WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Zachowania naruszające pozycję zawodową według ankietowanych (zachowano oryginalną pisownię)

 • krzyki przez telefon przy małym dziecku, oskarżanie o niepopełnione czynności na forum (za zebraniu pracowników), eliminowanie z zespołu, systematyczne zastraszanie nieprzyznaniem etatu (braki w etacie w planowanym obciążeni, pomimo najdłuższego okresu zatrudnienia, największych osiagnięć dydaktycznych i naukowych w swojej grupie), plotki, krytykowanie pracy wysoko ocenionej wcześniej przez organy zewnętrzne, poprawianie mojej pracy na szkodę Instytutu i student
 • sugerowanie zbędności wykonywanych prac, choć są w moim zakresie obowiązków i zostały ustalone jako moje zasadnicze zadania przez poprzednich przełożonych (dyrektorów, kierownika przez ostatnie ponad 10 lat); - powołanie na mojego bezpośredniego przełożonego osoby bez kompetencji merytorycznych, o niższych kompetencjach i doświadczeniu ode mnie (ja nie mam żadnych ambicji, by być kierownikiem, chcę tylko, aby mój przełożony był kompetentny)
 • Zachowania mobbera prowadzące do stworzenia u osoby mobbingowanej negatywnego obrazu własnej osoby.
 • "Moimi rękami" kazał wykonać zadanie nie należące do moich obowiązków w wyniku którego miał zostać poniżony inny pracownik. Zadania nie wykonałem i usłyszałem obelgi.
 • ...
 • Samodzielne dysponowanie moją publikacją (byłam pierwszą autorką) i wysłanie jej do niskopunktowanego czasopisma bez porozumienia ze mną. Wcześniejsze przetrzymanie napisanego przeze mnie artykułu przez ponad rok, co utrudniło dobrą publikację. 2.Zaoferowanie współpracy przy pisaniu monografii, przyjmowanie mojej pracy, skorzystanie z niej (w zakresie analiz, źródeł) aby samodzielnie napisać tekst i opublikować jedynie pod swoim nazwiskiem.
 • 6 letnie blokowanie rozwoju naukowego, poprzez brak zgody na publikowanie publikacji mojego pierwszego autorstwa
 • Akceptowanie pracy bez wynagrodzenia
 • alienacja, przeniesienie do biura odległego od działu
 • anonimowe wpisy w systemie USOS, wyniki studenckich ankiet nie odpowiadające rzeczywistym wpisom, wpływ na hamowanie przydzielanych zajęć dydaktycznych
 • bez komentarza
 • bezpodstawnie wydłużał scieżkę awansu/ nierówne traktowanie
 • Bezzasadne odmowy podpisywania dokumentów, nagminne wzywanie na "rozmowy"
 • blokowanie możliwości rozwoju kariery naukowej
 • blokowanie możliwości rozwoju, nieangażowanie do prac badawczych pewnej grupy osób, tylko wybrane
 • blokowanie rozwoju naukowego, blokowanie awansu zawodowego
 • Blokowanie udziału w zajęciach mogących wpływać na awans.
 • blokowanie współpracy naukowej z innymi pracownikami zakładu lub instytutu
 • Blokowanie wyjazdów (na zaproszenie uczelni zagranicznych), przesyłanie pism i maili do kierowników innych uczelni o tym, żeby nie zapraszać mnie na konferencje i seminaria "bo podpadła" (cyt. dosłowny), blokowanie awansu (ze stanowiska asystenta na adiunkta); blokowanie wydania publikacji (mimo pozytywnych recenzji); odmowa przydzielenia biurka do pracy; brak odbierania telefonów służbowych; odmowa przyznania finansowania za wykonaną pracę projektową
 • brak docenienia za ponadwymiarową pracę i ponad przeciętne zaangażowanie w pracę
 • brak możliwości podejmowania decyzji
 • brak możliwości proponowania prac magisterskich
 • brak przydzielania zadań adekwatnych do kwalifikacji i kompetencji, pracownik pozostawiony sam sobie, brak możliwości awansu
 • brak przydzielania zadań, wykluczanie z zadań stale przydzielanych innej grupie pracowników
 • brak przydzielania zadań/ wykluczenie z wypełniania zadań
 • brak przydzielania zajęć dydaktycznych
 • Brak wolnych dni za pracę w weekendy, wynagrodzenie za pracę weekendową takie samo jak za tę w tygodniu. Konieczność realizowania zadań online z wykorzystaniem własnych zasobów, sprzętu.
 • Brak zgody i finansowania wyjazdów służbowych
 • brak zgody przełożonego na realizację zadań, które są w obowiązkach pracownika i wymaganych do okresowej oceny.
