WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

UWAGA!

Szanowni Państwo, wykład prof. Jana Miodka zaplanowany na 6 grudnia br. odbędzie się w godz. od 15:00 do 17:00. Za zmianę godziny przepraszamy.

Zachowania naruszające wizerunek wg ankietowanych (zachowano oryginalną pisownię)

 • nastawianie wrogo studentów i współpracowników (w tym próby przekonania komisji ds oceny by wystawiła negatywną ocenę okresową, próby przekonania studentów do wyrażania negatywnych opinii na mój temat), rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o mojej pracy (rzekome odwoływanie zajęć i złe ich prowadzenie)
 • agresywna krytyka, deprecjonowanie osiągnięć i pracy, brak jakichkolwiek pozytywnych reakcji zwrotnych, nieufność, brak szacunku, nieodpowiadanie na grzecznościowe
 • anonimowe wpisy w systemie USOS, wyniki studenckich ankiet nie odpowiadające rzeczywistym wpisom, wpływ na hamowanie przydzielanych zajęć dydaktycznych
 • ataki werbalne, krzyk
 • bezpodstawna publiczna krytyka, negowanie kompetencji
 • Blokowanie awansu,
 • brak awansu mimo najlepszej oceny pracowniczej, odsuwanie od ważnych zadań za karę za osiągnięcia
 • brak dowodów na stosowanie takich działań
 • brak komunikacji, współpracy z pozostałymi pracownikami, ignorowanie interesantów jednostki
 • brak możliwości rozmowy merytorycznej - mobberka mówiła, że ona jest najlepiej wykształcona
 • brak możliwości rozwoju zawodowego, brak zgody na wyjazd służbowy ze zdobytych środków zewnętrznych
 • brak wiary w moje słowa - proszenie kogoś innego o potwierdzenie faktów, publiczne ignorowanie i wysmiewanie przekazywanych informacji, epitety
 • brak zaproszeń jako przewodniczącego związku zawodowego na uroczystości lub dostarczanie zproszeń po uroczystości
 • celowe umniejszanie, nagradzanie ulubionych osób, dzielenie pracy na 2 osoby przy czym wiadomo ze ta osoba nic nie zrobi
 • chwalenie innych za pracę wykonaną przeze mnie oraz pomijanie mnie w awansie zawodowym
 • ciche dyskredytowanie w oczach innych
 • Ciche przyzwolenie na rozpowszechnianie fałszywych informacji na mój temat przez innych, pełniących ważne funkcje pracowników.
 • czepiał się efektów, negował osiągnięcia, podważał ocenę jako pracownika mimo spełnienia kryteriów
 • czepiania się, wywyższania się
 • częste, ciągłe sugerowanie gorszej jakości pracy osób zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni
 • Dawanie do zrozumienia, że nie pasuję do środowiska naukowego i złośliwe przydzielanie mi zadań nie należących do moich obowiązków, układanie mi zajęć w bardzo niedogodny sposób, nieprzyznawanie środków finansowych.
 • deprecjonował moje umiejętności
 • deprecjonowanie
 • Deprecjonowanie moich kwalifikacji
 • Deprecjonowanie osiągnięć w oczach innych, przyczynie się do utraty doktorantów
 • długotrwałe podżeganie bezpośrednich przełożonych przeciwko mnie, krytyka wyglądu, ubioru, wytykanie sukcesów prywatnych jako sugestię, że skupiam się bardziej na życiu prywatnym niz pracy, stałe umniejszanie osiągnięć zawodowych i pracy
 • donoszenie do przełożonego, stawianie mnie w jego oczach w złym świetle
 • dyskredytacja dorobku naukowego, przedstawianie zafałszowanego wizerunku przed radą wydziału i rektorem
 • Dyskredytacja pracy, brak możliwości udziału w konferencjach
 • Dyskredytowanie kompetencji
 • dyskredytowanie, podważanie kompetencji
 • Dyskredytujące wykonaną pracę i osiagniecia
 • Dyskryminacja
 • dyskryminacja płacowa, odmawianie wypłaty należnych wynagrodzeń, zastraszanie, kwestionowanie podejmowanych działań i decyzji
 • Działania ze strony przełożonego formalnie nie naruszały prawa, np. odmowa recenzowania pracy dyplomowej dwa dni przed formalnym terminem jej oddawania, przez co musiałam tłumaczyć się władzom wydziału i pracownikom administracyjnym. O przyczynach takich działań dowiadywałam się przypadkowo od osób trzecich, np. od studentów, co rzutowało na mój wizerunek. Niezależnie od tego uzyskiwałam w ankietach studenckich opinię "najlepszego wykładowcy jakiego spotkałam w czasie studiów".
