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy.
17. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Nie przeprowadzono szkoleń prewencyjnych
18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku W Uczelni do tej pory nie były przeprowadzane szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy.
19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu W IV kwartale 2019 r. zaplanowane są szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy.
20. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Uczelnia stara się uświadamiać swoich pracowników o zagrożeniach związanych z negatywnymi czynnikami psychospołecznymi w pracy. Każdy z pracowników ma możliwość wnioskowania o dofinansowanie szkoleń, które go interesują, także z zakresu mobbingu. Obecnie uczelnia nie prowadzi rejestru tematyki szkoleń i nie jest w stanie określić, czy z tego typu szkoleń pracownicy korzystali. W ramach dobrej praktyki z omawianej tematyki na uczelni pełni dyżur psycholog, z którego pomocy również pracownicy, odczuwający taką potrzebę, mogą skorzystać.
21. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Nie przeprowadzano szkoleń prewencyjnych.
22. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Nie
23. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Problemy mobbingu oraz przeciwdziałanie jego skutkom są, w miarę potrzeby, poruszane na Kolegiach Rektora z jednoczesną prośbą skierowaną do dyrektorów instytutów o uwrażliwienie podległych pracowników.
24. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Nie prowadzono w Uczelni szkoleń prewencyjnych.
25. Politechnika Częstochowska Zarządzeniem Rektora nr 228/2019 z dnia 31.07.2019 roku powołano Koordynatora ds. polityki antymobbingowej, którego zadaniem będzie między innymi zbieranie informacji na temat mobbingu w Politechnice Częstochowskiej, sporządzanie i dostarczanie do Rektora zestawień dotyczących skali występowania zjawiska mobbingu w Uczelni oraz realizacja polityki przeciwdziałania mobbingowi, a także realizowanie szkoleń dla pracowników o tematyce mobbingu i przeciwdziałaniu temu zjawisku oraz upowszechnianie wiedzy związanej z tymi zagadnieniami.
26. Politechnika Gdańska W Politechnice Gdańskiej nie odbywały się szkolenia tego typu,
27. Politechnika Koszalińska Zorganizowany zostanie cykl szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów i zasad efektywnej komunikacji, po przeprowadzeniu których nastąpi wdrożenie struktury w zakresie rozstrzygnięć zachowań mobbingowych.
28. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Na Politechnice Krakowskiej nie było organizowanych szkoleń prewencyjnych dot. mobbingu.
29. Politechnika Lubelska W Politechnice Lubelskiej nie były prowadzone szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy;
30. Pomorski Uniwersytet Medyczny W Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie nie były prowadzone szkolenia dedykowane przeciwdziałaniu mobbingowi i zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy, jednakże ich przeprowadzenie jest zaplanowane w niedługim czasie.
31. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Nie zostały przeprowadzone masowe szkolenia prewencyjne. Powołano natomiast Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania w osobie dr Joanny Górnej. Bliższe informacje dostępne są pod adresem http://www.ujd.edu.pl/articles/view/penomocnik-rektora-ds-rownego-traktowania. Celem powołania Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania było wdrożenie systemowych działań o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym służących zapewnieniu równego traktowania na terenie Uniwersytetu, a w szczególności: - udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy, - przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń naruszającym zasady równego traktowania studentów, doktorantów i pracowników UJD, - promowanie postaw zapewniających równe traktowanie studentów, doktorantów i pracowników UJD.
32. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Z uwagi na trwające w 2019 roku prace nad przygotowaniem tego rodzaju szkoleń w wersji on line, nie zostały one jeszcze przeprowadzone. Po zakończeniu wspomnianych prac, członkowie społeczności akademickiej podlegać będą obowiązkowemu szkoleniu w zakresie przeciwdziałania miobbingowi.
33. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Dotychczas nie przeprowadzono szkoleń prewencyjnych dot. mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy.
34. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytecie Medycznym w Łodzi nie zostały przeprowadzone szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Przygotowywane jest szkolenie e-learningowe w tym zakresie.
35. Uniwersytet Opolski Nie przeprowadzono specjalnych szkoleń dot. mobbingu,
36. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Każdy pracownik Uczelni jest zobowiązany do zapoznania się z przepisami wewnętrznej procedury antymobbingowej i potwierdzenia tej czynności własnoręcznym podpisem.
37. Uniwersytet Rzeszowski Nie
38. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nie były prowadzone szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu w miejscu pracy,
39. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wśród pracowników Uczelni zostały przeprowadzone szkolenia dot. przeciwdziałaniu mobbingowi w miejscu pracy.
40. Uniwersytet w Białymstoku W Uniwersytecie w Białymstoku nie zostały przeprowadzone szkolenia prewencyjne dotyczące mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy,
41. Warszawski Uniwersytet Medyczny W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nie przeprowadzano szkoleń prewencyjnych dotyczących mobbingu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy.
Uczelnie, które nie udzieliły odpowiedzi na pytanie
1. Politechnika Warszawska brak odpowiedzi
2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie brak odpowiedzi
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie brak odpowiedzi
4. Politechnika Wrocławska brak odpowiedzi

Jak pokazują wyniki sondażu - większość uczelni nie prowadzi szkoleń, a jedynie zobowiązuje pracowników do podpisania oświadczeń, że zapoznali się z procedurami antymobbingowymi, obowiązującymi w danej jednostce.

Dwie szkoły wyższe (4,88%) - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie - wskazały, że w celu przeciwdziałania skutkom przemocy psychicznej do dyspozycji pracowników pozostaje psycholog.

 


 

Musisz się zalogować aby dodawać komentarze.

2.png3.png6.png5.png3.png4.png0.png