 • Branie pieniędzy za moją pracę na umowach zlecenie i ich sprawozdanie przy czym ja byłam zobligowana do opisania tego co zrobiłam pod przymusem, że nie skończę doktoratu
 • całkowite ignorowanie, nieprzydzielanie zadań a potem ich egzekwowanie, obarczanie odpowiedzialnością za wszystkie niepowidzenia innych osób, brak zgodny na wyjazdy konferencyjne mimo posiadania środków w projekcie, brak zgodny na staze i inne aktywności zawodowe
 • Celowe nie przydzielanie zajęć dydaktycznych w sposób równomierny, przydzielanie co roku innych zajęć dydaktycznych
 • Ciągła niepewność o zatrudnienie, bezpodstawne zwolnienia pracowników, poczucie zagrożenia
 • ciągłe zmiany kryteriów oceny pracowniczej powodujące niepewność, zmiany kryterów w ostatniej chwili przed nowym okresem oceny, nieracjonalne ustalanie kryteriów sprzeczne z wytycznymi ministerstwa oraz kryteriami powszechnie stosowanymi w krajach zachodnich w tej samej dyscyplinie
 • cyberbullying, pomówienia, obmowa
 • czepiał się efektów, negował osiągnięcia, podważał ocenę jako pracownika mimo spełnienia kryteriów
 • Częste zmiany decyzji, coraz mniej zadań, wyśmiewanie zgłaszanych pomysłów
 • Dawanie błędnych bądź niepełnych informacji, przez które byłam wprowadzona w błąd co niosło konsekwencje dla mojej pracy.
 • delegowanie osoby o niższym wykształceniu do nadzoru w sprawach merytorycznych
 • Deprecjonowanie osiągnięć
 • Dezinformacja, dewaluacja osiągnięć
 • długotrwała odmowa awansu po doktoracie, niższe wynagrodzenie za taką samą pracę, jaką wykonywali koledzy/koleżanki
 • dużo zadań w krótkim czasie realizacji - ciągłe kontrolowanie i presja czasu
 • DZIEKAN NIE PRZYZNAŁ MI ŚWIADCZENIA Z TYTYŁU WYPADKU, MIMO WCZEŚNIEJSZYCH ZAPEWNIEŃ - W DRODZE DO UCZELNI ULEGŁEM WYPADKOWI W POCIĄGU, WSKUTEK CZEGO NA OKRES POWYŻEJ SIEDMIU DNI BYŁEM HOSPITALIZOWANY I OPEROWANY TEGO SAMEGO DNIA W TRYBIE PRZYSPIESZONYM. WSKUTEK WYPADKU JESTEM TRWALE OKALECZONY( ROZERWANIE JĄDRA) . Z TEGO POWODU BYŁEM OBIEKTEM DRWIN I ŻARTÓW. UCZELNIA PO PRZYZNANIU URLOPU DZIEKAŃSKIEGO NALICZYŁA MI RÓŻNICE PROGRAMOWE ZA CAŁE STUDIA I OBCIĄŻYŁA KOSZTAMI ZA KURSY ZDANE.
 • Eliminowanie z pracy w zespole
 • formułowanie zarzutów nieetycznie prowadzonych badań
 • groźby blokowania awansu zawodowego; podkreślanie, że moja osoba jest negatywnie oceniania przez przełożonych z wyższego poziomu (nigdy taka ocena nie została mi przedstawiona przez wskazanych przełożonych); dyskredytowanie innych współpracowników i mojej współpracy badawczej z nimi
 • ignorowanie
 • ignorowanie i negowanie podjętych działań
 • Ingerencja w porządek rady wydziału. Odbieranie głosu. Zagłuszanie w czasie prowadzenia obrad.Przychodzenie bez zapowiedzi na radę wydziału i wprowadzanie tematów nie związanych z porządkiem obrad.Podwazanie opinii przwodniczacego rady wobec wszystkich zebranych.
 • Jak w pkt 5
 • jak wyżej, negatywne komentarze do studentów, obmawianie mnie w środowisku
 • Jako adiunkt dydaktyczny mam z każdym np. regulaminem pracowni, pytać o akceptację, bo jaa jestem szefem.
 • Kontrola przez człowieka będącego w hierarchii uczelnianej niżej niż ja
 • kradzież pomysłów na badania i własności intelektualnej, zakulisowe torpedowanie wniosków grantowych
 • Krytyka w obecności znajdujących się na korytarzu pracowników uczelni i studentów. Kwestionowanie wszystkich moich wypowiedzi podczas zebrań katedry.
 • kwestionowanie kompetencji za plecami, w gronie swoich popleczników
 • kwestionowanie kompetencji, wymuszanie pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego
 • kwestionowanie moich wysokich kompetencji w rożny sposób
 • Kwestionowanie osiągnięć naukowych
 • kwestionowanie wartości pracownika naukowo - dydaktycznego i traktowanie jako mniej wartościowego w danej dyscyplinie
 • marginalizacja, naruszanie dobrego imienia, rozsiewanie oszczerstw, brak nagród z tytułu osiągnięć, manipulacja konkursami
 • Marginalizowanie, izolowanie
 • Mobber powiedział mi, że moja godność kończy się tam gdzie zaczyna się jego godność. W trakcie konferencji publicznie przy innych osobach powiedział, że jestem tam tylko dlatego, że on na to wyraził zgodę i dał środki z grantu wydziałowego.