 • działania zmniejszające samoocenę
 • etykietowanie - jako "donosiciel", "podżegacz", "roszczeniowa", "wpływająca na innych i nawołująca do buntu", sygnalista - w negat.kontekście, osoba problemowa, znajdująca na wszystko paragraf i umiejąca zawsze odpowiedzieć na wszystko, i najgorsze- niedopuszczenie moich współpracowników do wypowiedzenia się swobodnego - na temat tego, jak się ze mną współpracuje; ciągłe zarzuty, niesprecyzowane, przed którymi nie można się obronić ani z nich oczyścić; za mało wykazująca się, żeby dostać awans
 • Groźba obniżenia kolejnej oceny w przypadku kwestionowania przeze mnie (w mojej opinii subiektywnego, co potwierdziła uczelniana kancelaria prawna) dowolnego traktowania przepisów,  oczernianie przy użyciu nieprawdziwych argumentów podważające dorobek całego zawodowego życia i szkalujące moją osobę, chociaż bynajmniej nie osiadłam na laurach pomimo długiego stażu pracy i stosunku do mnie przełożonych.
 • ignorowanie
 • Ignorowanie i niesłuchanie
 • ignorowanie mnie, nie odpowiadanie na moje pytania zadawane publicznie, lekcewazenie
 • ignorowanie, nie dopuszczanie do spraw bieżących jednostki, ograniczanie informacji
 • Ignorowanie, omijanie w decyzjach, możliwosciach rozwoju
 • ingerowanie w wygląd pracowników (narzucanie fryzury itp.)
 • insynuowanie romansu w miejscu pracy, przy jakiejkolwiek sytuacji przychylnej ze strony przełożonego mężczyzny
 • izolowanie, utrudnianie wzięcia udziału w projektach ważnych wizerunkowo
 • jak nie ma komu dać zadania, to mi je daje (odczuwam nadmiar obowiązków)
 • Kazano mi prowadzić zastępstwa za 4 osoby naraz (koleżanki poszły na macierzyński). Dawałam z siebie 300% a Pani Dziekan zamiast powiedziec ze docenia i dziekuje powiedziała że zajęcia są źle prowadzone. Ze nie jestem omnibusem.
 • kłamstwa nie mające pokrycia w rzeczywistości na temat niewykonywania przeze mnie poleceń do dyrektora instytutu
 • kłamstwa, wmawianie nieprawdy
 • Komentarze dotyczące wyglądu
 • komentowanie ubioru
 • Komentowanie z osobami 3cimi
 • Krytyka wyglądu i sposobu rozmowy.
 • krytykowanie cech osobowości a nie pracy
 • krytykowanie i ośmieszanie mojego tematu badawczego zarówno przy studentach ( w trakcie zajęć), innych badaczach (podczas konferencji) i w sytuacjach nieformalnych towarzyskich oraz w osobistym kontakcie jeden na jeden
 • krytykowanie i zniszczenie opinii poza uczelnią, w środowisku społecznym, w organizacjach współpracujących z uczelnią; zostałam wykluczona ze współpracy i pozbawiona dodatkowego zarobku poprzez tego typu działania
 • krytykowano moje życie prywatne, czasem także - sytuację mojej rodziny
 • krzyk
 • Krzyk, dogryzanie, robienie na złość przy innych wposlptacownikach
 • krzyk, ostentacyjne wyjście jako reakcja na wypowiedziane słowa, oburzenie
 • krzyk, poniżanie, znęcanie się psychiczne
 • Krzyki i sugerowanie, że nie mam kompetencji. I że starając się o grqnt na badania marnuję publiczne pieniądze.
