Obowiązki recenzenta a odpowiedzialność prawna i etyczna. Stanowisko MNiSW

Nierzetelne recenzje w środowisku akademickim i bezkarność recenzentów, którzy je sporządzają, to problem, który uwidacznia się w sposób szczególny w postępowaniach awansowych, głównie o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Z informacji, którymi dysponuje Fundacja Science Watch Polska wynika, że recenzje niejednokrotnie sporządzone są z naruszeniem prawa, zasad etyki i dobrych praktyk w zakresie recenzowania. Niestety habilitanci, którzy podnoszą zarzuty w zakresie nierzetelnych recenzji i poszukują próby ochrony swoich praw doświadczają zarówno  formalnych, jak nieformalnych sankcji ze strony środowiska naukowego, w tym w sposób szczególny od osób zaangażowanych w dane postępowanie awansowe. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że działania naukowców pokrzywdzonych nierzetelnymi recenzjami są odbierane, jako naruszenie status quo, złamanie tabu, czy wręcz naruszenie standardów i powagi uniwersytetu. Przyczyn takiego stanu rzeczy, należy prawdopodobnie szukać w powszechnych w realiach akademickich przekonaniach, że „recenzent jest jak bóg” czy też, że „recenzent jest bezkarny”. Z kolei naukowiec, którzy dowodzi nierzetelności sporządzonych recenzji postrzegany jest często jako frustrat, któremu trudno przyjąć negatywną recenzję i który nie akceptuje wyrażonej w recenzji krytyki. Niestety wówczas skutkuje to tym, że habilitant całkowicie pozbawiony jest ochrony i respektowania prawa do rzetelnej, obiektywnej, zgodnej z zasadami etyki oceny dorobku naukowego, również na etapie postępowania odwoławczego. Dowodem tego są m.in. historie osób, które zgłosiły się do naszej Fundacji, i dokumentacja, którą dysponujemy.

Oczywistym jest, że nie należy tych patologicznych zjawisk uogólniać, co w sposób szczególny pragnę podkreślić. Jednak z uwagi na skalę zjawiska nierzetelnych recenzji, postanowiliśmy zająć się procedurami dotyczącymi recenzowania i skierować zapytania w przedmiotowej sprawie m.in. do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W piśmie z dnia 10 lutego 2020 r. Fundacja zwróciła się o udzielnie odpowiedzi na kilkanaście pytań dotyczących zasad recenzowania i odpowiedzialności recenzenta za sporządzenie nierzetelnych recenzji. Pytaliśmy m. in. o to, jakie przepisy prawa powszechnego i inne regulacje obowiązują recenzentów sporządzających recenzje dorobku naukowego w postępowaniu awansowym oraz czy sporządzenie recenzji dorobku naukowego w postępowaniu awansowym niezgodnej z przepisami prawa powszechnego lub innymi obowiązującymi regulacjami stanowi delikt dyscyplinarny ?

Cały artykuł jest dostępny na https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-06-2020/obowiazki-i-odpowiedzialnosc-recenzenta%e2%80%a9jakie-jest-stanowisko-mnisw%e2%80%a9/?fbclid=IwAR3VgkYDcESc0OgluHkmP86mhLzfx7-GfdBFg6rEBTJz--AFEyA6xdbn9Ow

 

Dodaj komentarz

Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

1.png6.png1.png1.png7.png4.png