 • mówiono, że nie nadaję się do tej pracy
 • nadmierne obciążanie opracowaniem nowych przedmiotów (wykładów, seminariów, całych laboratoriów, modernizacją istniejących zajęć), uniemożliwienie korzystania z aparatury badawczej do własnych projektów, zniechęcanie do składania wniosków o granty, ograniczanie liczby współpracowników - zabranianie pracownikom wykonywania lub kontynuacji prac w mojej tematyce, przekazy typu "jak habilitacja to atomizacja" = odcięcie dostępu do zasobów badawczych, warunki pracy - brak biura lub brak laboratorium,
 • Nakaz kupowania materiałów, papieru do ksero z własnych pieniędzy, zlecanie zadań w czasie wolnym bez uzgodnienia tego, upokarzające odzywki na zebraniach przed innymi pracownikami. Takie konstruowanie ankiety pracowniczej (na stanowisku naukowo-dydaktycznym zawężenie oceny tylko do kryterium naukowego bez uwzględnienia dobrych lub bardzo dobrych ocen pracy dydaktycznej, tak by ocena była negatywna. Uporczywie przez kolejne lata straszenie zwolnieniem, przydzielanie nadgodzin bez zgody.
 • nakaz przerwania prowadzonych badań, konieczność natychmiastowego
 • Nakładnie kolejnych obowiązków, podczas gdy są osoby, które praktycznie nic nie robią; podważanie prawdomówności w obecności studentów i współpracowników
 • negatywne nastawianie studentów, zaznaczanie tematów prac magisterskich, które mają wybrać studenci pomijaając moje zgłoszone
 • negatywnie (bezzasadnie) oceniał wykonane zadania
 • negowanie osiągnięć naukowych
 • Nękanie, ośmieszanie, przemocowe wymuszanie zrobienia czegos, co bylo niemozliwe.
 • Nie angażowanie mnie w pracę zespołu, pomijanie mnie, nieprzekazywanie informacji
 • Nie dotyczy mnie (patrz pytanie 12)
 • Nie ja byłem mobbingowany
 • Nie poinformowanie o możliwości podnoszenia kwalifikacji i awansu. Nie poinformowanie o szkoleniach. Nie uzwglęnianie w grantach.
 • Nie przydzielanie zadań pomimo kompetencji
 • Nie przydzielanie żadnych zadań
 • Nie włączanie do prac jednostek wydziałowych
 • nie zlecał żadnych działań, realizowane lekceważył i pomijał, brak dostępu do informacji
 • Niedopuszczanie do publikacji prac
 • nieformalny zakaz stosowania moich tytułów zawodowych w korespondencji kierowanej przez innych pracowników do mnie
 • niepłacenie za zadania
 • nieprzydzielanie zadań
 • Nieprzydzielanie zadań związanych z kompetencjami, pozbawianie finansowania
 • nieprzydzielanie zadań, pomijanie
 • Nieprzydzielanie żadnych zadań
 • nierówne traktowanie w zatrudnieniu, naruszenie dóbr osobistych
 • nieustanne odnoszenie się do przeszłości, typu
 • Nieuwzględnianie dokonań, dorobku
 • nieuwzględnianie zadań, które wykonywałem
 • Notoryczne dyskryminowanie osiągnięć naukowych i badawczych. Podkreślanie na każdym kroku braku uzyskania stopnia dr hab. pomimo licznych innych osiągnięć np. przy ostatniej parametryzacji jednostki wniosłam 30 pkt do oceny jednostki z badań wdrażania wiedzy badawczej do otoczenia społeczno-gospodarczego, gdzie pozostali pracownicy Instytut (30 osób) wnieśli zaledwie 10 pkt. Dzięki mojej pracy jednostka mogła uzyskać kategorię B+.
 • notoryczne pomijanie przy kompletowaniu składu komisji konkursowych (zatrudnianie nowych pracowników)
 • pomijanie mnie w informowaniu o przydzielaniu środków finansowych i zadań dla pracowników z mego Zakładu, czyli osób bezpośrednio mi podlegających.
