Czwartkowe wieczory z Science - Recenzje bez cenzury

W dniu 11.11.2021 r. w godzinach od 18.00 do 20.00 na platformie internetowej Zoom, w ramach Czwartkowych wieczorów z Science odbyło się zebranie osób związanych z Fundacją Science Watch Polska, na temat: „Recenzje bez cenzury”. Tak więc celem spotkania była dyskusja o recenzowaniu w nauce. W spotkaniu uczestniczyło 39 osób.

W pierwszej kolejności prezes Fundacji Joanna Gruba przedstawiła prezentację o recenzowaniu w świetle obowiązujących dokumentów w polskiej nauce, tzn. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Poradnika Rady Doskonałości Naukowej, Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego. Zwróciła uwagę na niedokładne zapisy w ustawie, np. o aktualnym dorobku naukowym recenzenta, przy czym pojęcie aktualnego dorobku nie jest zdefiniowane. Zwróciła również uwagę, że zgodnie z Ustawą nie publikuje się odpowiedzi na recenzje (często napisane nierzetelnie) oraz odwołań, co powoduje nierówność stron postępowania.

Następnie Prezes Fundacji przywołała orzecznictwo, podkreślając, iż recenzent to biegły powołany w ramach dziedziny i dyscypliny naukowej i funkcjonariusz publiczny. Zwróciła uwagę na brak wzoru recenzji, a także brak odpowiedzialności za nierzetelne recenzje.

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja. Główne postulaty, które zostały przedstawione podczas dyskusji to:

- propozycję nagłaśniana kwestii nierzetelnych recenzji przez ekspertów Fundacji i publicznego piętnowania ich autorów,
- zasadność opracowania przewodnika dla doktorantów i habilitantów, który zawierałby prawa tych osób, oprócz tego, co opracowała Rada Doskonałości Naukowej (RDN),
- przesłanie opracowanego przewodnika do dyskusji w strukturze RDN i Ministerstwa Nauki i Edukacji,
- zasadność konsultacji społecznych przed uchwaleniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i udziału w nich Fundacji.

Zwrócono również uwagę, że niekompetencje i bezkarność recenzentów, a także lekceważenie  zasad etyki naukowej są podstawą patologii w środowisku akademickim. Podczas spotkania wyłoniły się Zespoły, które niezwłocznie rozpoczną działania związane z realizacją postulatów.

Na zakończenie spotkania prezes Fundacji krótko podsumowała spotkanie i zakończyła je.

dr Magdalena Kozłowska

Prezentacja ze spotkania

Dodaj komentarz

2.png6.png6.png1.png0.png7.png