 • krzyki, groźby, dzwonienie na numer prywatny - zjebie cię na czym świat stoi bardzo głośno
 • Kwestionowanie osiągnięć
 • manipulacje, publiczne kreowanie poczucia winy "spodziewałem się że Pan..."
 • mówienie
 • mówienie nieprawdy na mój temat, przypisywanie mojej osobie winy za wszystkie niepowodzenia Katedry, nagabywanie innych Pracowników aby zmienili zdanie na mój temat, próba zmanipulowania innymi Pracownikami Katedry
 • Na
 • na tle suksualnym
 • Nagrywanie na kamerę w telefonie i prawdopodobne rozsyłanie nagrania.
 • Najpierw dowolność wyboru metody wykonania zadania, a potem krytyka tej metody mimo iż była ona jedną z dopuszczalnych
 • Nakładanie nadmiaru obowiązków, agresywne wypowiedzi, ośmieszanie
 • Napasci słowne
 • Naruszenie nietykalności cielesnej
 • nastawianie studentów do wrogich działań, relegowanie ze stanowiska profesora uczelnianego, systematyczne wszczynanie spraw dyscyplinarnych, przesłuchiwanie przez rzeczników dyscyplinarnych (w tym np. mówienie mi,że jestem chorą częścią zdrowego organizmu, jaką jest uniwersytet) zawieszenie, obieranie 50% pensji przez pół roku - mobbing poprzez działania administracyjno-władcze
 • nazywanie mnie dzieckiem
 • Negatywna opinia w piśmie do kierownictwa uczelni
 • nepotyzm
 • nie była to publiczna sytuacja, raczej szantaż emocjonalny za zamkniętymi drzwiami i wywarcie presji na podpisanie dokumentów pod groźbą braku wyrażenia zgody na skorzystanie z przysługującego mi prawa oraz nie przedłużenia umowy o pracę
 • nie doceniał dorobku, sugerował emeryturę i wypoczynek
 • Nie dotyczy mnie (patrz pytanie 12)
 • nie informuje mnie o waznych dla mnie/całego zespołu/ całej instytucji zmianach, dowiaduję sie o nich od koleżanek
 • Nie ja byłem mobbingowany
 • nie mam wiedzy
 • nie wiem/nie posiadam takiej wiedzy
 • niedopuszczanie do głosu ,do podejmowania kolektywnych decyzji. Złośliwe, wielokrotne odmawianie udzielania urlopu, tworzenie złej atmosfery w pracy wg zasady :dziel i rządżNie uwzględnianie w grantach. Nieprzyjemny, czasem wrogi kub szyderczy sposób odzywania się, także przy osobach postronnych.g
 • Nieodpowiadanie na oficjalne pisma dotyczące ważnych problemów funkcjonowania uczelni, odbieranie autorskich, bardzo dobrze ocenianych zajęć i powierzanie ich nowozatrudnionej, niekompetentnej osobie, odbieranie sal dydaktycznych
 • nieuzasadnione wnioski dyscyplinarne
 • sugerowanie, że 'donoszę' na pracowników
 • ukrywanie istotnych informacji albo wprowadzanie w błąd; omawianie spraw w cztery oczy, by potem na forum (np. podczas jakiegoś ważnego zebrania) nagle zmienić stanowisko i podważać to co mówi pracownik sprawiając wrażenie, że jest nieprzygotowany, niekompetentny i niesamodzielny; przydzielenie zbyt dużej ilości zadań, a potem publiczne wypominanie, że się wszystkiego nie zrobiło
 • obgadywanie osób z działu na spotkaniach ze swoimi współpracownikami i przełożonymi
 • Obmawianie przy studentach (podczas wykładu).
 • Obrażanie słowne
 • Oczernianie, niesłuszne oskarżanie, nieuwzględnianie dokonań
 • odbieranie narzędzi pracy
 • odmawianie wartości moim publikacjom wydanym w prestiżowych wydawnictwach zachodnich
 • Opisywanie w mediach społecznościowych
 • Organizowanie spotkań w trakcie których swobodnie i długotrwałe krytykuje się mnie podczas, gdy mam celowo organizowane spotkanie gdzie indziej, zebym nie mógł zareagować.
 • Oskarżanie
 • oskarżanie o marnotrawienie środków uczelni, niewykonywanie zadań. Brak szkolenia przed zleceniem nowych zadań np. inwentaryzacji co prowadziło do pomyłek w systemie.