 • Obcinanie premii
 • obniżanie pensum
 • Oczekiwania wobec mnie przekraczające moje umiejętności/kompetencje; brak wsparcia przy realizacji zadań wymagających współpracy
 • oczernianie wizerunku mogło mieć wpływ na wybory studentów (zapisy na zajęcia)
 • Odbieranie dostępu do pomieszczeń
 • odbieranie mozliwości wyboru, zawłaszczanie pracowników; każda decyzja odmienna od zdania Kierownika Zakładu wiązała się z obrażaniem, wychodzeniem ze spotkania czy presją typu: "nie spodziewałem się tego po Tobie" lub "przez Ciebie wszyskich nas zwolnią" czyli próba manipulacji i obarczenia odpowiedzialnością za całą gfupę ludzi; upublicznianie maili pisanych do jednej osoby- calej gfupie w celu nastawienia innych
 • odbieranie pełnionych funkcji
 • odbieranie przygotowanego projektu przypisując sobie zasługi
 • odbieranie wykonywanych od lat - z powodzeniem - zadań bez żadnego uzasadnienia
 • Odbieranie zadań i przypisywanie sobie dokonań
 • odbieranie zajęć dydaktycznych, pomimo najwyższej oceny prowadzenia zajęć
 • odbieranie zajęć dydaktycznych, zabór własności intelektualnej
 • Odebranie wyni?ów badań, brak wskazania autorstwa
 • odmowa podania kryteriów oceny, awansu, warunków zatrudniania, manipulowanie ważnymi informacjami, umniejszanie osiągnięć
 • odmowa prowadzenia strony internetowej jednostki (wcześniej prowadziłem stronę wydziału)
 • odmowa przyznania nagrody naukowej przewidzianej regulaminem przy spełnianiu równoczesnym trzech warunków (na trzy)
 • Odmowa w przypadku gdy inni pracownicy mieli zgodę np na wyjazd sluzbowy
 • odmowa zatrudnienia na stanowisku profesora pomimo 35 letniego okresu czasu, ponadprzeciętnych osiągnięć naukowych; wcześniej wyrzucenie z mieszkania służbowego z rodziną po 30 latach zamieszkiwania, potem obniżka pensji do 50% w ramach zawieszenia (sprawy sa trzy lata w sądzie apelacyjnym w Ministerstwie nadal nie zostały rozstrzygnięte :) )
 • odroczenie otwarcia przewodu doktorskiego
 • odsuwanie od obowiązków bez podawania przyczyny, pomijanie w przydzielaniu nadgodzin
 • Oferowanie podniesienia stanowiska a potem wycofywanie się z tej propozycji, kiedy to miało być zrealizowane (albo odsuwanie w czasie sprawy)
 • ograniczanie informacji ważnych na moim stanowisku
 • Ograniczanie możliwości przeprowadzania badań i opóźnianie ich niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami
 • ograniczanie rozwoju naukowego (brak zezwolenia na aplikację o swój projekt)
 • ograniczenie dostępu do laboratorium, w którym prowadzone były badania
 • ograniczenie możliwości prowadzenia własnych badań naukowych
 • Opowiadanie kłamstw osobom dookoła, w tym studentom i doktorantom, zamykanie laboratorium celem uniemożliwienia korzystania z aparatury
 • Ile stworzonych historii
 • opracowywanie oceny ankiety nauczyciela pod siebie a nie pod dobro wszystkich pracowników
 • Opublikowanie opracowanego przeze mnie materiału jako własnego
 • organiczał możliwości zajęć ze studentami, przekazywał przedmioty innym osobom - mniej kompetentnym i mniej doświadczonym ale za to głosującym za obecną władzą na uczelni, zmniejszał liczebność zakładów, rozwiązywał wydziały które głosowały przeciwko, nie dopuszał ludzi o samodzielnych poglądach do ciał kolegialnych uczelni, ograniczał możliwości finansowe niektórych zakładów ale inne, bliskie władzy miały się dobrze i takim zakładom i pracownikom finansowano różne przedsięwzięcia
 • Organizowanie obowiązkowych spotkań w trakcie ćwiczeń studenckich co prowadzi do notorycznego spozniania się, co znajduje odwzorowanie w ankietach dydaktycznych.
 • Pewna grupa pracowników ma wszystko a reszta nic. Dużo nadgodzin dla nie których..sprzęt..laptopy..lepsze sale wykładowy..sam w pokoju..dodatkowy funkcje płatny a reszta może tylko popatrzyć.
 • Pisał maile, w których pomniejszał moje kompetencje
 • Podpisywała się pod efektami pracy mojej i innych osób, przedstawiała jako swoje, stosowała manipulację, by inni wykonywali za nią jej pracę
 • Podważał kompetencje, wiedzę, i zaangażowanie w prace
 • Podważanie kompetencji
 • podważanie kwalifikacji, krytykowanie obszaru badań
 • podważanie moich kompetencji w oczach studentów; przypisywanie mi odpowiedzialności za swoje działania wynikające z urzędu
 • podważanie słuszności przydzielonych i opracowanych wcześniej zadań
 • Pomawianie o takie zachowania, które mogą rodzić wątpliwości co do moich kompetencji
 • pomijanie mnie w awansie zawodowym pomimo spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów w stopniu wyróżniającym
 • pomimo moich starań i wykonywania obowiązków rzetelnie mówił, że się nie nadaję do tego
 • poniżanie, straszenie ("jesteś pod kreską" - w kontekście punktów do oceny pracowników)
 • Popieranie urągających prawu, przyzwoitości oraz rozsądkowi działań tzw. "komisji antydyskryminacyjnej"
 • Powierzanie, przekazywanie zadań które należały do obowiązków mobbera.
 • Powtarzanie mi że jestem tylko studentem
 • Pozbawianie regulaminowych gratyfikacji finansowych za odiągniecia
 • Pozbawienie możliwości sprawowania jakichkolwiek funkcji, pomimo wysokich kwalifikacji oraz zdecydowanego poparcia społeczności Wydziału, co przejawiło się w wynikach głosowania na kandydatów na dziekana Wydziału i przewodniczącego rady naukowej dyscypliny. Dyskryminacja polegająca na odsunięciu od wszelkiej wykonywanej dotychczas działalności i powoływanie na moje miejsce osób o niższych kompetencjach.
 • Pozbawienie ważnej funkcji w odwecie za działalność związkową i antydyskryminacyjną.
 • Pozostawienie na stanowisku dydaktycznym (wbrew życzeniu i możliwościom), nie włączanie do zespołów, redakcji itp., uniemożliwienie rozwoju, zniechęcanie do publikacji.
 • presja na temat pisania publikacji wysoko punktowych pod groźbą konsekwencji: ograniczenie możliwości prowadzenia i uczestnictwa w badaniach (zawieszenie), przeniesienie z całego na pół etatu
 • Probował wymusić współpracę ze swoim synem (czytaj: dopisz do publikacji za niewielki lub zerowy wkład).
 • promowanie "swoich" pracowników, często w sposób bardzo oczywisty (np. zamiast sprawiedliwego promowania pracowników starszych stażem pracowników, awansuje się młodszych, ale "swoich"). Finansowanie ich ( zatrudnianie na fikcyjną umowe zlecenie, kiedy nie mają stypendium, gdzie ja mając taką samą sytuację finansową i brak stypendium, nie dostałam żadnej propozycji pomocy). Niesprawiedliwy podział środków finansowych Katedry (tzw. DS).
 • prowokowanie sytuacji, w których odbiera się naukowy dorobek innej osobie i podpisuje się pod dokonaniami; prowokowanie sytuacji szantażu, w którym gotowe wydarzenie naukowe jest wstrzymywane do czasu dopisania innej osoby w skład zespołu autorów projektu
 • próba likwidacji laboratorium, w którym prowadzę badania, utrudnianie pracy w zespole poprzez zastraszanie młodszych członków w zespole współpracującym, blokowanie ich awansów na wyższe stanowiska i w ostateczności przeniesienie ich do innych jednostek i budynków, co spowodowało praktycznie rozsypanie się zespołu, próba przeniesienia na inne stanowisko (moim zdaniem gorsze) bez żadnej konsultacji ze mną i bez mojej zgody
 • próba przydzielania zadań, które nie leżą w zakresie moich obowiązków
 • próba zaniżenia wartości zawodowej w oczach innych pracowników i władz uczelni
 • Próba zwolnienia z art. 52 kp, z podaniem nieprawdziwych przyczyn, co zostało potem udowodnione. Mobber nie poniósł żadnych konsekwencji.
 • próby wmawiania i zmuszania do wykonywania wmówionych zadań pozostających poza moją właściowością
 • Przedłużanie procedur administracyjnych. Kilkukrotne zapraszanie na spotkania i odwoływanie tych spotkań. Przekazywanie informacji przez inne osoby o zwolnieniu dyscyplinarnym.
 • Przekazywanie nieprawdziwych informacji koleżankom i kolegom, także zagranicznym oraz studentom, bezpośrednio kierowane złośliwe i poniżające wypowiedzi, przy jednoczesnym obsesyjnym naśladowaniu moich działań naukowych
 • Przekazywanie nieprawdziwych szkalujących informacji, by uzasadnić błędną (tak zaopiniowała kancelaria prawna uczelni, a rektor się do tej opinii przychylił ) decyzję odnośnie oceny okresowej. Stawianie swoich potrzeb ludycznych ponad interes zdrowotny pracowników - organizacja wyjazdowej plenarki w czasie restrykcyjnego zakazu zgromadzeń (zarządzenie rektora w okresie nasilenia pandemii).
 • przenoszenie z miejsca na miejsce, pomimo protestu przełożonych, nakazywanie powrót w miejsce, gdzie był mobbing i wypadek przy pracy, uporczywe niewansowanie, odbieranie nagrody, awansowanie bez gratyfikacji finas., ciągła "cenzura ekonomiczna", wycofywanie zgody na delegację, odbieranie laptopa służbowego, niewyrażanie zgody na wyjazd na konferencję
 • Przydzielanie "bardzo pilnych i ważnych" zadań, po wykonaniu których nie było żadnej odpowiedzi zwrotnej - okazywało się, że wykonane zadanie było jednak niepotrzebne. Na te zadania często traci się dni/tygodnie. Brak jakiegokolwiek wsparcia i pomocy.
 • przydzielanie dodatkowych zadań, ciągłe kontrolowanie
 • Przydzielanie kobiecie zadań, których wykonania odmówił kolega-mężczyzna.