 • oskarżanie, utrudnianie rozwoju naukowego, poniżające oceny (
 • oskarżenia o nieprawidłowe wykonywanie pracy skierowane do wyższych przełożonych
 • ostatenatycjne wyjście w sali w trakcie wystąpień, nieodzywanie się, ignorowanie publiczne
 • Ostracyzm
 • ostracyzm, ignorowanie, sugerowanie, że jestem trudny
 • oszczerstwa i wiele innych
 • Plotki, wykluczenie z życia uczelni
 • podawanie kłamliwych informacji dotyczących mojej osoby
 • podbieranie magistrantow, doktoranta
 • podkopywanie autorytetu grupy pracowników sprzeciwiających się działaniom, publiczne okazywanie lekcewarzenia,
 • Podkreślanie niższej pozycji w strukturze.
 • podważajace kompetencje, zaniżające zaangażowanie w pracę, niedocenianie, uzależnianie awansu czysto administracyjnego od uznaniowej oceny działań będęcych poza obowiązkiem pracy
 • podważanie aktywności, niesłuchanie, komentowanie za plecami, lekceważenie komunikatów
 • podważanie kompetencji do prowadzenia przedmiotów z dziedziny, w której się specjalizuję
 • Podważanie kompetencji i doświadczenia zawodowego
 • podważanie kompetencji,
 • Podważanie kompetencji, podważanie znaczenia pracy naukowej, krytykowanie każdej wypowiedzi
 • podważanie kompetencji, sugerowanie problemów ze studentami
 • Podważanie moich działań jakoby były one ze szkodą dla jednostki
 • podważanie publiczne kompetencji, sugerowanie zmiany etatu!!!
 • Pomijanie
 • pomijanie mojego wkładu w rozwój jednostki przy okazji jubileuszy i uroczystości, sugerowanie (za pośrednictwem osób trzecich), że zamierzam działać na szkodę pracownika zakładu, który mi podlegał, publiczne "prostowanie" moich wypowiedzi, sugerujące niewiedzę lub brak kompetencji
 • pominięcie mojego autorstwa w sytuacji nagrodzenia wyników pracy
 • pomniejszanie dorobku
 • pomówienia
 • Pomówienia
 • poniżanie
 • poniżanie, upokarzanie
 • potajemne ankietowanie studentów, wciąganie studentów w pozaregulaminową ocenie zajęć
 • powiedzenie w przeddzień Wigilii, iż nic sobą nie prezentuje
 • pracodawca unikał publicznej konfrontacji z obawy z swój własny wizerunek
 • prokurowanie fałszywych "dowodów"
 • Przedstawianie w złym świetle, obarczanie za efekt swojego zaniedbania
 • Przekazywanie nieprawdziwych informacji koleżankom i kolegom, także zagranicznym oraz studentom, bezpośrednio kierowane złośliwe i poniżające wypowiedzi, przy jednoczesnym obsesyjnym naśladowaniu moich działań naukowych
 • przekazywanie nieprawdziwych informacji od kolejnego zwierzchnika, umniejszanie rangi powierzonego zadania
 • Przełożony mówił że rozbijam jednostkę od środka i nie umiem dogadać się z współpracownikami. Współpracownik rozsiewał plotki na mój temat, parodiował i szukał dziury w całym ponadto sprawdzał mnie i niejednokrotnie kontrolował.