 • przydzielanie mi prac, które były do wykoania ale nie przynosiły gratyfikacji naukowych lub finansowych
 • przydzielanie moich zadań innym, faworyzowanym przez siebie osobom, kwestionowanie mojego wkładu pracy
 • przydzielanie stale nowych dodatkowych obowiązków bez konsultacji , bez pytania o wyrażenie zgody  (co jest wymagane przepisami )
 • przydzielanie swoim protegowanym efektów i korzyści z moich wcześniejszych dokonań i zaangażowania
 • przydzielanie wyłącznie jednego zadania jako element niejasnego i dowolnie przezeń modyfikowalnego ukladu kary/"nagrody" czyli braku kary, negowanie kompetencji i w ogóle wykształcenia i zasadności pracy w wyuczonym zawodzie
 • przydzielanie zadan i ich odbieranie bez konsultacji ze mna
 • przydzielanie zadań bez analizy potrzeb (wszystko jest pilne - brak priorytetyzacji; wyrażanie pretensji, że któreś z pilnych zadań nie zostało wykonane, tak jakby można było robić 10 rzeczy na raz - najczęściej po czasie okazuje okazuje się, że żadna ze spraw nie była pilna (tj. do zrobienia w tej minucie)) i możliwości (uzasadnienie przydzielenia kolejnego zadania ponad możliwości czasowe pracownika "bo akurat na pana/panią spojrzałam")
 • przydzielanie zadań bezużytecznych, których wykonywanie okazywało się niepotrzebne
 • przydzielanie zadań będących w zakresach obowiązków innych osób
 • przydzielanie zadań i wyznaczanie terminu wykonania podczas mojej obecnosci w szpitalu na oddziale kardiologicznym
 • przydzielanie zadań innych niż te wynikające z kwalifikacji i kompetencji, niemożność uzyskania informacji o podstawie interpretacji zadań wziętych pod uwagę do oceny pracowniczej, niesprawiedliwe i nieadekwatne traktowanie w trakcie egzaminow dyplomowych studentów z mojego seminarium
 • przydzielanie zadań które nie należą do moich obowiązków, mających być warunkiem uzyskania zgody/podpisu
 • przydzielanie zadań niezgodnych z kompetencjami
 • przydzielanie zadań podwładnym (całej grupie), które nie mieszczą się w zakresie obowiązków zawodowych (organizowanie imprez, odwożenie samochodem etc) oraz delegowanie swoich własnych obowiązków do wykonania przez niższych stopniem. NIeformalne wyeliminowanie mnie z grupy z powodu odmowy uczestnictwa w nieformalnych alkoholowych spotkaniach po godzinach pracy.
 • Przydzielanie zadań powyżej kwalifikacji i kompetencji.
 • przydzielanie zadań poza zakresem obowiązków
 • przydzielanie zadań służących jedynie rozwojowi mobbera
 • przydzielanie zadań spoza zakresu obowiązków oraz zadań, z kórych nie wywiązały się osoby inne, a gdy grunt palił się pod nogami
 • przydzielanie zadań w dużej ilości opracowanej wcześniej przez inną osobę osoby w celu skłócenia nas, a następnie kontrolowanie ich wykonania
 • przydzielanie zadań w których nie mam kompatencji, np. finansowych, administracyjnych, odmowa pomocy przy sprawdzaniu wyliczeń,
 • Przydzielanie zadań wykraczających poza zadania przypisane do stanowiska
 • przydzielanie zadań, które należą do danej osoby, a nie do osoby podwładnej, a następnie rozliczanie z tego
 • przydzielanie zadań, które nie są w moim zakresie
 • przydzielanie zadań, które powinien sam wykonać, wykorzystując relacje podległości zawodowej
 • przydzielanie zajęć, które nie należą do moich kompetencji, a odbieranie zajęć, w których się specjalizuję
 • przydzielanie zbyt wielu zadań na raz
 • Przydzielenie zadań powyżej kwalifikacji i kompetencji oraz nakładanie większej liczby obowiązków niż na pozostałych pracowników
 • Przydzielenie zadań, które wymagały zaawansowanych kompetencji, które nie zostały uwzględnione w opisie mojego stanowiska. Brak przyuczenia do wykonywania tych zadań i równoczesne oczekiwanie ich realizacji. Brak reakcji na prośby o wsparcie w zakresie doszkolenia.
 • przypisywanie sobie wyników pracy wykonanej przeze mnie
 • przypisywanie swoich błędów do mojej osoby
 • przytłaczanie ilością pracy do wykonania, która nie była na wstępnie moim pomysłem, tylko po to abym nie skończyła moich własnych badań i analiz
 • Przywłaszczał sobie moją pracę
 • publiczne odbieranie zadań, żeby pokazać mi moje miejsce; próby zmuszania do zmiany tematów badawczych; próby ingerencji w treść wykładów; odmowa publikacji artykułu
 • Publiczne podważanie kompetencji
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o: braku potencjału naukowego, o tym że celem mojej pracy jest tylko zrobienie kariery, posądzanie o nieetyczne działania naukowe, próba usunięcia z pracy, próby usunięcia z róznych gremiów uczelnianych, grożenie utratą pracy, odbieranie obowiązków, podważanie kompetencji
 • Rozsyłanie listów do władz innych uczelni i instytucji celem dyskredytacji mojej osoby
 • różnorodne
 • Stosuje podwójne standardy w zakresie stawianych wymagań - określa kryteria rozmijające się z przepisami wydanymi przez Rektora; osobowo-wybiórczo narzuca własne oczekiwania, co do indywidualnych planów rozwoju, nie poparte racjonalnymi przesłankami, które stanowiłyby pokłosie chociażby planu rozwoju danej dyscypliny naukowej (takiego planu w ogóle nie ma, a z całą pewnością takowy nie został udostępniony zainteresowanym pracownikom).
 • Straszenie nas jako pracowników utratą pracy.
 • strasznie zwolnieniem z pracy, zmienianie promootora rozprawy doktorskiej, przenoszenie do innej katedry, zakładu
 • sugerowanie braku kompetencji,
 • Sugerowanie, że nie radzę sobie w pracy.