 • Przepisywanie mi rzeczy, których nie zrobiłam, rzucanie bezpodstawnych oskarżeń i karanie za nie
 • przylepianie łatki pieniacza
 • przypisywanie braku kompetencji, przypisywanie mi działania nacechowanego emocjami
 • PUBLICZNA KRYTYKA WOBEC OBCYCH MI OSÓB
 • Publiczna krytyka, ostre przerywanie w trakcie mówienia, brak możliwości wyjaśnień, zwalanie winy prodziekana na moją osobę w konformtacji z Dziekanem
 • Publiczna krytyka, zastraszanie, udawadnianie jego pozycji, a wszystko dlatego,że sam zrobił błąd i uznał,że jako rektorowi wszystko mu wolno
 • publiczna, przekłamana dyskredytacja moich osiągnięć i pracy
 • publiczne deprecjonowanie wartości mojej pracy
 • Publiczne karanie, obrażanie
 • Publiczne komentowanie i wysmiewanie ubioru
 • Publiczne krytykowanie podczas oceny śródokresowej (w trakcie oceny ocenia sie realizacje planu badawczego, tymczasem oceniane były np. Publikacje w czasopismie MDPI)
 • publiczne krzyki, publiczne podważanie moich kompetencji
 • Publiczne podważanie kompetencji i upokorzenie
 • publiczne podważanie wiedzy i umiejętności, poniżanie
 • Publiczne poniżanie i mówienie o mojej pracy w sposób znacznie zaniżający jej wartość
 • Publiczne przerywanie wypowiedzi, dewaluacja jej znaczenia, budowanie nieprzyjaznej atmosfery
 • publiczne różny sposób zwracania się do osób zajmujących te same stanowiska i mające te same stopnie (np stanowiska prof. ucz i mające dr hab; do jednej osoby dyr. inst. zwraca się profesorze do inne doktorze)
 • publiczne straszenie naganą w błahych sprawach lub sprawach wyimaginowanych, w obecności innych pracowników lub studentów
 • publiczne sugerowanie wyciągania błędnych wniosków lub braku umiejętności prowadzenia badań
 • publiczne umniejszanie osiągnięć
 • Publiczne zarzucanie kłamstwa
 • Publiczne zniesławianie
 • rozsiewanie przez przełożonego fałszywych informacji o mnie wobec innych pracowników katedry
 • rozsyłanie kłamliwych publikacji do osób funkcyjnych i do czasopism akademickich
 • rozsyłanie listów na mój temat, omawianie mnie w środowisku, np. w trakcie konferencji, kontakt z recenzentami habilitacji , informacje o mnie były omawianie na komisji habilitacyjnej - o tym jaka jestem okropna, czekałam na komisję ok. 3 lat, oczywiście nie otzrytmaam tytułu
 • rozyłanie pism naruszających moją prywatność , nękanie anonimi, pisma do wszelkich możliwych organów: rektorzy innych uczelni, komisja etyki, kancelaria prezydenta Polski,
 • różne
 • Skarżenie mnie do wszystkich instacji na Uczelni. Strszenie prokuraturą. Nękanie. Oczernianie.
 • Stałe sugerowanie, że jako pracownicy dydaktyczni jesteśmy "deficytowi", ""niealgorytmiczni", "nie przynosimy grantów", "nie mamy racji bytu".
 • Stawiał mnie w niekorzystnej sytuacji np. decydował, że kończy z kimś współpracę po uzyskaniu tego, czego od nich chciał i zaczynał ignorować te osoby, które nadal pytały mnie co się dzieje. Stawiało mnie to w niekorzystnej sytuacji, zmuszało do szukania wymówek dla zachowań przełożonego, sprawiało to, że wyglądam nieprofesjonalnie.
 • Stosowanie wyzwisk i zwracanie się w agresywnym i pogardliwym tonie do innych osób. Wypowiadanie niestosownych żartów i komentarzy mających na celu ośmieszenie drugiej osoby, bardzo często w oczach innych osób.
 • straszenie nieprzedłużeniem umowy o pracę (zawieranej na czas określony 6 razy)
 • straszenie podjęciem działań mających uniemożliwić zdobycie stopnia naukowego
 • straszenie w pismch, pomawianie w pismach
 • stwarzanie sytuacji by przedstawiać mnie w złym świetle np: wysłanie na zastępstwo a w tym samym czasie zwoływanie zebrania i pytanie o moją osobę gdzie jestem, sugerowanie że nie ma mnie w pracy
 • stwarzanie sytuacji do zwolnienia się z pracy, szantarz, szukanie tzw. "haków", straszenie studentów
 • Sugerował, że jestem niekompetentntym pracownikiem, bo nie mam informacji n/t nieprawidłowości w zakresie realizacji przedmiotów, co było nieprawdą, bo przedmioty były realizowane zgodnie z wymogami + mówił, że to dziekan wydaje polecenia, a ja jako pracownik nie muszę wszystkiego rozumieć, mam je wykonywać (wskazywałam na nielogiczność pewnych decyzji i ich szkodliwość dla organizacji pracy w moim zakładzie)
 • sugerowanie braku kompetencji i podejmowania błędnych decyzji
 • sugerowanie bycia niekompetentnym i unikania pracy
 • Sugerowanie kłamstwa, podważanie wiarygodności zwolnień lekarskich
 • sugerowanie nadwrażliwości i skłonności do nadinterpretacji, oczernianie tj. rozsiewanie nieprawdziwych informacji
 • sugerowanie prywatnego kontekstu zgłaszanych problemów ogólnoakademickich; złośliwe i nieuzasadnione krytykowanie w obecności studentów; ośmieszanie w obecności innych wykładowców, m.in. zwrotem
 • sugerowanie złej woli, mijanie się z prawdą, rozsiewanie kłamliwej wersji zdarzeń, prowokowanie sytuacji, w których jednoosobowo trzeba podjąć wysiłek naprawy cudzych zaniedbań i złej woli także w obliczu osób zewnętrznych; pomijanie wobec innych współpracowników
 • sugerowanie, że jestem niekompetentna
 • Sugerowanie, że nie radzę sobie w pracy.
 • sugerowanie, że przychodzę do pracy bo muszę
 • System oceny pracowników i punktoza
 • szerzenie kłamstw
 • szkalowanie, szykanowanie
 • Śmianie się że mnie, utrudnianie mi pracy, wytykanie że czegoś nie zrobiłam kiedy mnie o tym nie poinformował, poniżał mnie i stale krytykowal, sugerowanie że powinnam udać się do psychologa
 • Telefony do zastępcy Rektora pracującego na innym wydziale aby nie przydzielam mi zajęć w roku akademickim 2022/2023 w podległym mu Instytucie. Dwukrotnie odmówienie przyznania medalu za wysługę lat (pracuję 37 lat w UJK) z powodu braku habilitacji...
 • Trudno powiedziec - jestem pracownikiem dojazdowym
 • tworzenie tajemnicy poliszynela, że jestem do zwolnienia
 • Umniejszanie dokonań zawodowych, wyśmiewanie rezultatów pracy
 • umniejszanie osiągnięć
 • Umniejszanie osiągnięć, odrzucanie wniosków finansowych na podstawie personalnej opinii a nie obiektywnych kryteriów, brak jakiejkolwiek formy docenienie działań (np.pochwały), publiczne promowanie osiągnięć konkretnych osób, nawet jeśli takie same osiągnięcia ma większa grupa ludzi
 • umniejszanie osiągnięć, sugerowanie braku wiedzy i zdolności naukowych,
 • Umniejszanie umiejętności i dorobku, ?przydatności? na stanowisku
 • Umniejszanie wartości zarówno człowieka jak i pracy
 • Uniemożliwianie mi prawidłowego wykonywania zadań, przez co moje działania były skazane na porażkę i wykazywały moją rzekomą nieudolność
 • Ustawodawca/Ministerstwo, zmieniając sposób oceny pracowników - lista punktowanych czasopism zmieniła sposób oceny pracowników za okres czasu który już minął.
 • uwagi odnośnie mojej rodziny i statusu majątkowego
 • Uwagi odnośnie płci i wieku
 • werbalne deklarowanie zauważania osiągnięć w kontakrach osobistych, pro-forma i pozbawianie możliwych podziękowań ze strony władz,
 • wiele innych działań związanych z utrudnianiem realizacji europejskich projektów naukowych i dydaktycznych
 • władze wydziału twierdziły, że moje publikacje, także w renomowanych czasopismach, są bezużyteczne dla Wydziału (mimo że przedtem otrzymałem angaż właśnie dla tych publikacji)
 • Wmawianie kłamstwa
 • wmawianie winy i publiczne oskarżanie, nawet jeśli to nie były moje obowiązki, a ja nawet tego dnia nie byłam w pracy.
 • wmawianie, że mam coś zrobić i zmuszał bo niby Dziekan/Rektor kazał
 • Wpływanie na działanie i ocenę innych współpracowników.