 • sugerowanie, że to pracownik ma problem, a nie że to była dobra sugestia ze strony pracownika
 • sugerowanie, że wchodzę w jego kompetencję, maile do pracowników instytutu i pośrednie namawianie do nieuczestniczenia w zebraniu, które ustaliłam jako lider małego zespołu badawczego w celu omówienia projektu młodego pracownika nauki, publiczne upominanie mailowe, sugerowanie sądu etycznego, notoryczne krytyka prawie każdej wypowiedzi, "robienie min" podczas moich wypowiedzi na zebr. naukowym, umniejszanie moich umiejętności poprzez antyreklamę szeptaną do innych pracowników uniwersytetu
 • Sugestie, że jest się winnym (zbiorowo) problemu, którego źródłem były nieprzemyślane decyzje Ministerstwa.
 • systematyczne - niby komisyjne - negatywne ocenianie mojej pracy, a choć komisja oceny była niby 5-osobowa, liczyło się jedynie zdanie władz dziekańskich
 • szantażowała, że nie podpisze delegacji zagranicznej związanej ze stażem naukowym, blokowała lub nie umożliwiała podjęcie współpracy z podmiotami gospodarczymi, próba wykazania nawet minimalnego poziomu samodzielności wiązała się z ostrą krytyką i skutkowała zdarzeniami podanymi w punkcie 6
 • Śmianie się że mnie, utrudnianie mi pracy, wytykanie że czegoś nie zrobiłam kiedy mnie o tym nie ppoinformował, poniżał mnie i stale krytykowal
 • To był rozkaz nie do wykonania!
 • Trudności w uzyskaniu podpisów (obowiązkowych) pod wnioskami o granty, wydłużające się procedury.
 • Tworzenie obietnic na forum publicznym,
 • "traktowanie z góry", ciągle kwestionowanie wykonywanych zadań
 • Umniejszanie znaczenia dorobku
 • Umniejszanie znaczenia wykonywanych działań, ignorowanie osiągnięć naukowych - umniejszanie ich znaczenia
 • uniemożliwiał mi wykonywanie zadania przydzielonego mi przez bezpośredniego zwierzchnika (kierownika zakładu) z którego potem miałam być rozliczona
 • uniemożliwianie zatrudnienia wypromowanych doktorantów, wywieranie presji w celu ograniczania naborów studentów, negatywne opiniowanie inicjatyw w zakresie dydaktyki; w przypadku jednego z kolegów z tegoż Wydziału XXXXX UAM wiadomo mi, że utrudniał złożenie grantu (w rezultacie wniosek grantowy do NCiBR został złożony przez ową osobę na Wydziale XXXXX i uzyskał finansowanie w wysokości 8 mln zł).
 • Uniemożliwianie złożenia pracy i obrony doktoratu w terminie, w tym: kwestionowanie wyników, umniejszanie osiągnięć i kompetencji, wymyślanie nowych zadań, przetrzymywanie pracy itd., utrudnianie i przedłużanie postępowań awansowych, izolowanie z zespołu
 • uporczywa presja na dodatkowe raportowanie bez podstaw prawnych i faktycznych, presja na udowadnianie przed komisją, swojej wartości jako pracowników zatrudnionych na stanowsku profesora uczelni
 • UPORCZYWE KWESTIONOWANIE JAKOŚCI WYKONANEJ PRACY
 • Uporczywy nacisk na osiąganie punktowych wyników publikacyjnych, jakby to była praca w tartaku; tworzenie atmosfery zagrożenia obecnej pozycji zawodowej w przypadku oceny dorobku niezgodnej z przyjętymi (przez JEDNĄ STRONĘ) kryteriami; generowanie atmosfery ciągłej niedostateczności wysiłków i próby psychicznego obciążania tym pracownika; stosowanie odpowiedzialności zbiorowej i próby generowania poczucia winy (np. rozpoczynanie maili od sformułowań typu "wyniki parametryzacji są niezadowalające
 • Ustawodawca/Ministerstwo, zmieniając sposób oceny pracowników - lista punktowanych czasopism zmieniła sposób oceny pracowników za okres czasu który już minął.
 • utrudniał prowadzenie badań naukowych na innych jednostka niż jego zaprzyjaźnione
 • utrudnienie w działalności organizacyjnej
 • w w związku z moją niekwestionowaną (międzynarodową) pozycją zawodową mobber nie miał możliwości stosowania wielu działań, ale było to zazwyczaj pomijanie milczeniem wszelkich osiągnięć, przy entuzjastycznych reakcjach na znacznie mniejsze osiągnięcia innych osób;
 • Wchodzenie w moje oraz cudze kompetencje
 • wiele innych, m.in. niedopuszczanie do zostania współautorką artykułów; telefony do Francji (11 razy) do promotora mojego stypendium, abym go nie realizowała (sugerowanie innej osoby); sugerowanie Dziekanowi, że to nie ja osobiście realizuję projekty a konkretni koledzy są za to odpowiedzialni - zdaniem Kierownika Zakład, o czym ja nie byłam nigdy powiadomiona, a dowiadywałam się przypadkiem od innych osób zatrudnionych w jednostce, etc, etc.
 • Wpływanie na innych współpracowników żeby nie pomagali mi we wspólnych zadaniach.
 • wszystkie obowiązki
 • wydawanie nieprecyzyjnych poleceń, ciągłe ingerowanie w powierzone zadania i zmienianie zasad pracy
 • Wydawanie ustnych poleceń, a po ich wykonaniu ustne karcenie za ich wykonanie.
 • Wykluczanie z zespołu, ograniczanie możliwości rozwoju naukowego poprzez blokowanie dostępu do informacji o konferencjach naukowych, odebranie stypendium naukowego
 • wykluczanie z zespołu, po zmianie na stanowisku kierownika jednostki, powtarzał że pracuję tylko dzięki jego dobrej woli
 • wykluczenie z prac zespołu, ograniczenie finansowania
 • Wykorzystywanie pozycji do osiągania celów osobistych.
 • wykuczenie,poprzez nie przydzielanie zadnych zadań np. uczestnictwa w komisjach na Wydziale, Uczelni itp.
 • Wymaganie pracy ponad czas kodeksowy i w weekendy
 • wymaganie wykonania zadań, które zostały przydzielone innej osobie - brak gratyfikacji dodatkowej mnie, gratyfikacja osoby, która nie wykonała zadań
 • wymuszał pracę w urlopie, weekend czy L4
 • wymuszanie decyzji na pracowniku bez podania uzasadnienia na piśmie, intrygi, podejmowanie innych decyzji niż JM Rektor w zarządzeniach, może pracownik ustąpi a potem można szantażować pracownika, że zrobił coś wbrew regulaminowi lub zarządzeniom
 • wymuszanie procedur najbardziej czasochłonnych
 • Wypieranie się przez zwierzchnika-mobbera własnych wypowiedzi i podjętych decyzji nawet jeżeli ich artykulacja miała miejsce w szerszym gronie.
 • Wyznaczanie zadań niezgodnych z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę
 • Wzywał mnie w trybie natychmiastowym w sytuacji niewymagającej takiej obecności
 • Zakaz tworzenia kontaktów branżowych
 • Zakaz wykonywania pracy
 • zalecanie nieprowadzenia zajęć obowiąkowych, lecz wyłącznie zajęcia do wyboru studentów
 • zaniechanie współpracy, izolowanie.
 • Zaniżał dorobek naukowy
 • zaniżanie moich kompetencji oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • Zapewnianie o dodatkach finansowych za dodatkowe zadania - obietnica nigdy nie została spełniona.
 • zarzucanie po wielokroć zadaniami bezsensownymi, nikomu niepotrzebnymi po to aby odciągnąć od wykonywania tych przydzielonych zakresem czynności.
 • Zarzucanie pracą administracyjną, uniemożliwiającą efektywną pracę dydaktyczną (pod presją "oceny pracownika") ; nieprzestrzeganie godzin pracy (weekend, godziny wieczorne i nocne); zmuszanie mnie do firmowania decyzji nieetycznych, do wykonywania działań nieprofesjonalnych i niekonsultowanych; oczekiwanie wykonywania zadań, które nie leżą w zakresie moich obowiązków (księgowość, zarządzanie, nieodpłatne tłumaczenia))
 • zlecanie obowiązków, które nie należały do zakresu moich obowiązków zawodowych. stosowanie gróźb -
 • zlecanie zadań bez wcześniejeszej komunikacji z bezpośrednim kierownikiem; przekazywanie informacji przez moją osobę
 • złśliwe uwagi, uniemożliwianie uczestnictwa w ważnych uroczystościach np. pogrzeb dziadka
 • zmiana oczekiwań w trakcie wykonywania polecenia
 • zmieniano mi wielokrotnie przydział zajęć, mimo że moje zajęcia były dobrze oceniane zarówno przez studentów jak i osoby wizytujące. Często dostaję zajęcia spoza "mojej" dziedziny, a dotychczas prowadzone zajęcia wpisujące się w moją specjalizację przejmują osoby niewykształcone w tym kierunku. Niemalże co roku dostaję nowe zajęcia, co wpływa negatywnie na moją pracę naukową (kończę doktorat). Ostatnio też przydzielono mi nagle zajęcia spoza pensum, o czym poinformowano mnie na 2 tygodnie przed
 • zmuszanie do nadgodzin, zmuszanie do nieodpłatnej pracy na rzecz podmiotów poza uczelnią
 • zmuszanie do pracy łamiącej prawo
 • zmuszanie do pracy w nadgodzinach, do wypełniania obowiązków za innych pracowników
 • zmuszanie do samodzielnego poszukiwania zastępcy w razie choroby
 • zmuszanie do wilokrotnego poprawiania pracy - wciąžnowr uwagi do tego samego
 • Zmuszanie do zwolnienia się z pracy, odmawianie możliwości starania się o stypendia i granty, grozenie moim doktorantom, że będą mieli problem z obrona doktoratu
 • żądanie prowadzenia zajęć w zastępstwie bez możliwości wcześniejszego przygotowania zajęć, również w trakcie urlopu macierzyńskiego
 • żądanie znania przyczyny awarii technicznych - skąd leci woda. zbieranie cały dzień wody odkurzaczem wodnym pod napięciem w mokrych nogawkach i jednoczesne bieganie po klucze. praca wymaga jedynie podstawowego wykształcenia i nie było wymagane znajomości zagadnień technicznych. bieganie z drabiną i rozkładanie jej i wchodzenie na nią w godzinach nocnych kiedy nikt by nie mógł pomóc w razie wypadku

 

 

Dodaj komentarz

3.png0.png2.png3.png8.png7.png4.png