 • Współpracownica tego samego zakładu nagminnie kwestionowała moje kompetencje, moją wiedzę, twierdziła, że pracę dostałam po znajomości, wszystko mam załatwiane "pod biurkiem", że doktorat napisałam "przez przypadek", za moimi plecami wyrażała się o mnie negatywnie m.in. na zajęciach ze studentami, podchodziła lekceważąco do swoich obowiązków, kwestionowała zwolenia lekarskie, stosowała chamskie odzywki w stylu "Twoja habilitacja to g...".
 • Współpracownik rozsyłał maile i pisma do rektora, prorektorów, dziekana, prodziekanów, kierowników jednostek oraz współpracowników podważające mój dorobek naukowy, dydaktyczny i zawodowy
 • wydawanie sprzecznych poleceń i krytykowanie rezultatów
 • Wykluczanie z pracy zespołu. Sugerowanie w zespole, że jestem "czarną owcą".
 • wypowiadanie publicznie ile publikacji powinienem opublikować w ciągu roku i na ile wyjazdów postdoc powinnienem wyjechać
 • wypowiadanie się w moim imieniu (mówienie nieprawdy), sugerowanie kłamstwa, pomówienie, sugerowanie skłonności na nadwrażliwości
 • Wystawianie kłamliwej pisemnej opinii o podwładnym podczas procedury przenoszenia się do innego zakładu.
 • Wyśmiewanie poza plecami
 • wywieszanie transparentów z nawoływaniem do zwolnienia mnie z pracy, groźby karalne, ośmieszanie, wyzywanie, poddawanie pod wątpliwość moich kompetencji publicznie
 • wywoływanie poczucia winy, sdugerowanie braku lojalności
 • Wyzwiska, komentarze, wymaganie dyspozycji 24h/7dni w tygodniu
 • zakaz współpracowania z niektórymi osobami i działami
 • Zakazuje innym współpracownikom wykonywania jakichkolwiek działań z moją osobą
 • zaniżenie ocen okresowych bez uzasadnienia i podania jasnych kryteriów oceny
 • Zaniżona ocena okresowa pracownika
 • zapraszanie na spotkania w pojedynkę , obmawianie innych,
 • zasadniczo w niektórych sekratariatach są tacy co wybitnie okazują, że mają człowieka w d* i aby sobie jak najszybciej poszedł ale wprost niepowiedzą. Nie ma chęci pomocy - a przecież sekretariat służy uczelni a nie uczelnia sekretariatowi
 • Zastraszanie, grożenie zwolnieniem, zemsta na dzieciach studiujacych
 • Zdarzały się niestosowne uwagi, ale sporadycznie, raczej starał się stwarzać pozory dobrego szefa, ośmieszanie i plotkowanie - były stosowane wobec innych
 • znaczenie nierealnych zadań, przeszkadzanie w zajęciach (np. telefony), personalne uwagi np. dotyczące ubioru
 • znęcanie się psychiczne
 • Zrzucanie odpowiedzialności na mnie za swoje działania
 • ZWIERZCHNICY Z UCZELNI BEZ MOJEJ WIEDZY KONTAKTOWALI SIĘ Z MOIMI ZNAJOMYMI ORAZ RODZINĄ I CZYNILI ZE MNIE OBIEKT ŻARTÓW ORAZ INTRYG, MAJĄCYCH NA CELU UNIEMOZLIWIENIE MOJEJ OSOBIE UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH - ZOSTAŁEM SKREŚLONY Z LISTY STUDENTÓW ZA ZŁOŻENIE NAJWIĘKSZEJ NA ROKU PRACY MAGISTERSKIEJ. PROMOTORKA SUGERUJE MI, ŻE,, NIE CHCE SOBIE PSUĆ WIZERUNKU" I W ALUZJI PRZEKAZUJE MI TREŚCI ROZMÓW, KTÓRE ODBYŁEM Z RODZINĄ LUB ZNAJOMYMI W PRYWATNYM GRONIE, A KTÓRE CECHUJE WIEDZA O MOJEJ ORIENTACJI.
 • Zwolnienie z pracy
 • zwracał się neutralną formą, nie zaś funkcyjną - z premedytacją
 • że nic nie umiem, do niczego się nie nadaję, że jestem niepotrzebna
 • że trzeba brać środki na uspokojenie

Dodaj komentarz

9.png5.png6.png3.png4.png9.png